Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości okazją do podsumowań

16-11-2022, 10:46 Joanna Oreł

W Powiatowym Urzędzie Pracy od poniedziałku trwają wydarzenia związane ze Światowym Tygodniem Przedsiębiorczości. W ramach tego m.in. jeszcze w środę i czwartek odbędą się dni otwarte dla pracodawców i przedsiębiorców, a w piątek indywidualne konsultacje dla osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej. Ponadto pracownicy PUP zorganizują spotkania edukacyjne dla przedszkolaków i uczniów. Przy okazji tych wszystkich działań postanowiliśmy porozmawiać z Michałem Rzepką, zastępcą dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej, o zadaniach realizowanych przez rudzki „pośredniak”.

– Na jakiego rodzaju wsparcie z Państwa strony mogą liczyć rudzcy przedsiębiorcy? Jakie programy są obecnie im dedykowane?
– Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej dysponuje szerokim wachlarzem możliwości wspierania przedsiębiorców. W ramach Tygodnia Przedsiębiorczości, i nie tylko, zapraszamy na indywidualne rozmowy, podczas których możemy zaproponować formę wsparcia, będącą odpowiedzią na indywidualne potrzeby przedsiębiorców. Środki, którymi dysponujemy, są ograniczone, zwłaszcza pod koniec roku, podobnie możliwości realizacji oferowanych form wsparcia, jednakże dają duże możliwości rozwoju przedsiębiorczości w naszym mieście. Warto już teraz zaplanować, z czego można skorzystać i jaki aspekt firmy rozwijać. Jedną z form wsparcia w ramach zatrudnienia subsydiowanego jest zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych. Powiatowy Urząd Pracy refunduje część poniesionych przez pracodawcę kosztów z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego – wynagrodzenie, nagrody oraz opłacane składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości zasiłku wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia. Zwrot części kosztów, o których mowa, stanowi dla pracodawcy pomoc de minimis. Dodatkowo pracodawcy mogą skorzystać z dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50. rok życia. W ramach tej formy pracodawca uzyskuje dofinansowanie wynagrodzenia w kwocie określonej w umowie, zawartej pomiędzy Urzędem a pracodawcą, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie. Czas trwania dofinansowania bezrobotnego, który ukończył 50 lat, wynosi 12 miesięcy, natomiast 24 miesiące w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył lat 60. Refundacja ta jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności de minimis. Warto również wspomnieć o stażu, który może trwać od 3 do 12 miesięcy, a polega na zdobywaniu wiedzy oraz nabywaniu przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez realizowanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązywania stosunku pracy. W czasie tym pracodawca nie ponosi kosztów związanych z odbywaniem stażu przez osobę bezrobotną. Osoba odbywająca staż, realizuje zadania pod nadzorem opiekuna stażu, który udziela wskazówek i służy pomocą w wypełnianiu powierzonych zadań. Funkcjonujący w naszym urzędzie Zespół do spraw przeciwdziałania i rozwiązywania konfliktów organizuje spotkania: organizatora stażu z przyszłym stażystą w ramach przeciwdziałania konfliktom przed rozpoczęciem stażu; mające na celu rozwiązanie zaistniałego konfliktu między stronami konfliktu, tj. organizatorem stażu a stażystą – w trakcie trwania stażu. Spotkania te pomagają dwóm stronom lepiej zrozumieć swoje potrzeby, pokonać bariery komunikacyjne i wspólnie osiągnąć odpowiednie rozwiązanie w sytuacji problemowej. W skład zespołu wchodzą osoby powołane spośród pracowników, posiadających odpowiednią wiedzę, kompetencję i umiejętności z zakresu komunikacji i mediacji. Doskonałą możliwością rozwoju kompetencji zawodowych jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy, przeznaczony na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu braku odpowiednich czy nieadekwatnych kwalifikacji do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy ma istotny wpływ na poprawę funkcjonowania firm, jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy. Dla tych podmiotów, które zamierzają utworzyć nowe stanowisko pracy, idealną formą wsparcia jest refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Pracodawca może złożyć do starosty właściwego, ze względu na siedzibę tego podmiotu lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego, wniosek o refundację. Maksymalna kwota przyznanych środków nie może przekraczać 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia, w tutejszym Urzędzie obecnie kwota ta wynosi 27 tys. zł brutto. Przyznane środki można przeznaczyć na: zakup maszyn, urządzeń, sprzętu, koszty oprogramowania, a tworzone stanowisko pracy powinno być utrzymane przez okres 25 miesięcy.

– Na jakim poziomie jest obecnie bezrobocie w Rudzie Śląskiej? Czy sytuacja związana z tym „uspokoiła” się wraz z wyciszeniem się pandemii COVID-19? Które grupy potrzebują największego wsparcia, jeżeli chodzi o bezrobocie i w jaki sposób im pomagacie?
– Stopa bezrobocia na koniec września osiągnęła wartość na poziomie 2,5 proc., wskaźnik ten w województwie śląskim i Polsce prezentuje się na o wiele wyższym poziomie, odpowiednio 3,8 proc i 5,1 proc. Aktualnie rynek pracy zmienia się bardzo dynamicznie. Musimy szybko reagować na pojawiające się potrzeby zarówno osób bezrobotnych, jak i przedsiębiorców. Trudnym okresem dla części przedsiębiorców była pandemia COVID-19. Szczególnie ucierpiały branże, które musiały wstrzymać swoją działalność w tym okresie. Rudzki Urząd Pracy zmienił w tym okresie formułę swojego działania, tworząc zespoły robocze wspierające przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej. Dzięki temu udało się udzielić wsparcia w następującym zakresie:
• pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy – liczba podmiotów, którym udzielono wsparcia – 4435 (całkowita kwota 22 164 610,50 zł);
• dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne – liczba podmiotów którym udzielono wsparcia – 466 (całkowita kwota: 9 419 466,33 zł);
• dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla pracodawcy, będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników – liczba podmiotów, którym udzielono wsparcia – 881 (całkowita kwota: 4 311 326,67 zł);
• dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej oraz dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej – 6 (25 184,13 zł);
• dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy – liczba podmiotów, którym udzielono wsparcia – 1508 (całkowita kwota 7 540 000 zł).

