Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Wybieramy Miss

03-09-2012, 10:00 Monika Herman - Sopniewska

Od dziś przez cztery tygodnie będziemy prezentować na łamach „WR” dziesięć kandydatek do tytułu Miss Rudy Śląskiej 2012. Podobnie jak w ubiegłych latach, również nasi Czytelnicy mogą wybrać  swoją Miss. Na Miss Wiadomości Rudzkich można głosować poprzez:

 – kupon, wystarczy wyciąć z naszej gazety kupon, wpisać imię i nazwisko lub numer kandydatki  i przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do redakcji

– sms-y, wystarczy wysłać SMS-a z numerem kandydatki przypisanym jej w gazecie na numer 71100 o treści rudzkie.numer miss (przykład: rudzkie.11) Koszt SMS-a wynosi 1zł + VAT (1,23 z VAT)

– FB - wystarczy kliknąć „lubię to” pod zdjęciem wybranej kandydatki

– portal www.wiadomoscirudzkie.pl - poprzez plebiscyt

Wszystkie głosy zostaną zsumowane i dziewczyna która zdobędzie ich najwięcej otrzyma tytuł Miss Wiadomości Rudzkich

Głosowanie trwa do 28 września do godz 9.00


--------------------


REGULAMIN KONKURSU MISS RUDY ŚLĄSKIEJ 2012

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin Konkursu Miss Rudy Śląskiej 2012 określa sposób i warunki przeprowadzenia Konkursu Miss Rudy Śląskiej 2012.

2. Każda czynność sprzeczna z Regulaminem jest nieważna. Wszelkie zmiany w Regulaminie wymagają formy pisemnej i uchwały Zarządu Spółki Ślaskie Media Sp. o.o.

§ 2

Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

1. Organizator - Śląskie Media Sp. z o.o., ul. Niedurnego 36, 41-709 Ruda Śląska, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Gliwicach, KRS: 0000111910, NIP: 641-21-87-637, wydawca tygodnika Wiadomości Rudzkie.

2. Formularz Zgłoszeniowy do Konkursu – dokument określony w Załączniku Nr 1 do Regulaminu składanyprzez Uczestniczkę u odpowiedniego Organizatora.

3. Członek Rodziny Uczestniczki - Rodzice, rodzeństwo i jego małżonkowie, ojczym, macocha, zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców Uczestniczki.

4. Dzika Karta - Udzielona wyłącznie przez przedstawiciela Organizatora, Współorganizatora, obecnego w Jury Wyborów, uprawnia Uczestniczki do udziału w kolejnej eliminacji konkursu,

6. Finalistka - Uczestniczka Finału Konkursu,

7. Finał Konkursu - etap Konkursu, w którym, decyzją Jury, wybierana jest jego Zwyciężczyni oraz zdobywczyni drugiego miejsca w Konkursie.

8. Jury Konkursu - Osoby powoływane decyzją Organizatora lub Współorganizatorów do dokonania wyboru Laureatek Konkursu.

9. Laureatka Konkursu - Zdobywczyni przynajmniej jednego z tytułów wymienionych w § 6 Regulaminu.

10. Miss Rudy Śląskiej 2012 - Zwyciężczyni Konkursu.

11. Oświadczenie Uczestniczki - Oświadczenie o zapoznaniu się przez Uczestniczkę z Regulaminem (Załącznik Nr 2)

12. Regulamin - Niniejszy Regulamin Konkursu.

13. Siła wyższa - Zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, a w szczególności: działanie sił przyrody, wojna, strajki, lokauty, awarie w dostawie energii, akty władzy państwowej, samorządowej.

14. Uczestniczka - Każda dziewczyna biorąca udział w Konkursie, spełniająca warunki określone w Regulaminie. Ilekroć mowa o Uczestniczce Konkursu rozumie się przez to również Miss Rudy Śląskiej 2012, I Wicemiss Rudy Śląskiej 2012, Miss Wiadomości Rudzkich 2012, Miss Publiczności 2012.

15. Współorganizator Konkursu - Każda osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, z którą Organizator zawarł stosowną Umowę o Współpracy.

