Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Zostań Miss Rudy Śląskiej 2018

07-02-2018, 14:50 Arkadiusz Wieczorek

20 lutego odbędzie się pierwszy casting do wyborów Miss Rudy Śląskiej 2017. Zapraszamy na niego wszystkie bezdzietne panny, które są mieszkankami naszego miasta, ukończyły 16 lat (niepełnoletnie kandydatki za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych) i nie mają więcej niż 25 lat. Drugi casting 27.02.2018 


Podobnie jak w ubiegłych latach, na Miss czeka korona oraz mnóstwo atrakcyjnych nagród.
Casting odbędzie się w Domu Kultury w Bielszowicach przy ul. Kokota 170. Początek o 18:00.

Na zgłoszenia czekamy pod adresem:

missrudyslaskiej@gmail.com

(w wiadomości prosimy podać imię i nazwisko, datę urodzenia, numer kontaktowy oraz załączyć dwa zdjęcia). Dodatkowe informacje: 512 295 227. 

 

REGULAMIN KONKURSU MISS RUDY ŚLĄSKIEJ 2018

§ 1
Postanowienia ogólne


1. Regulamin Konkursu Miss Rudy Śląskiej 2018 określa sposób i warunki przeprowadzenia Konkursu Miss Rudy Śląskiej 2018.
2. Każda czynność sprzeczna z Regulaminem jest nieważna.

§ 2
Definicje


Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
1. Organizator - Śląskie Media Sp. z o.o., ul. Niedurnego 36, 41-709 Ruda Śląska, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Gliwicach, KRS: 0000111910, NIP: 641-21-87-637, wydawca tygodnika Wiadomości Rudzkie.
2. Formularz Zgłoszeniowy do Konkursu – dokument określony w Załączniku Nr 1 do Regulaminu składany przez Uczestniczkę u odpowiedniego Organizatora.
3. Członek Rodziny Uczestniczki - Rodzice, rodzeństwo i jego małżonkowie, ojczym, macocha, zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców Uczestniczki.
4. Dzika Karta - Udzielona wyłącznie przez przedstawiciela Organizatora, Współorganizatora, obecnego w Jury Wyborów, uprawnia Uczestniczki do udziału w kolejnej eliminacji konkursu,
6. Finalistka - Uczestniczka Finału Konkursu,
7. Finał Konkursu - etap Konkursu, w którym, decyzją Jury, wybierana jest jego Zwyciężczyni oraz zdobywczyni drugiego miejsca w Konkursie.
8. Jury Konkursu - Osoby powoływane decyzją Organizatora lub Współorganizatorów do dokonania wyboru Laureatek Konkursu.
9. Laureatka Konkursu - Zdobywczyni przynajmniej jednego z tytułów wymienionych w § 6 Regulaminu.
10. Miss Rudy Śląskiej 2018 - Zwyciężczyni Konkursu.
11. Oświadczenie Uczestniczki - Oświadczenie o zapoznaniu się przez Uczestniczkę z Regulaminem (Załącznik Nr 1)
12. Regulamin - Niniejszy Regulamin Konkursu.
13. Siła wyższa - Zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, a w szczególności: działanie sił przyrody, wojna, strajki, lokauty, awarie w dostawie energii, akty władzy państwowej, samorządowej.
14. Uczestniczka - Każda dziewczyna biorąca udział w Konkursie, spełniająca warunki określone w Regulaminie. Ilekroć mowa o Uczestniczce Konkursu rozumie się przez to również Miss Rudy Śląskiej 2018, I Wicemiss Rudy Śląskiej 2018, Miss Czytelników Wiadomości Rudzkich 2018, Miss Publiczności 2018, Miss Foto 2018.
15. Współorganizator Konkursu - Każda osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, z którą Organizator zawarł stosowną Umowę o Współpracy.
16. I Wicemiss Rudy Śląskiej 2018 - Zdobywczyni drugiego miejsca w Konkursie,
17. Miss Wiadomości Rudzkich 2018 - Zdobywczyni pierwszego miejsca w głosowaniu czytelników Wiadomości Rudzkich, portalu wiadomoscirudzkie.pl oraz profilu na portalu społecznościowym http://www.facebook.com/WR.WiadomosciRudzkie.
18. Miss Publiczności – Zdobywczyni pierwszego miejsca w głosowaniu publiczności przybyłej na Konkurs.
19. Miss Foto – Zdobywczyni tytułu w „Miss Foto” w głosowaniu komisji.


