Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Zapisy dzieci do miejskich przedszkoli

15-02-2023, 10:10 admin

1 marca w Rudzie Śląskiej ruszy elektroniczna rekrutacja do miejskich przedszkoli. Na złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do placówki rodzice mają czas do 15 marca. Jeżeli dziecko jest już wychowankiem przedszkola i będzie kontynuowało w nim edukację, to opiekunowie muszą złożyć odpowiednią deklarację. Powinni to zrobić w terminie od 15 do 21 lutego.

– Celem naszych działań jest zapewnienie wszystkim dzieciom biorącym udział w postępowaniu rekrutacyjnym miejsc w publicznych przedszkolach. Może jednak nie być to placówka położona najbliżej adresu zamieszkania, bowiem w przypadku przedszkoli nie obowiązuje rejonizacja – mówi Anna Krzysteczko, wiceprezydent ds. społecznych. – Wprowadzamy również w życie niezbędne modyfikacje, np. w wyniku zmian organizacyjnych od września 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 15 uruchomione zostały 3 nowe oddziały przedszkolne – dodaje.

Nabór do miejskich przedszkoli będzie trwał od 1 do 15 marca br. Podobnie jak w latach poprzednich, będzie on prowadzony z wykorzystaniem systemu elektronicznego. - W naborze elektronicznym będą brały udział tylko dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. Rodzice, których dzieci będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, muszą jedynie złożyć odpowiednią deklarację. Mają na to czas do 21 lutego – wyjaśnia Aleksandra Piecko, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta. Jeśli natomiast rodzice zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola miejskiego, muszą wypełnić deklarację o rezygnacji, a ich dziecko będzie uczestniczyło w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. Co ważne, w przypadku nieprzyjęcia dziecka do innej placówki, miejsce w dotychczasowej nie jest dla niego zarezerwowane.

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy muszą wypełnić w formie elektronicznej wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, znajdujący się na dedykowanej stronie internetowej. Rodzice mogą ubiegać się o miejsce maksymalnie w trzech placówkach. - We wniosku trzeba wypełnić odpowiednio 1, 2 lub 3 przedszkola, według preferencji – tłumaczy Aleksandra Piecko. Należy pamiętać, aby wydruk wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie określonych kryteriów złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru. Szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji oraz wzory wniosków są dostępne w każdym przedszkolu. - O przyjęciu dziecka do placówki nie będzie decydować kolejność zgłoszeń. Jednak niezłożenie w terminie od 1 do 15 marca wniosku do przedszkola pierwszego wyboru spowoduje nieujęcie dziecka w procesie rekrutacji – dodaje.

Tak jak w latach poprzednich, przy naborze dzieci do rudzkich przedszkoli publicznych będą obowiązywać ustalone kryteria. – Przede wszystkim decyduje liczba punktów kryteriów ustawowych. Brane będzie pod uwagę pochodzenie z rodziny wielodzietnej, niepełnosprawność kandydata, rodzica bądź rodzeństwa. Istotne będzie również to, czy rodzic samotnie wychowuje dziecko oraz czy dziecko objęte jest pieczą zastępczą – wylicza naczelnik Wydziału Oświaty.

– Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, w przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole lub oddział przedszkolny nadal będzie dysponował wolnymi miejscami, brane będą pod uwagę dodatkowe kryteria określone przez Radę Miasta – dodaje Aleksandra Piecko. Do najwyżej punktowanych kryteriów drugiego etapu należy praca obojga rodziców lub opiekuna samotnie wychowującego dziecko (16 pkt), uczęszczanie rodzeństwa dziecka do tej samej placówki, w której o miejsce ubiega się kandydat lub do szkoły podstawowej znajdującej się w tym samym obiekcie lub powiązanej organizacyjnie z wybranym przedszkolem (8 pkt).

31 marca, po weryfikacji wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, komisja rekrutacyjna opublikuje listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej placówki. Jeżeli dziecko zostanie zakwalifikowane, rodzic będzie musiał złożyć w przedszkolu, do którego dziecko zostało przyporządkowane, potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola. Ma na to czas do 7 kwietnia. W tym celu rodzic powinien udać się do dyrektora przedszkola i podpisać potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola. Niedopełnienie tego obowiązku przez rodziców w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją.

13 kwietnia zostanie podana do wiadomości publicznej lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do danego przedszkola. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem.

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Rudzie Śląskiej na rok szkolny 2023/2024 biorą udział dzieci urodzone w latach: 2020, 2019, 2018 i 2017 (3-6 latki) zamieszkałe na obszarze miasta Ruda Śląska.

W Rudzie Śląskiej w roku szkolnym 2022/2023 do 24 przedszkoli miejskich, jednego zespołu przedszkoli, 3 zespołów szkolno-przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w 10 szkołach podstawowych, w tym w 2 szkołach specjalnych, uczęszcza 4393 dzieci.

Źródło: UM Ruda Śląska


Komentarze