Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Zakończyła się jesienna tura spotkań z mieszkańcami

02-11-2023, 13:13 Joanna Oreł

Około 250 spraw zgłosili mieszkańcy Rudy Śląskiej podczas jesiennej tury spotkań władz miasta z mieszkańcami poszczególnych dzielnic. – Dziękuję za obecność na wszystkich spotkaniach, za wszystkie zgłoszone sprawy i pomysły. Zależy mi, żeby mieszkańcy przekazując swoje problemy i sugestie mieli poczucie sprawczości. A to oznacza nie tylko wysłuchania ich głosu, ale co najważniejsze poczynienia starań, aby sprawę rozwiązać. Tam, gdzie jest to możliwe, działamy natychmiast. Niestety w niektórych przypadkach nie możemy tego zrobić od razu, gdyż np. zadanie wymaga dużych nakładów finansów. Często się też zdarza, że miasto nie jest właścicielem terenu. W takich sytuacjach kontaktujemy się z zarządcą, przekazując sprawę. W ten sposób także udało nam się wspólnie rozwiązać już kilka tematów – podsumowuje prezydent Michał Pierończyk.

- Oprócz nowości wprowadzonych wiosną, czyli zapisywania problemów mieszkańców na flipcharcie oraz możliwości ich zgłoszenia poprzez formularz, wprowadziliśmy analizę terenu za pośrednictwem geoportalu. Dzięki temu na bieżąco mogliśmy omawiać takie sprawy, jak m.in. własność terenu, jego przeznaczenie według planu zagospodarowania przestrzennego, czy uzbrojenie. To pomaga zrozumieć i wyjaśnić, czy w danym miejscu jesteśmy w stanie podjąć działania oczekiwane przez mieszkańców. Co warte dodania, geoportal jest dostępny dla każdego mieszkańca w ogólnodostępnej wersji bezpłatnie bez dodatkowych uprawnień – dodaje prezydent Michał Pierończyk.

Przedostatnie spotkanie w ramach jesiennej tury odbyło się w Halembie w Szkole Podstawowej nr 24. W trakcie prezydent przedstawił, jakie inwestycje zostały zrealizowane w tym roku w dzielnicy Halemba. Dotychczas opracowano dokumentację projektów budowlano-wykonawczych instalacji OZE w budynkach Szkoły Podstawowej Sportowej nr 15 oraz Miejskich Przedszkoli nr 35 i 39. Natomiast w planach na ten rok jest jeszcze budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Halemba II oraz remont nawierzchni ul. Kłodnickiej od KWK Halemba do budynku nr 25.

Następnie przyszedł czas na “rozliczenie się” z tematów, które mieszkańcy dzielnicy zgłosili podczas wiosennego cyklu. Na 38 interwencji i spraw 28 ostatecznie zostało załatwionych lub w trakcie realizacji, a 10 pozostało nierozwiązanych.

Wybrane problemy mieszkańców Halemby, które udało się rozwiązać:

 • Wysokie krawężniki na przejściach dla pieszych:

Na przejściach, na podjazdach obniżone zostały krawężniki.

 • Lokalizacja PSZOK:

Miasto odstąpiło od zamiaru lokalizacji Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na gminnej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 2410/67 przy ul. Wiśniowej w Halembie.

 • Wycinka drzew na osadnikach:

Straż Miejska interweniowała w sprawie wycinki drzew bez zezwolenia. Postępowanie prowadzi prokuratura rejonowa.

 • Halemba II - budowa kanalizacji deszczowej:

Inwestycja została zrealizowana. Obecnie firma porządkuje teren objęty inwestycją.

 • Parking przy ul. Kosynierów i Racławickiej:

Do niedawna trwała korespondencja między miastem a GSM „Nasz Dom” (która będzie współfinansowała budowę) na temat zwiększenia liczby miejsc parkingowych na planowanym parkingu. Ostatecznie Spółdzielnia odstąpiła od swoich żądań, w związku z czym na przełomie października i listopada planuje się ogłoszenie postępowania na dokumentację projektową. Po jego rozstrzygnięciu, na przełomie listopada i grudnia zostanie podpisana umowa. Projektant będzie miał ok. 12 miesięcy na wykonanie dokumentacji, po czym zostanie wszczęte postępowanie mające na celu wyłonienie firmy, która wybuduje parking.