16. I Wicemiss Rudy Śląskiej 2012 - Zdobywczyni drugiego miejsca w Konkursie,

17. Miss Wiadomości Rudzkich 2012 - Zdobywczyni pierwszego miejsca w głosowaniu czytelników Wiadomości Rudzkich, portalu wiadomoscirudzkie.pl oraz profilu na portalu społecznościowym http://www.facebook.com/WR.WiadomosciRudzkie.

18. Miss Publiczności – Zdobywczyni pierwszego miejsca w głosowaniu publiczności przybyłej na Konkurs.

§ 3

Prawa i obowiązki Organizatora i Współorganizatorów Konkursu

1. Organizator jest właścicielem Konkursu. Prawa Organizatora do organizacji Konkursu nie są ograniczone

prawami żadnych innych podmiotów, a w szczególności podmiotów organizujących krajowe i międzynarodowe

konkursy piękności.

2. Współorganizator Konkursu ma obowiązek zawrzeć na piśmie Umowę o Współpracy z Organizatorem.

3. Organizator ma prawo do przeprowadzania castingów, mini konkursów i naboru otwartego

w celu rekrutacji do etapu finałowego Konkursu.

4. Organizator ma obowiązek powołać Jury Konkursu.

§ 4

Jury Konkursu i Zasady Głosowania

1. Członkiem Jury Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, mająca ukończone 18 lat, niekaralna

za przestępstwo umyślne i zaproszona do pełnienia funkcji członka Jury Konkursu w którymkolwiek

jego składzie przez Organizatora lub Współorganizatora.

2. W Jury Konkursu nie mogą zasiadać członkowie rodzin Uczestniczek.

3. Członkowie Jury Konkursu nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu zasiadania w Jury Konkursu.

4. Jury Wyborów nie może liczyć mniej niż 7 (siedem) osób,

5. Przewodniczącego Jury Wyborów wskazuje Organizator Konkursu.

6. Na życzenie Organizatora, w skład Jury Wyborów wchodzi przynajmniej jeden przedstawiciel Organizatora, jeden przedstawiciel Współorganizatora oraz po jednym przedstawicielu sponsorów Konkursu

wskazanych przez Organizatora.

7. Sekretarzem Jury Wyborów, odpowiedzialnego za przygotowanie Protokołu Obrad Jury jest Przedstawiciel Organizatora.

8. Obrady Jury Konkursu

8.1 Jury Konkursu we wszystkich składach głosuje i obraduje na posiedzeniach jawnych lub niejawnych w pomieszczeniu dostępnym wyłącznie dla Członków Jury, z wyłączeniem Finału Konkursu.

8.2 Szczegółowy porządek obrad danego składu Jury Konkursu ustala Przewodniczący tego składu Jury

Konkursu.

8.3 Jury Konkursu wybiera Laureatki poszczególnych etapów Konkursu. Uczestniczki danego etapu Konkursu występują w następujących strojach:

8.3.1 Kostiumy kąpielowe dwuczęściowe lub jednoczęściowe,

8.3.2 Suknie ślubne,

8.3.3 Suknie wieczorowe lub koktajlowe,

8.3.4 Autoprezentacja,

9. Jury Konkursu podczas oceny Uczestniczek uwzględnia m.in. wzrost, figurę, włosy Uczestniczek, swobodę i umiejętność ich poruszania się oraz umiejętność prezentacji i zachowania się Uczestniczek na scenie.

10. Obrady Jury Konkursu są zakończone sporządzeniem Protokołu Obrad Jury Konkursu, zawierającego listę Laureatek Konkursu otrzymujących Nagrody Regulaminowe i Nagrody Nieregulaminowe, o których mowa w §7 Regulaminu.

11. Protokół Obrad Jury Konkursu podaje do publicznej wiadomości Przewodniczący Jury Konkursu w jego danym składzie.

12. Zasady głosowania Jury podczas Obrad Jury Konkursu:

12.1 Głosowanie odbywa się przy pomocy Kart Głosowania.

12.2 Karty głosowania stanowią druki ścisłego zarachowania i ich komplet po zakończeniu każdego głosowania zatrzymuje sekretarz jury, który później przekazuje je do Organizatora.