§ 3
Prawa i obowiązki Organizatora i Współorganizatorów Konkursu


1. Organizator jest właścicielem Konkursu. Prawa Organizatora do organizacji Konkursu nie są ograniczone
prawami żadnych innych podmiotów, a w szczególności podmiotów organizujących krajowe i międzynarodowe konkursy piękności.
2. Współorganizator Konkursu ma obowiązek zawrzeć na piśmie Umowę o Współpracy z Organizatorem.
3. Organizator ma prawo do przeprowadzania castingów, mini konkursów i naboru otwartego
w celu rekrutacji do etapu finałowego Konkursu.
4. Organizator ma obowiązek powołać Jury Konkursu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 

6. Decyzje Organizatora są ostateczne. 

§ 4
Jury Konkursu i Zasady Głosowania


1. Członkiem Jury Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, mająca ukończone 18 lat, niekaralna
za przestępstwo umyślne i zaproszona do pełnienia funkcji członka Jury Konkursu w którymkolwiek
jego składzie przez Organizatora lub Współorganizatora.
2. W Jury Konkursu nie mogą zasiadać członkowie rodzin Uczestniczek.
3. Członkowie Jury Konkursu nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu zasiadania w Jury Konkursu.
4. Jury Wyborów nie może liczyć mniej niż 5 (pięć) osób,
5. Przewodniczącego Jury Wyborów wskazuje Organizator Konkursu.
6. Na życzenie Organizatora, w skład Jury Wyborów wchodzi przynajmniej jeden przedstawiciel Organizatora, jeden przedstawiciel Współorganizatora oraz po jednym przedstawicielu sponsorów Konkursu wskazanych przez Organizatora.
7. Sekretarzem Jury Wyborów, odpowiedzialnego za przygotowanie Protokołu Obrad Jury jest Przedstawiciel Organizatora.
8. Obrady Jury Konkursu
8.1 Jury Konkursu we wszystkich składach głosuje i obraduje na posiedzeniach jawnych lub niejawnych w pomieszczeniu dostępnym wyłącznie dla Członków Jury, z wyłączeniem Finału Konkursu.
8.2 Szczegółowy porządek obrad danego składu Jury Konkursu ustala Przewodniczący tego składu Jury
Konkursu.
8.3 Jury Konkursu wybiera Laureatki poszczególnych etapów Konkursu. Uczestniczki danego etapu Konkursu występują w następujących strojach:
8.3.1 Kostiumy kąpielowe dwuczęściowe lub jednoczęściowe,
8.3.2 Suknie ślubne,
8.3.3 Suknie wieczorowe lub koktajlowe,
8.3.4 Autoprezentacja,
9. Jury Konkursu podczas oceny Uczestniczek uwzględnia m.in.  swobodę i umiejętność ich poruszania się oraz umiejętność prezentacji i zachowania się Uczestniczek na scenie.
10. Obrady Jury Konkursu są zakończone sporządzeniem Protokołu Obrad Jury Konkursu, zawierającego listę Laureatek Konkursu otrzymujących Nagrody Regulaminowe i Nagrody Nieregulaminowe, o których mowa w §7 Regulaminu.
11. Protokół Obrad Jury Konkursu podaje do publicznej wiadomości Przewodniczący Jury Konkursu w jego danym składzie.
12. Zasady głosowania Jury podczas Obrad Jury Konkursu:
12.1 Głosowanie odbywa się przy pomocy Kart Głosowania.
12.2 Karty głosowania stanowią druki ścisłego zarachowania i ich komplet po zakończeniu każdego głosowania zatrzymuje sekretarz jury, który później przekazuje je do Organizatora.
12.3 Głosowanie może odbywać się według Zasad ustalonych przez Organizatora bądź też innych wyłącznie po akceptacji Organizatora.
12.4 Członkowie Jury są zobowiązani do zachowania tajemnicy z obrad Jury oraz nie komentowania publicznie werdyktu oraz przebiegu obrad Jury.
12.5 Karty głosowania i zasady ich wypełniania przez członków Jury Konkursu:
