Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Weź udział w grze!

15-05-2013, 07:58 Monika Herman - Sopniewska

Gra Miejska - Atrakcyjna Ruda sposobem na bruda


Zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w Grze Miejskiej pod hasłem ,,Atrakcyjna Ruda sposobem na bruda”. Startujemy 1 czerwca o godz. 13 na placu Jana Pawła II z Nowego Bytomia.


Czekamy na uczestników w wieku od 8 do 16 lat, którzy utworzą 4 – osobowe drużyny (w każdej drużynie musi być jeden pełnoletni opiekun). Na zgłoszenia czekamy od 15 maja do 25 maja do godz.15.00 – decyduje kolejność zgłoszeń. Należy je nadsyłać na adres mailowy izabela.nowrotek@slaskiemedia.com.pl Kartę zgłoszeniową można pobrać na naszej stronie internetowej www.wiadomoscirudzkie.pl, która jest dostępna poniżej. Gra będzie łączyła w sobie cechy harcerskich podchodów oraz ulicznych happeningów. Zapraszamy do zabawy w trakcie której dowiemy się jak segregować śmieci. Na laureatów czekają nagrody – zdobywcy pierwszego miejsca wygrywają rowery!

 

 

 

Ruda Śląska, dnia ......................

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

Gra Miejska – ATRAKCYJNA RUDA SPOSOBEM NA BRUDA

 

 

Kartę należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami

 

 

Nazwa drużyny................................................................................................................

Imię i nazwisko opiekuna drużyny.................................................................................

Telefon kontaktowy.........................................................................................................

Adres mailowy.................................................................................................................

Imię, nazwisko oraz data urodzenia pozostałych członków drużyny

1.......................................................................................................................................

2.......................................................................................................................................

3.......................................................................................................................................

Oświadczam iż zapoznałem się z regulaminem gry.

 

 

Podpis pełnoletniego opiekuna

.............................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z przyjemnością informujemy, że od 3 października tygodnik społeczno - kulturalny „Wiadomości Rudzkie” zwiększył swój nakład do 20 tysięcy egzemplarzy tygodniowo oraz stał się gazetą bezpłatną. Gazeta kolportowana jest we wszystkich dzielnicach Rudy Śląskiej, w ponad 100 punktach na terenie miasta takich jak kopalnie, huta, szpitale, przychodnie, sklepy czy spółdzielnie mieszkaniowe. Szczegółowa lista punktów co tydzień publikowana jest na łamach naszej gazety oraz na stronie internetowej www.wiadomoscirudzkie.pl Dodatkowo kolportażem objęte zostały najważniejsze przystanki autobusowe i targowiska w Rudzie Śląskiej. W ten sposób chcemy przekazywać mieszkańcom informacje o Rudzie Śląskiej, tak jak czynimy to nieprzerwanie od 20 lat.


REGULAMIN

GRY MIEJSKIEJ „ATRAKCYJNA RUDA SPOSOBEM NA BRUDA”

1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem gry miejskiej są Śląskie Media sp. z o. o. oraz Miasto Ruda Śląska

1.2

Czynności związane z organizacją gry należą do Organizatorów

1.3

Zabawa będzie zorganizowana w dniu 01.06.2013 r. w godzinach 13.00 do 17.00

1.4

Gra skierowana jest do mieszkańców Rudy Śląskiej

w grze bierze udział 16 drużyn

każda drużyna składa się z 3 dzieci w wieku 8 – 16 lat oraz pełnoletniego opiekuna

1.5

Udział w zabawie jest bezpłatny i dobrowolny

2.

WARUNKI UCZESTNICTWA W GRZE

2.1

Warunkiem uczestnictwa w zabawie jest:

Zgłoszenie do Gry drużyny w terminie od dnia 15 maja 2013 r. do 25 maja 2013 r.

włącznie, za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Formularz dostępny na

stronie

www.wiadomoscirudzkie.pl

oraz w redakcji Wiadomości Rudzkich przy ul.

Niedurnego 36

Decyduje kolejność zgłoszeń (kwalifikuje się pierwsze 16 drużyn)

Podpisanie przez pełnoletniego opiekuna oświadczenia iż zapoznał się z

regulaminem.

2.2

Poprzez nadesłanie zgłoszenia do udziału w Grze uczestnik wyraża zgodę na:

a ) wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;

b) przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie

niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych

osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. U. nr 133 poz. 883).

c) opublikowanie na stronach internetowych Organizatorów wizerunku uczestnika,

oraz imienia i nazwiska uczestnika w przypadku, gdy ten otrzyma nagrodę lub

wyróżnienie.

3.

ZASADY ORGANIZACJI ZABAWY

3.1

Gra zorganizowana będzie na terenie miasta Ruda Śląska (Nowy Bytom)

3.2 Przed rozpoczęciem Gry każdy uczestnik otrzyma mapę zabawy oraz specjalną

kartę, na której potwierdzone będzie przybycie do kolejnego stoiska, wyznaczonego

na mapie zabawy (zwanej dalej mapą)

3.3

W czasie trwania zabawy, kolejne drużyny przechodzić będą do kolejnych stoisk

określonych na mapie, w których czekać będą na grupy osoby wyznaczane przez

organizatora.

3.4

Kolejne grupy wychodzić będą z punktu informacyjnego (zwane dalej punktem

zbiórki) co 15 minut w kierunku trasy wyznaczonej na mapie.

3.5

Po przybyciu do każdego stoiska uczestnicy będą musieli wykonać zadanie

przypisane do danego stoiska, określone przez organizatora.

3.6

Każde poszczególne zadanie jest punktowane.

3.7

O zasadach oraz sposobie wykonania poszczególnych zadań uczestnicy będą

informowanie przy poszczególnych stoiskach.

3.6 Po przybyciu do każdego stoiska uczestnicy muszą otrzymać podpis osób

wyznaczonych przez organizatora do obsługi danego stoiska.

3.8 Uczestnicy gry, w trakcie jej trwania mogą się poruszać wyłącznie pieszo.

3.9 W przypadku naruszenia przez uczestnika Gry lub Zespołu niniejszego regulaminu,

złamania zasad fair play, utrudniania gry innym graczom w dowolnym momencie Gry

Organizatorzy mają prawo odebrania Zespołowi Karty i wykluczenia go z Gry

4.

WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW

4.1

O wygranej Zespołu decyduje łączna liczba punktów zdobytych przez Zespół

4.2

W przypadku zdobycie przez rożne drużyny tej samej ilości punktów o zwycięstwie

decyduje konkurencja dodatkowa, określona przez organizatorów.

4.3

Drugie i trzecie miejsce zajmą drużyny, które odpowiednio jako druga i

trzecia

zakończą Grę z największą łączną liczbą punktów.

4. 4

Ogłoszenie wyników Gry i wręczenie nagród nastąpi 01.06. 2013 r. na placu Jana

Pawła

II

5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1.

Regulamin znajduje się do wglądu w redakcji Wiadomości Rudzkich ul. Niedurnego

36 oraz na stronie www.wiadomoscirudzkie.pl

5.2.

W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym

regulaminem,

a także w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu, głos

rozstrzygający należy do Organizatorów.

5.3.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian z regulaminie z

ważnych przyczyn.

 

 


Komentarze