12.3 Głosowanie może odbywać się według Zasad ustalonych przez Organizatora bądź też innych wyłącznie po akceptacji Organizatora.

12.4 Członkowie Jury są zobowiązani do zachowania tajemnicy z obrad Jury oraz nie komentowania publicznie werdyktu oraz przebiegu obrad Jury.

12.5 Karty głosowania i zasady ich wypełniania przez członków Jury Konkursu:

12.5.1 Każdy z członków Jury Konkursu otrzymuje karty do głosowania z danymi wszystkich uczestniczek Konkursu: imię, nazwisko, ... Karty do głosowania nie mogą zawierać danych kontaktowych uczestniczki Konkursu tj. adres zamieszkania, telefon, email.

12.5.2 Podczas prezentacji każdy z członków Jury ocenia Uczestniczki Konkursu, dokonując bacznych obserwacji każdej z nich. Po ostatniej prezentacji członek Jury przydziela pulę 5 punktów

w skali 3, 2, gdzie 3 punkty otrzymuje Miss Konkursu, 2 punkty – kandydatka na I Wicemiss Konkursu. Pozostałe kandydatki nie otrzymują żadnych punktów.

12.5.3 Po wszystkich prezentacjach i oddaniu głosów przez członków Jury sekretarz Jury zlicza wszystkie głosy. Zwyciężczynią Konkursu zostaje Uczestniczka, która uzyska największa ilość głosów. I Wicemiss Konkursu zostaje uczestniczka, które uzyskają w kolejności malejącej największą ilość punktów.

12.5.4 W przypadku, gdy uczestniczki podczas głosowania uzyskają jednakową ilość głosów, przewodniczący

Jury wprowadza dodatkowe glosowanie. O ile również w dodatkowym głosowaniu uczestniczki uzyskają taką sama liczbę punktów, wówczas decyduje głos przewodniczącego oddany na uczestniczkę w głosowaniu dodatkowym.

12.5.5 Wszelkie głosowania i obrady Jury Konkursu odbywają się w przerwie Konkursu bądź też w trakcie, po wcześniejszej akceptacji Organizatora.

12.5.6 Nad prawidłowością głosowań i jego zgodnością z niniejszym regulaminem może czuwać zaproszony (bez prawa głosu) notariusz lub osoba zaufania publicznego.

12.5.7 Z obrad Jury Konkursu sporządza się protokół, który musi być podpisany przez wszystkich członków Jury Konkursu. Oryginał protokołu z obrad Jury Konkursu należy do Organizatora, kopia do Współorganizatorów.

12.5.8 Warunki i inny sposób przeprowadzanie głosowania Jury Konkursu może określać odrębny regulamin głosowania, zaakceptowany przez Organizatora.

13. Głosowanie Publiczności

13.1. Wybór jednej Laureatki Konkursu może być dokonany również przez publiczność obserwującą Konkursu.

13.2. W przypadku o którym mowa powyżej o miejscu w Konkursu, zajętym przez poszczególne Uczestniczki, decyduje ilość uzyskanych przez nie głosów publiczności.

13.3. Warunki i sposób przeprowadzenia głosowania publiczności określa odrębny regulamin głosowania (Załącznik Nr 3).

13.4. Laureatka Konkursu wybrana przez publiczność otrzymuje tytuł Miss Publiczności 2012

14. Głosowanie Czytelników

14.1 Wybór jednej Laureatki Konkursu może być dokonany również przez czytelników tygodnika Wiadomości Rudzkie, portalu wiadomoscirudzkie.pl oraz profilu na portalu społecznościowym http://www.facebook.com/WR.WiadomosciRudzkie

14.2 W przypadku o którym mowa powyżej o miejscu w Konkursu, zajętym przez poszczególne Uczestniczki, decyduje ilość uzyskanych przez nie głosów czytelników.