12.5.1 Każdy z członków Jury Konkursu otrzymuje karty do głosowania z danymi wszystkich uczestniczek Konkursu: imię, nazwisko, wiek, wzrost, wymiary, (ankiety dodatkowo mogą zawierać informacje o zainteresowaniach i wykształceniu). Karty do głosowania nie mogą zawierać danych kontaktowych uczestniczki Konkursu tj. adres zamieszkania, telefon, email.
12.5.2 Podczas prezentacji każdy z członków Jury ocenia Uczestniczki Konkursu, dokonując bacznych obserwacji każdej z nich. Po ostatniej prezentacji członek Jury przydziela pulę 5 punktów
w skali 3, 2, gdzie 3 punkty otrzymuje Miss Konkursu, 2 punkty – kandydatka na I Wicemiss Konkursu. Pozostałe kandydatki nie otrzymują żadnych punktów.
12.5.3 Po wszystkich prezentacjach i oddaniu głosów przez członków Jury sekretarz Jury zlicza wszystkie głosy. Zwyciężczynią Konkursu zostaje Uczestniczka, która uzyska największa ilość głosów. I Wicemiss Konkursu zostaje uczestniczka, które uzyskają w kolejności malejącej największą ilość punktów.
12.5.4 W przypadku, gdy uczestniczki podczas głosowania uzyskają jednakową ilość głosów, przewodniczący
Jury wprowadza dodatkowe glosowanie. O ile również w dodatkowym głosowaniu uczestniczki uzyskają taką sama liczbę punktów, wówczas decyduje głos przewodniczącego oddany na uczestniczkę w głosowaniu dodatkowym.
12.5.5 Wszelkie głosowania i obrady Jury Konkursu odbywają się w przerwie Konkursu bądź też w trakcie, po wcześniejszej akceptacji Organizatora.
12.5.6 Nad prawidłowością głosowań i jego zgodnością z niniejszym regulaminem może czuwać zaproszony (bez prawa głosu) notariusz lub osoba zaufania publicznego.
12.5.7 Z obrad Jury Konkursu sporządza się protokół, który musi być podpisany przez wszystkich członków Jury Konkursu. Oryginał protokołu z obrad Jury Konkursu należy do Organizatora, kopia do Współorganizatorów.
12.5.8 Warunki i inny sposób przeprowadzanie głosowania Jury Konkursu może określać odrębny regulamin głosowania, zaakceptowany przez Organizatora.
13. Głosowanie Publiczności
13.1. Wybór jednej Laureatki Konkursu może być dokonany również przez publiczność obserwującą Konkursu.
13.2. W przypadku o którym mowa powyżej o miejscu w Konkursu, zajętym przez poszczególne Uczestniczki, decyduje ilość uzyskanych przez nie głosów publiczności.
13.3. Warunki i sposób przeprowadzenia głosowania publiczności określa odrębny regulamin głosowania (Załącznik Nr 3).
13.4. Laureatka Konkursu wybrana przez publiczność otrzymuje tytuł Miss Publiczności 2018
14. Głosowanie Czytelników 
14.1 Wybór jednej Laureatki Konkursu może być dokonany również przez czytelników tygodnika Wiadomości Rudzkie, portalu wiadomoscirudzkie.pl oraz profilu na portalu społecznościowym http://www.facebook.com/WR.WiadomosciRudzkie
14.2 W przypadku o którym mowa powyżej o miejscu w Konkursu, zajętym przez poszczególne Uczestniczki, decyduje ilość uzyskanych przez nie głosów czytelników.
14.3 Warunki i sposób przeprowadzenia głosowania czytelników określa odrębny regulamin głosowania: W przypadku remisu Organizator zastrzega sobie prawo do decyzji o zwycięstwie. W kwestiach spornych lub problemowych Organizator może zdecydować o wykluczeniu toku głosowania, które poddane zostało pod wątpliwość
14.4. Laureatka Konkursu wybrana przez Czytelników otrzymuje tytuł Miss Wiadomości Rudzkich 2018.

