Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

W związku ze wzrostem opłaty "śmieciowej" rusza program osłonowy

17-12-2020, 08:37 Joanna Oreł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej od przyszłego roku będzie realizował nowy program osłonowy dotyczący udzielania pomocy mieszkańcom w zakresie ponoszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi. Dotyczy to wyższej opłaty "śmieciowej", która będzie obowiązywała od 1 lutego.

Ruszianie z niskimi dochodami będą mieli zapewnioną pomoc finansową w wysokości 30 proc. opłaty (aktualnie jest to 9 zł przy stawce 30 zł). Z programu będą mogły skorzystać osoby samotnie gospodarujące z dochodem nie przekraczającym 200 proc. kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej (obecnie jest to 1402 zł) oraz rodziny z dochodem nie przekraczającym 150 proc. tego kryterium (obecnie jest to 792 zł na osobę w rodzinie). Przykładowo 150 proc. kryterium dochodowego wynosi:
- dla gospodarstwa 2-osobowego 1.584 zł,
- dla gospodarstwa 3-osobowego 2.376 zł,
- dla gospodarstwa 4-osobowego 3.168 zł,
- dla gospodarstwa 5-osobowego 3.960 zł,
i tak kolejno 792 zł x liczba członków danej rodziny.

Wysokość dochodu osoby uprawnionej określana będzie zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którą za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o: miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne, a także o kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Ustawa o pomocy społecznej określa szczegółowe zasady obliczania dochodu, jednak warto podkreślić, że do dochodu nie wliczane będzie również m.in. świadczenie wychowawcze „500+” oraz świadczenie „Dobry start”. Oprócz spełnienia warunku dochodowego wymagane jest też posiadanie tytułu prawnego do zamieszkiwanego lokalu oraz brak zaległości z tytułu tzw. „opłaty śmieciowej”.

Pomoc w ramach programu przyznawana będzie na wniosek osoby uprawnionej. Należy go złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. Do wniosku będzie należało dołączyć m.in. dokumenty potwierdzające: wysokość dochodu osób uprawnionych oraz tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, a także oświadczenie o liczbie osób w gospodarstwie domowym.

Pomoc finansowa w ramach programu osłonowego przyznawana będzie od miesiąca, w którym złożono wniosek, na okres 6 miesięcy, nie dłużej jednak niż na okres obowiązywania programu.

Wniosek o ustalenie pomocy w ramach programu osłonowego dostępny będzie po 15 stycznia 2021 roku:
- w Sekcjach Pracowników Socjalnych w godzinach pracy sekcji,
- w MOPS Ruda Śląska ul. Markowej 20 (pok. nr 5),
- na stronie internetowej Ośrodka www.mops.rsl.pl,
- w Biuletynie Informacji Publicznej www.biuletyn.abip.pl/mops_r_sl.

Program obowiązuje do 31.12.2021 r.


Komentarze