14.3 Warunki i sposób przeprowadzenia głosowania czytelników określa odrębny regulamin głosowania (Załącznik Nr 4).

14.4. Laureatka Konkursu wybrana przez Czytelników otrzymuje tytuł Miss Wiadomości Rudzkich 2012.

§ 5

Przebieg Konkursu

1. Współorganizatorem Konkursu są:

- Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty

- Urząd Miasta Ruda Śląska

2. W Konkursie biorą udział Uczestniczki wyłonione w ramach castingów przeprowadzonych przez Organizatora oraz dzięki Dzikiej Karcie która uprawnia Uczestniczki do udziału w Konkursie.

3. Każda z Uczestniczek jest zobowiązana do wzięcia udziału w próbach organizowanych przez Organizatora mających na celu przygotowanie Uczestniczek do Konkursu.

4. W trakcie prób Uczestniczki biorą udział we wszystkich zajęciach związanych z przygotowaniem Konkursu, a w szczególności w sesjach fotograficznych i szkoleniach.

5. Uczestniczki zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania poleceń osób odpowiedzialnych za przygotowanie Konkursu, a zwłaszcza Organizatora, reżysera, choreografa.

6. Każda z Uczestniczek jest zobowiązana do posiadania podczas prób jednej pary pantofli na wysokim obcasie.

7 W finale Konkursu Uczestniczki prezentują się w co najmniej 4 (cztery) razy w następujących etapach:

7.1 Kostiumy kąpielowe dwuczęściowe lub jednoczęściowe,

7.2 Suknie ślubne

7.3 Suknie koktajlowe lub wieczorowe

7.4 Autoprezentacja – strój luźny,

8 W finale Konkursu, decyzją Jury Konkursu wybierane są:

8.1 Miss Rudy Śląskiej 2012

8.2 I Wicemiss Rudy Śląskiej 2012

9. W finale Konkursu, decyzją publiczności, głosujących na dedykowanych kartach do głosowania może zostać wybrana Miss Publiczności 2012,

10. W finale Konkursu, może zostać wybrana Miss Wiadomości Rudzkich 2012. O wyborze decydują czytelnicy tygodnika Wiadomości Rudzkie, portalu wiadomoscirudzkie.pl oraz profilu na portalu społecznościowym http://www.facebook.com/WR.WiadomosciRudzkie

11. Finał Konkursu odbędzie się w terminie wyznaczonym przez Organizatora nie później jednak niż do 29 września 2012 r.

12. Obsługa prasowa podczas finału Konkursu odbywa się na zasadzie akredytacji udzielonej przez Organizatora, Współorganizatora bądź też podmiotu wskazanego przez Organizatora.

§ 6

Udział Uczestniczek w Konkursie

1. Warunki udziału Uczestniczki w Konkursie

1.1. Uczestniczką Konkursu może być każda dziewczyna, która spełnia łącznie następujące warunki:

1.1.1. Jest mieszkanką Rudy Śląskiej na zasadzie zameldowania stałego lub tymczasowego,

1.1.2. Jest bezdzietną panną,

1.1.3. W chwili przystąpienia do Konkursu ma skończony 18 rok życia – (datę przystąpienia do

konkursu określa dzień złożenia Formularza Zgłoszeniowego)

1.1.4. Na dzień 31 grudnia 2012 uczestniczka nie może ukończyć 25 roku życia.

1.1.5 Jest osobą nieskazitelnego charakteru i nieposzlakowanej opinii,

1.1.6. Złoży u Organizatora Formularz Zgłoszeniowy wraz z Oświadczeniem, o którym mowa w § 2 Regulaminu,

1.2. Uczestniczką Konkursu nie mogą być Laureatki poprzednich edycji Konkursu Miss Rudy Śląskiej.

2. Uczestniczka przystępuje do Konkursu poprzez złożenie u Organizatora Regionalnych Formularza Zgłoszeniowego zawierającego krótkiej charakterystyki Uczestniczki: imię i nazwisko, wiek, stan cywilny, nazwę szkoły lub miejsce pracy, numer telefonu oraz adres do korespondencji,

3. Dyskwalifikacja Uczestniczki w Konkursie

3.1. Uczestniczka może zostać zdyskwalifikowana na każdym etapie Konkursu decyzją Zarządu Organizatora, jeśli nie daje gwarancji należytego wykonywania obowiązków Uczestniczki, naruszy postanowienia Regulaminu.