§ 5
Przebieg Konkursu


1. Współorganizatorem Konkursu są:
 Dom Kultury w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach
2. W Konkursie biorą udział Uczestniczki wyłonione w ramach castingów przeprowadzonych przez Organizatora oraz dzięki Dzikiej Karcie która uprawnia Uczestniczki do udziału w Konkursie.
3. Każda z Uczestniczek jest zobowiązana do wzięcia udziału w próbach organizowanych przez Organizatora mających na celu przygotowanie Uczestniczek do Konkursu.
4. W trakcie prób Uczestniczki biorą udział we wszystkich zajęciach związanych z przygotowaniem Konkursu, a w szczególności w sesjach fotograficznych i szkoleniach.
5. Uczestniczki zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania poleceń osób odpowiedzialnych za przygotowanie Konkursu, a zwłaszcza Organizatora, reżysera, choreografa.
6. Każda z Uczestniczek jest zobowiązana do posiadania podczas prób jednej pary pantofli na wysokim obcasie.
7. W finale Konkursu Uczestniczki prezentują się w co najmniej 4 (cztery) razy w następujących etapach:
7.1 Kostiumy kąpielowe dwuczęściowe lub jednoczęściowe,
7.2 Suknie ślubne
7.3 Suknie koktajlowe lub wieczorowe
7.4 Autoprezentacja 
8. W finale Konkursu, decyzją Jury Konkursu wybierane są:
8.1 Miss Rudy Śląskiej 2018
8.2 I Wicemiss Rudy Śląskiej 2018
9. W finale Konkursu, decyzją publiczności, głosujących na dedykowanych kartach do głosowania może zostać wybrana Miss Publiczności 2018,
10. W finale Konkursu, może zostać wybrana Miss Wiadomości Rudzkich 2018. O wyborze decydują czytelnicy tygodnika Wiadomości Rudzkie, portalu wiadomoscirudzkie.pl oraz profilu na portalu społecznościowym http://www.facebook.com/WR.WiadomosciRudzkie
11. Finał Konkursu odbędzie się w terminie wyznaczonym przez Organizatora 
12. Obsługa prasowa podczas finału Konkursu odbywa się na zasadzie akredytacji udzielonej przez Organizatora, Współorganizatora bądź też podmiotu wskazanego przez Organizatora.

§ 6
Udział Uczestniczek w Konkursie


1. Warunki udziału Uczestniczki w Konkursie
1.1. Uczestniczką Konkursu może być każda dziewczyna, która spełnia łącznie następujące warunki:
1.1.1. Jest mieszkanką Rudy Śląskiej 
1.1.2. W 2018 roku ma lub będzie mieć ukończony 16 rok życia. Kandydatki niepełnoletnie zobowiązane
są do złożenia pisemnej zgody na udział w konkursie rodzica lub opiekuna prawnego. ( załącznik nr 2)
1.1.3. Na dzień 31 grudnia 2018 uczestniczka nie może ukończyć 25 roku życia
1.1.4. Złoży u Organizatora Formularz Zgłoszeniowy wraz z Oświadczeniem, o którym mowa w § 2 Regulaminu, 
1.2. Uczestniczką Konkursu nie mogą być Laureatki poprzednich edycji Konkursu Miss Rudy Śląskiej. (dot. wyłącznie tytułu Miss Rudy Śląskiej). 
2. Uczestniczka przystępuje do Konkursu poprzez złożenie u Organizatora Regionalnych Formularza Zgłoszeniowego zawierającego krótkiej charakterystyki Uczestniczki: imię i nazwisko, wiek, stan cywilny, nazwę szkoły lub miejsce pracy, numer telefonu oraz adres do korespondencji,
3. Dyskwalifikacja Uczestniczki w Konkursie
3.1. Uczestniczka może zostać zdyskwalifikowana na każdym etapie Konkursu decyzją Zarządu Organizatora, jeśli nie daje gwarancji należytego wykonywania obowiązków Uczestniczki, naruszy postanowienia Regulaminu.
3.2. Podstawą dyskwalifikacji Uczestniczki w Konkursie jest w szczególności:
3.2.1 Ukaranie Uczestniczki prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego Rzeczpospolitej Polskiej,
3.2.2. Zamążpójście Uczestniczki, poczęcie lub urodzenie przez nią dziecka,
3.2.3. Zatajenie przez Uczestniczkę faktu posiadania dziecka, zatajenie faktu pozostawania w związku małżeńskim,
3.2.4 Udział Uczestniczki w sesji fotograficznej lub filmowej, w której prezentowałaby się nago lub wyrażenie przez nią zgody na opublikowanie zdjęć lub filmów w których prezentowałaby się nago,
3.2.5 Nadużywanie alkoholu i używanie narkotyków przez Uczestniczkę.
3.3. Dyskwalifikacja w Konkursie oznacza dla Uczestniczki w szczególności.
3.3.1. Zakaz udziału w jakimkolwiek konkursie piękności organizowanym przez Organizatora oraz zakaz uczestniczenia w dalszych etapach Konkursu w trakcie którego doszło do dyskwalifikacji,
3.3.2. Pozbawienie jej wszystkich otrzymanych do momentu dyskwalifikacji tytułów i nagród, zarówno regulaminowych jak i pozaregulaminowych,
3.3.3. Obowiązek zwrotu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania decyzji o dyskwalifikacji w Konkursie, wszystkich nagród uzyskanych w konkursach organizowanych przez Organizatora lub podmioty współpracujące z Organizatorem, w tym również wszystkich nagród w Konkursie,
3.3.4. W przypadku dyskwalifikacji Uczestniczki na jej miejsce wchodzi Uczestniczka zajmująca kolejne miejsce w Konkursie, lub miejsce Uczestniczki zdyskwalifikowanej pozostaje nieobjęte decyzją Zarządu Organizatora.