 • Zmiana organizacji ruchu i przebudowa ul. Miodowej:

Organizacja ruchu wprowadzona została na czas przebudowy kanalizacji. Była ona dostosowana do aktualnie prowadzonych prac, aby były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców. Obecnie droga, jak i organizacja ruchu na niej przywrócone zostały do stanu pierwotnego.

 • Przejazd ul. Solidarności przy myjni:

Sprawa dotyczy odwodnienia tego terenu. Do końca roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zabuduje dodatkowy wpust, co pozwoli poprawić odwodnienia tego terenu.

 • Dojazd do miejsc parkingowych przy SP nr 27:

Podczas przebudowy ulicy Międzyblokowej częściowo zablokowany był dojazd do parkingu, ale zapewniony był dojazd od strony lasu. Jest już odtworzony.

 • Poprawa stanu terenu “pętli”:

Komisja ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ustaliła, że ze względu na interwencje mieszkańców, dotyczące niewłaściwej informacji i utrudnionego dojścia do autobusów, zachodzi konieczność uporządkowania ruchu w rejonie pętli autobusowej. Miasto zaproponowało, by obecny przystanek pełnił tylko funkcję do wysiadania (bez wiaty, infrastruktury itp.), zaś miejsce do wsiadania z pełną infrastrukturą powinno zostać zlokalizowane w rejonie pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Solidarności 21. Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek w tej sprawie, jednak zadanie, którego koszt szacowany jest na 750 tys. zł, nie będzie realizowane w bieżącym roku.

 • Śmieci na budowie przy ul. Solidarności 5:

Śmieci znajdowały się na terenie prywatnym. Straż Miejska interweniowała, teren został uprzątnięty (kontrola 7 września).

Natomiast w ramach jesiennego spotkania ze strony mieszkańców padały pytania dotyczące m.in.: modernizacji oczyszczalni Barbara, remontu ul. Pakuły, oświetlenia przy ul. Halembskiej, Podgórskiej i Nowy Świat, ustawienia większej liczby koszy na śmieci przy ul. Halembskiej, przycinki drzew w kilku lokalizacjach, braku chodnika przy ul. Rybnickiej, obwodnicy Halemby, przebudowy pętli autobusowej w tej dzielnicy, ustawienia znaku zakazu parkowania przy ul. Młyńskiej 9 oraz na dojeździe do placyku gospodarczego przy ul. Racławickiej 1, a także montażu piłkochwytów przy SP nr 24. Łącznie zgłoszono 28 spraw i interwencji.

- Tradycyjnie w Halembie rozmawialiśmy o bieżących remontach dróg i chodników, oświetleniu ulic i przejść dla pieszych, przycince drzew oraz wywozie odpadów podrzucanych na placyki gospodarcze. Mieszkańcy zgłosili też potrzebę ustawienia większej liczby koszy na śmieci czy ustawienia dodatkowych znaków drogowych dotyczących zakazu parkowania - wylicza prezydent miasta Michał Pierończyk. - Rozmawialiśmy też o rozwiązaniach dotyczących rozładowania korków w dzielnicy i zmianie organizacji pętli autobusowej na Halembie. Pojawił się też temat rozdziału kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Dla mnie zawsze było oczywiste, że jest to problem, że na oczyszczalnie ścieków należy kierować ścieki, a nie wody deszczowe. Spotkanie uzmysłowiło mi, że jest to temat, o którym należy ciągle przypominać - dodaje.

Z kolei spotkanie dla mieszkańców Wirku oraz Czarnego Lasu tym razem odbyło się w II LO (25.10). Tradycyjnie rozpoczęło się ono od przedstawienia ogólnej sytuacji finansowej miasta, a następnie inwestycji zrealizowanych w tym roku. Chodzi o dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 7 do wymogów przeciwpożarowych, a także opracowanie oraz aktualizację dokumentacji projektów budowlano-wykonawczych instalacji OZE w budynkach Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 16, Szkoły Podstawowej nr 12, Miejskiego Przedszkola nr 20 i II Liceum Ogólnokształcącego oraz naprawę drewnianej więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego w budynku przy ul. Kokota 3. Z kolei w trakcie realizacji jest wykonanie placu zabaw z mini boiskiem na Ficinusie w ramach budżetu obywatelskiego, remont dachu budynku Zespołu Żłobków Miejskich przy ul. 1 Maja 286, opracowanie dokumentacji odtworzenia dylatacji budynku Szkoły Podstawowej nr 8, remonty mieszkań w zasobie komunalnym przy ul. Sienkiewicza 13a oraz Krasińskiego 6, wzmocnienie i termomodernizacja ściany szczytowej w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Dąbrowskiego 7 oraz remont dachu przy ul. Sienkiewicza 13.