3.2. Podstawą dyskwalifikacji Uczestniczki w Konkursie jest w szczególności:

3.2.1 Ukaranie Uczestniczki prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego Rzeczpospolitej Polskiej,

3.2.2. Zamążpójście Uczestniczki, poczęcie lub urodzenie przez nią dziecka,

3.2.3. Zatajenie przez Uczestniczkę faktu posiadania dziecka, zatajenie faktu pozostawania w związku małżeńskim,

3.2.4 Udział Uczestniczki w sesji fotograficznej lub filmowej, w której prezentowałaby się nago lub wyrażenie przez nią zgody na opublikowanie zdjęć lub filmów w których prezentowałaby się nago,

3.2.5 Nadużywanie alkoholu i używanie narkotyków przez Uczestniczkę.

3.3. Dyskwalifikacja w Konkursie oznacza dla Uczestniczki w szczególności.

3.3.1. Zakaz udziału w jakimkolwiek konkursie piękności organizowanym przez Organizatora oraz zakaz uczestniczenia w dalszych etapach Konkursu w trakcie którego doszło do dyskwalifikacji,

3.3.2. Pozbawienie jej wszystkich otrzymanych do momentu dyskwalifikacji tytułów i nagród, zarówno regulaminowych jak i pozaregulaminowych,

3.3.3. Obowiązek zwrotu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania decyzji o dyskwalifikacji w Konkursie, wszystkich nagród uzyskanych w konkursach organizowanych przez Organizatora lub podmioty współpracujące z Organizatorem, w tym również wszystkich nagród w Konkursie,

3.3.4. W przypadku dyskwalifikacji Uczestniczki na jej miejsce wchodzi Uczestniczka zajmująca kolejne miejsce w Konkursie, lub miejsce Uczestniczki zdyskwalifikowanej pozostaje nieobjęte decyzją Zarządu Organizatora.

§ 7

Nagrody w Konkursie

1. Ustala się Regulaminowe i Pozaregulaminowe Nagrody w Konkursie.

Nagrodami Regulaminowymi w Konkursie są:

1.1 Dla Miss Rudy Śląskiej:

# Tytuł Miss Rudy Śląskiej 2012

# Szarfa Miss Rudy Śląskiej 2012

# Korona Miss Rudy Śląskiej 2012,

# Prawo uczestnictwa w innych konkursach piękności jako reprezentantka Rudy Śląskiej,

Dla I Wicemiss Rudy Śląskiej 2012,:

# Tytuł I Wicemiss Rudy Śląskiej 2012,

# Szarfa I Wicemiss Rudy Śląskiej 2012,

1.2 Dla Miss Publiczności 2012:

# Tytuł Miss Publiczności 2012,

# Szarfa Miss Publiczności 2012,

1.3 Dla Miss Wiadomości Rudzkich 2012:

# Tytuł Miss Wiadomości Rudzkich 2012,

# Szarfa Miss Wiadomości Rudzkich 2012,

2. Nagrody pozaregulaminowe określone zostały odrębnym dokumencie (Załącznik Nr 5)

§ 8

Prawa i Obowiązki Laureatek Konkursu

1. Każda z Laureatek zachowuje dożywotnio tytuł otrzymany w Konkursie

2. Miss Rudy Śląskiej 2012 lub wytypowana przez Organizatora Laureatka ma zaszczyt i obowiązek reprezentować Rudę Śląską na innych konkursach piękności na podstawie kontraktów zawartych przez Organizatora.