§ 7
Nagrody w Konkursie


1. Ustala się Regulaminowe i Pozaregulaminowe Nagrody w Konkursie.
Nagrodami Regulaminowymi w Konkursie są:
1.1 Dla Miss Rudy Śląskiej:
# Tytuł Miss Rudy Śląskiej 2018
# Szarfa Miss Rudy Śląskiej 2018
# Korona Miss Rudy Śląskiej 2018,
# Prawo uczestnictwa w innych konkursach piękności jako reprezentantka Rudy Śląskiej,
Dla I Wicemiss Rudy Śląskiej 2018,:
# Tytuł I Wicemiss Rudy Śląskiej 2018,
# Szarfa I Wicemiss Rudy Śląskiej 2018,
1.2 Dla Miss Publiczności 2018:
# Tytuł Miss Publiczności 2018,
# Szarfa Miss Publiczności 2018,
1.3 Dla Miss Wiadomości Rudzkich 2018:
# Tytuł Miss Wiadomości Rudzkich 2018,
# Szarfa Miss Wiadomości Rudzkich 2018,
2. Nagrody pozaregulaminowe (rzeczowe)

§ 8
Prawa i Obowiązki Laureatek Konkursu


1. Każda z Laureatek zachowuje dożywotnio tytuł otrzymany w Konkursie
2. Miss Rudy Śląskiej 2018 lub wytypowana przez Organizatora Laureatka ma zaszczyt i obowiązek reprezentować Rudę Śląską na innych konkursach piękności na podstawie kontraktów zawartych przez Organizatora.
3. Laureatki Konkursu w okresie Kadencji są zobowiązane do:
3.1. Nieodpłatnego uczestniczenia w:
 Imprezach realizujących cele pożytku publicznego, wskazanych przez Organizatora lub podmiot upoważniony przez Organizatora,
 Imprezach promocyjnych Sponsorów Konkursu,
 Konferencjach prasowych, wywiadach radiowych i telewizyjnych promujących Laureatki i Konkurs,
 Sesjach telewizyjnych i filmowych do programów promujących Laureatki lub Konkurs,
 Sesjach fotograficznych do kalendarza Miss Rudy Śląskiej 2018 lub innych wydawnictw związanych
z Konkursem.
4. Uczestniczenia za wynagrodzeniem na zlecenie i na warunkach wskazanych przez Organizatora w pokazach mody, targach, koncertach, festiwalach, salonach, imprezach sportowych i kulturalnych w charakterze hostess, modelek, lub gości honorowych i gości specjalnych
5. Uczestniczki Konkursu zobowiązane są w każdych okolicznościach do godnego reprezentowania Rudy Śląskiej, dbałości o dobre imię własne, dobre imię Organizatora i Współorganizatorów Konkursu. 
6. Uczestniczki Konkursu zobowiązane są nie komentować publicznie werdyktów Jury Konkursu, a ewentualne wnioski zgłaszać bezpośrednio do Organizatora.
7. Laureatki Konkursu zobowiązują się w czasie Kadencji nie zmieniać swego wyglądu zewnętrznego bez zgody Organizatora.

 


Komentarze