Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Zmiany w zasadach odbioru odpadów

30-05-2018, 12:48 admin

Od przyszłego roku w Rudzie Śląskiej do śmieci zmieszanych nie będzie można wsypywać popiołu i żużlu. Odpady te trzeba będzie wrzucać do osobnego pojemnika. Zniesiony zostanie natomiast obowiązek segregacji szkła na kolorowe i bezbarwne. To najważniejsze zmiany w regulaminie utrzymania porządku i czystości na terenie miasta, uchwalone przez radnych podczas ostatniej sesji. Dzięki temu miasto ma osiągnąć lepsze poziomy recyklingu. Inne zmiany dotyczą odbierania odpadów z ogródków rekreacyjnych i pojemności stosowanych pojemników na śmieci.

- W ostatnich latach poziom segregacji w naszym mieście powoli rośnie, trzeba jednak pamiętać, że wymagane poziomy rosną jeszcze szybciej. Jeżeli nie zwiększymy znacząco segregacji, to w 2020 r. kara dla miasta za nieosiągnięcie wskaźników może być liczona w milionach złotych – podkreśla wiceprezydent Krzysztof Mejer. – Wprowadzona zmiana jest tylko jednym z kroków, jakie podejmujemy, aby tego uniknąć. Pamiętamy też o edukacji ekologicznej, bo najwięcej zależy od podejścia mieszkańców – dodaje.

Kolejna uchwalona zmiana związana jest z licznymi sugestiami zarządców ogródków działkowych w sprawie częstotliwości odbioru odpadów ulegających biodegradacji z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne budynki wykorzystywane na cele rekreacyjno–wypoczynkowe. Od przyszłego roku w okresie od kwietnia do października odpady te będą odbierane dwa razy w miesiącu, a w pozostałej części roku odpady będą odbierane dwukrotnie – jeden raz w grudniu i jeden raz w lutym. Obecnie przez cały rok odpady są odbierane raz w miesiącu.

Nowy regulamin utrzymania porządku i czystości zniesie obowiązek segregacji szkła na kolorowe i bezbarwne. – Obiorcy odpadów szklanych takiego podziału nie wymagają, nie ma więc powodu, aby utrzymywać ten zapis w regulaminie – tłumaczy Katarzyna Kuberek, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej UM. Zrezygnowano również z pojemników 60-litrowych i 140 litrowych, w związku z małym zapotrzebowaniem na takie pojemności ze strony właścicieli nieruchomości. Z tej samej przyczyny podniesiono z 0,5 m3 do 1 m3 minimalną pojemność worków typu BIG-BAG, przeznaczonych na odpady budowlane i rozbiórkowe.

Warto przypomnieć, że co roku zwiększają się wymagane poziomy recyklingu odpadów w zakresie papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych. W 2013 roku, kiedy wszedł ustawowy obowiązek segregacji, próg ten wynosił 12%. Do 2017 r. co roku zwiększał się o 2%, w 2017 r. osiągnął więc 20%. Od 2018 r. poziom wymaganego recyklingu co roku rośnie o 10%. W tym roku trzeba więc wysegregować 30% tych odpadów, w 2019 roku 40%, a w 2020 roku aż 50%. Wskaźniki osiągnięte w Rudzie Śląskiej w tym zakresie to odpowiednio 12,08% w 2013 r., 14,52% w 2014 r., 16,36% w 2015 r., 19% w 2016 r., 22,06% w 2017 r.

W 2017 roku w Rudzie Śląskiej zebrano prawie ponad 55,6 tys. ton śmieci, w tym ponad 39 tys. ton odpadów zmieszanych. W tym okresie wysegregowano ponad 722 tony papieru i tektury, ponad 1,1 tys. ton opakowań z tworzyw sztucznych, 8 ton opakowań z metali, 2 tony opakowań wielomateriałowych, prawie 1,4 tys. ton szkła, ponad 5 tys. ton gruzu oraz prawie 6 tys. ton biomasy. Do tego dochodzą jeszcze m.in. odpady wielkogabarytowe, takie jak meble, a także elektroodpady czy baterie i przeterminowane leki. na tablicy ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta.

Źródło: UM Ruda Śląska

 


Komentarze