3. Laureatki Konkursu w okresie Kadencji są zobowiązane do:

3.1. Nieodpłatnego uczestniczenia w:

- Imprezach realizujących cele pożytku publicznego, wskazanych przez Organizatora lub podmiot upoważniony przez Organizatora,

- Imprezach promocyjnych Sponsorów Konkursu,

- Konferencjach prasowych, wywiadach radiowych i telewizyjnych promujących Laureatki i

Konkurs,

- Sesjach telewizyjnych i filmowych do programów promujących Laureatki lub Konkurs,

- Sesjach fotograficznych do kalendarza Miss Rudy Śląskiej 2012 lub innych wydawnictw związanych z

Konkursem.

4. Uczestniczenia za wynagrodzeniem na zlecenie i na warunkach wskazanych przez Organizatora w pokazach mody, targach, koncertach, festiwalach, salonach, imprezach sportowych i kulturalnych w charakterze hostess, modelek, lub gości honorowych i gości specjalnych

5. Uczestniczki Konkursu zobowiązane są w każdych okolicznościach do godnego reprezentowania Rudy Śląskiej, dbałości o dobre imię własne, dobre imię Organizatora i Współorganizatorów Konkursu.

6. Uczestniczki Konkursu zobowiązane są nie komentować publicznie werdyktów Jury Konkursu, a ewentualne wnioski zgłaszać bezpośrednio do Organizatora.

7. Laureatki Konkursu zobowiązują się w czasie Kadencji nie zmieniać swego wyglądu zewnętrznego bez zgody Organizatora.

§ 9.

Załączniki

Załącznik Nr 1. Formularz Zgłoszeniowy,

Załącznik Nr 2. Oświadczenie

Załącznik Nr 3. Regulamin głosowania na Miss Publiczności 2012.

Załącznik Nr 4. Regulamin głosowania na Miss Wiadomości Rudzkich.

Załącznik Nr 5. Nagrody pozaregulaminowe.


---------------


Załącznik Nr 3.

Regulamin głosowania na Miss Publiczności 2012.

§ 1

Postanowienia ogólne

Regulamin głosowania na Miss Publiczności 2012 określa sposób i warunki przeprowadzenia głosowania i wyboru Miss Publiczności 2012 organizowanego podczas Konkursu Miss Rudy Śląskiej 2012.

Każda czynność sprzeczna z Regulaminem jest nieważna. Wszelkie zmiany w Regulaminie wymagają formy pisemnej i uchwały Zarządu Spółki Ślaskie Media Sp. o.o.

§ 2

Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

Uprawniony do Głosowania – osoba, która w terminie przeprowadzania Konkursu obecna będzie na głównej sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty przy ul. Niedurnego 69, która ponadto posiada indywidualne zaproszenie wręczone przez Organizatora lub Współorganizatora, lub nabyła w Kasie Miejskiego Centrum Kultury bilet wstępu na Konkurs.

Karta do głosowania – karta na której Uprawniony do Głosowania dokona wyboru Miss Publiczności 2012.

W niniejszym Regulaminie obowiązują również określenia zdefiniowane w „Regulaminie konkursu Miss Rudy Śląskiej 2012” w § 2 Definicje.

§ 3

Zasady Głosowania

Uprawniony do Głosowania po uprzednim okazaniu zaproszenia indywidualnego lub biletu wstępu otrzyma od Organizatora Kartę do Głosowania.

Karta do Głosowania zawiera następujące informacje:

- zdjęcie Uczestniczki Konkursu wraz z przypisanym numerem konkursowym,

- imię i nazwisko Uczestniczki Konkursu,

- miejsce na wpisanie liczby od 1 do 10 odpowiadającej numerowi konkursowemu przypisanym do konkretnej Uczestniczki Konkursu,

- miejsce na wpisanie imienia i nazwiska Uprawnionego do Głosowania.

Podczas trwania konkursu w dowolnej chwili Uprawniony do Głosowania może oddać swój głos na jedną z Uczestniczek poprzez wpisanie odpowiedniej liczby, odpowiadającej numerowi konkursowemu, w miejscu do tego przeznaczonym.

Uprawniony do Głosowania ma tylko jedną szansę oddania swojego głosu na wybraną przez siebie Uczestniczkę.