Ponadto prezydent miasta przekazał, że miasto opracowuje koncepcję zagospodarowania przestrzeni zielonych w Rudzie Śląskiej. Projekt jest kontynuacją „Programu renowacji podwórek" i przestrzeni zielonych, która w Wirku i Czarnym Lesie obejmuje trzy lokalizacje: zieleniec przy ul. 1 Maja i ul. Magdziorza, skwer przy ul. Kokota oraz zieleniec przy ul. Różyckiego. W listopadzie mają odbyć się konsultacje opracowanych koncepcji.

Jeżeli chodzi o sprawy i interwencje zgłoszone przez mieszkańców Wirku i Czarnego Lasu wiosną, to na 20 11 zostało ostatecznie załatwionych lub są w trakcie realizacji, a dziewięć pozostaje nierozwiązanych.

Wybrane problemy mieszkańców Wirku i Czarnego, które udało się rozwiązać:

 • Stan budynku przy ul. Kopernika 13-15:

Koszt remontu każdej z klatek to ok. 65 tys. zł. Prace zostaną wykonane w przypadku pozyskania środków na cele remontowe.

 • Ul. Bytomskiego - wykonanie CO, remonty klatek schodowych:

MPGM prowadzi postępowanie z przedsiębiorcą górniczym w sprawie naprawy szkód wywołanych w budynkach przy ul. Bytomskiego. W przypadku pozytywnie rozpatrzonego postępowania ugodowego istnieje szansa wykonania w ramach naprawy szkód górniczych, również prac malarskich w klatkach schodowych.

 • Stan wodociągu na ul. Piaskowej:

Podjęto decyzję o wymianie wodociągu w ul. Piaskowej. Pozycja ta została wpisana do planu inwestycyjnego. W pierwszym etapie PWiK zleci przygotowanie dokumentacji projektowej. Nie ma jeszcze daty realizacji. Do tego czasu PWiK zobowiązuje się do regularnego płukania sieci.

 • Zaśmiecenie okolic Góry Antonia:

Teren jest sprzątany, działa monitoring, Straż Miejska kontroluje, reaguje i prosi o niezwłoczne zgłaszanie problemów.

 • Zejście na targowisko - osoby starsze mają problem na schodach:

Miasto przekazało MPGM środki na remont schodów w stronę ulicy Sienkiewicza (działka 1465/154). Został już wyłoniony wykonawca, realizacja inwestycji do końca listopada.

 • Montaż lustra ul. Obrońców Westerplatte/Lecha:

Temat był omawiany na posiedzeniu Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 15.05.2023 r. Komisja pozytywnie zaopiniowała ustawienie lustra drogowego naprzeciw wyjazdu w rejonie nieruchomości numer 20.

Podczas ostatniego w jesiennej turze spotkania mieszkańcy Wirku i Czarnego Lasu zgłosili łącznie prawie 30 spraw, które będą rozpatrywane przez kolejne miesiące. Wśród nich znalazły się m.in.: konieczność wykonania podjazdu dla wózków do przychodni przy ul. Wawelskiej oraz dokonania zmian formuły budżetu obywatelskiego (jedna dzielnica - jeden projekt do realizacji), stan dojazdu do Miasteczka Ruchu Drogowego oraz ścieżki od ul. Maliszewskiego do trasy N-S i ogródków działkowych, propozycja ustawienia toalety na górze Antonia, konieczność poprawy bezpieczeństwa przy ul. Kokota (w rejonie sklepów Biedronka i Dino) oraz monitorowania tego, co w weekendy dzieje się na boisku przy II LO, konieczność wykonania kilku inwestycji w SPS nr 12, możliwość powstania biura obsługi klienta ZTM w naszym mieście, a także problem z nieprawidłowym parkowaniem przy ul. Jarzębinowej.

 


Komentarze