Po potwierdzeniu swojego wyboru czytelnie imieniem i nazwiskiem, Karta do Głosowania gotowa jest do przekazania jej przedstawicielowi Organizatora odpowiedzialnemu za zbieranie głosów Uprawnionych do głosowania.

Karty do Głosowania zbierane będą przez przedstawicieli Organizatora po zakończeniu ostatniej prezentacji konkursowej Uczestniczek, bezpośrednio przed udaniem się JURY na obrady.

§ 4

Karta do Głosowania

Karta do Głosowania ważna jest tylko wówczas gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

- jest kartą którą Uprawniony do Głosowania otrzymał od przedstawiciela Organizatora lub Współorganizatora,

- w sposób czytelny, jednoznaczny i w przeznaczonym do tego celu miejscu, wpisana została na niej liczba od 1 do 10 odpowiadająca numerowi konkursowemu Uczestniczki, którą Uprawniony do Głosowania wskazał jako jego głos w wyborze Miss Publiczności 2012,

- w sposób czytelny i w przeznaczonym do tego celu miejscu została podpisana imieniem i nazwiskiem przez Uprawnionego do Głosowania.

Karta do Głosowania nieważna jest wówczas gdy spełniony jest jeden z następujących warunków:

- nie jest kartą którą Uprawniony do Głosowania otrzymał od przedstawiciela Organizatora lub Współorganizatora,

- liczba od 1 do 10 odpowiadająca numerowi konkursowemu Uczestniczki, którą Uprawniony do Głosowania wskazał jako jego głos w wyborze Miss Publiczności wpisana jest w sposób nieczytelny i niejednoznaczny; w celu rozwiania jakichkolwiek wątpliwości jakiekolwiek skreślenia, poprawienia liczby od 1 do 10 powodują że Karta do Głosowania jest nieważna

- liczba od 1 do 10 odpowiadająca numerowi konkursowemu Uczestniczki, którą Uprawniony do Głosowania wskazał jako jego głos w wyborze Miss Publiczności wpisana jest w nieprzeznaczonym do tego celu miejscu,

- została podpisana imieniem i nazwiskiem w sposób nieczytelny,

- nie została podpisana imieniem i nazwiskiem przeznaczonym do tego celu miejscu.

§ 5

Wyłonienie Laureatki Miss Publiczności 2012

Wszystkie zebrane Karty do Głosowania, zebrane przez przedstawicieli Organizatora, przekazane zostaną Przewodniczącemu Jury.

Przewodniczący Jury w obecności Członków Jury przelicza głosy i ogłasza wynik Sekretarzowi Jury w obecności wszystkich Członków Jury.

Wynik głosowania na Miss Publiczności 2012 zostaje wpisany do Protokołu Obrad Jury Konkursu.

§ 6

Ogłoszenie wyniku głosowania na Miss Publiczności 2012

Oficjalne ogłoszenie wyniku głosowania na Miss Publiczności 2012 odbędzie się podczas ogłoszenia oficjalnych wyników konkursu Miss Rudy Śląskiej 2012.


---------------


Załącznik Nr 4.

Regulamin głosowania na Miss Wiadomości Rudzkich 2012

§ 1

Postanowienia ogólne

Regulamin głosowania na Miss Wiadomości Rudzkich 2012 określa sposób i warunki przeprowadzenia głosowania i wyboru Miss Wiadomości Rudzkich 2012 organizowanego podczas Konkursu Miss Rudy Śląskiej 2012.

Każda czynność sprzeczna z Regulaminem jest nieważna. Wszelkie zmiany w Regulaminie wymagają formy pisemnej i uchwały Zarządu Spółki Ślaskie Media Sp. o.o.

§ 2

Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

Portal – lokalny portal informacyjny dostępny pod adresem http://wiadomoscirudzkie.pl,

Plebiscyt – głosowanie internetowe prowadzone na Portalu umożliwiające głosowanie na Miss Wiadomości Rudzkich 2012,

Profil – profil tygodnika Wiadomości Rudzkie na portalu społecznościowym Facebook, dostępny pod adresem http://www.facebook.com/WR.WiadomosciRudzkie

Lubie to! - narzędzie dostępne na portalu społecznościowym Facebook, umożliwiające oddanie głosu na Miss Wiadomości Rudzkich 2012;

Kupon – karta do głosowania na Miss Wiadomości Rudzkich 2012 publikowana w tygodniku Wiadomości Rudzkie w dniach: 5, 12, 19, 26 września 2012 r.

SMS – głosowanie na Miss Wiadomości Rudzkich 2012 za pomocą SMS.

Punkty - pula 6 Punktów w skali 3, 2, 1, przypadająca na każdy sposób głosowania (6 Punktów dla głosujących za pośrednictwem Portalu, 6 Punktów dla głosujących za pośrednictwem Profilu, 6 Punktów dla głosujących za pośrednictwem Kuponów, 6 Punktów dla głosujących za pośrednictwem SMS

W niniejszym Regulaminie obowiązują również określenia zdefiniowane w „Regulaminie konkursu Miss Rudy Śląskiej 2012” w § 2 Definicje.

§ 3

Zasady Głosowania

Każda osoba wyrażająca chęć do wzięcia udziału w głosowaniu na Miss Wiadomości Rudzkich 2012 może to zrobić w następujący sposób:

a) za pośrednictwem Portalu oddając swój głos w Plebiscycie,

b) za pośrednictwem Profilu, klikając w przycisk Lubie to! umieszczonym pod zdjęciem Uczestniczki,

c) za pośrednictwem Kuponu dostarczając osobiście lub wysyłając na adres redakcji: Śląskie Media Sp. z o.o., ul. Niedurnego 36, 41-709 Ruda Śląska,

d) za pośrednictwem SMS – treść, numer oraz koszt SMS-a umieszczony został pod każdym zdjęciem Uczestniczki.

Głosowanie na Miss Wiadomości Rudzkich 2012 trwa od momentu ogłoszenia do 28.09.2012 do godziny 9.00

Po zakończeniu głosowania zliczone zostaną głosy oddane za pośrednictwem Portalu, Profilu, Kuponu i SMS-a.

Dla każdego z powyższych sposobów głosowania prowadzony będzie oddzielny ranking, do którego przydziela się pulę 6 Punktów w skali 3, 2, 1, gdzie 3 Punkty otrzymuje Uczestniczka która zdobyła największą ilość głosów w ramach konkretnego głosowania, 2 Punkty – Uczestniczka z drugą ilością zdobytych głosów, 1 Punkt – Uczestniczka z trzecią ilością zdobytych głosów. Pozostałe kandydatki nie otrzymują żadnych Punktów.

Wyniki poszczególnych głosowań umieszczone zostaną w kopercie i przekazane zostaną w dniu Konkursu Przewodniczącemu Jury, bezpośrednio przed udaniem się JURY na obrady.

§ 4

Wyłonienie Laureatki Miss Publiczności 2012

Przewodniczący Jury w obecności Członków Jury dokona otwarcia kopert i ogłosi wyniki poszczególnych głosowań Sekretarzowi Jury w obecności wszystkich Członków Jury i Sekretarza.

Przewodniczący Jury w obecności wszystkich Członków Jury zsumuje Punkty poszczególnych głosowań i ogłosi Członkom Jury oraz Sekretarzowi wynik głosowania na Miss Wiadomości Rudzkich 2012.

Zwyciężczynią Konkursu na Miss Wiadomości Rudzkich 2012 zostaje Uczestniczka, która po zsumowaniu Punktów z wszystkich sposobów głosowań łącznie uzyska największą ilość Punktów.

Wynik głosowania na Miss Wiadomości Rudzkich 2012 zostaje wpisany do Protokołu Obrad Jury Konkursu.

§ 5

Ogłoszenie wyniku głosowania na Miss Publiczności 2012

Oficjalne ogłoszenie wyniku głosowania na Miss Wiadomości Rudzkich 2012 odbędzie się podczas ogłoszenia oficjalnych wyników konkursu Miss Rudy Śląskiej 2012.


Komentarze