Kiedy sytuacja związana z pandemią zaczęła się stabilizować, wybuchła wojna na Ukrainie. Spowodowało to m.in. odpływ w pełni dyspozycyjnych pracowników z Ukrainy, w szczególności mężczyzn, z rynku pracy. Sytuację tę obrazują dane liczbowe, charakteryzujące zatrudnienie obywateli Ukrainy na podstawie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz powiadomień o powierzeniu wykonywania pracy obywatelom Ukrainy. W okresie od lutego do października 2021 r. wpisano do ewidencji 7383 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy przez obywateli Ukrainy (w tym 4308 mężczyzn), natomiast w analogicznym okresie w 2022 r. 2538 oświadczeń (w tym 1232 mężczyzn). Jednocześnie na podstawie nowej opcji zatrudnienia obywateli Ukrainy tj. powiadomienia w okresie luty-październik 2022 r. zatrudniono 2087 osób (w tym 586 mężczyzn). Warto podkreślić, że Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej jest w czołówce polskich urzędów, jeżeli chodzi o czas dokonywania wpisu do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, a to znacznie przyspiesza procedurę uzupełnienia braków kadrowych. Każda osoba bezrobotna i poszukująca pracy, figurująca w naszej ewidencji, odbywa osobiste, cykliczne spotkania z doradcą klienta, łączącym kompetencje doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy. Dla wszystkich osób bezrobotnych opracowywany jest Indywidualny Plan Działania. W ramach realizowanych usług oferujemy pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe oraz szkolenia. Usługi te są wspierane instrumentami rynku pracy np. pracami interwencyjnymi. Indywidualne podejście do klientów umożliwia dostosowanie wsparcia do potrzeb zarówno osób bezrobotnych, jak również lokalnego rynku. Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej powołał Akademię Rynku Pracy, która, współpracując z placówkami oświatowymi, ma na celu m.in. wzmacnianie integracji i solidarności społecznej oraz propagowanie informacji o umiejętnościach niezbędnych przy poszukiwaniu pracy. Do zadań zespołu należy m.in. współudział w przygotowaniu wychowanków ww. placówek do radzenia sobie na rynku pracy, podejmowaniu aktywności w poszukiwaniu pracy, jak również rozpowszechnianie wśród uczniów informacji o zawodach i wzmacnianie integracji społecznej.

– Wasze wsparcie polega także na udzielaniu dotacji na rozpoczęcie działalności. Kto może z tego skorzystać oraz jaka jest wysokość/forma wsparcia i jakie warunki należy spełnić?
– O dotację, czyli przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, mogą ubiegać się osoby bezrobotne, zarejestrowane w Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej i nie jest wymagany minimalny okres rejestracji w PUP. Dotacja przyznawana jest zarówno osobom, które po raz pierwszy podejmują działalność gospodarczą, jak i tym, którzy prowadzili ją wcześniej, jednakże minęło co najmniej 12 miesięcy od jej wyrejestrowania (zakończenia) i nigdy nie korzystały ze środków publicznych na jej podjęcie. Ważnym aspektem dla osoby, która chce ubiegać się o dotację, jest posiadanie odpowiednich kompetencji związanych z kierunkiem planowanej działalności gospodarczej. Osoba powinna wykazać, że posiada: kwalifikacje/wykształcenie lub doświadczenie albo znajomość branży w kierunku planowanej działalności bądź ukończyła kursy/szkolenia związane z przyszłą działalnością gospodarczą. Przyznane środki są bezzwrotne, pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej przez okres nie krótszy niż 13 miesięcy. Obecnie kwota dotacji przyznawana w tut. Urzędzie wynosi 27 tys. zł brutto, a przyznane środki można przeznaczyć na: zakup maszyn, urządzeń, sprzętu, koszty oprogramowania; zakup materiałów i surowców; reklamę; remont; koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem działalności gospodarczej.

– Udzielacie Państwo wsparcia obcokrajowcom, którzy poszukują pracy na terenie miasta (w tym dla uchodźców z Ukrainy), o czym Pan już wspomniał. Ile osób w ostatnim roku znalazło pracę za Państwa pośrednictwem?
– Rudzki Urząd Pracy aktywnie zaangażował się w działania mające na celu wsparcie uchodźców w wejściu na rynek pracy. Pierwszym krokiem było odformalizowanie pomocy dedykowanej tym osobom. Wyjście pracowników i dyrekcji do miejsc spotkań z obywatelami Ukrainy, stworzenie zespołu pracowników, który wspiera uchodźców w podjęciu zatrudnienia, nieformalne pośrednictwo pracy – to tylko niektóre z naszych działań. Istotnym celem było wzbudzenie zaufania do instytucji i zmotywowanie osób w trudnej sytuacji do współpracy. Rejestracja w Urzędzie umożliwiła wsparcie cudzoziemców, a jednocześnie ich pracodawców instrumentami rynku pracy np. stażami czy pracami interwencyjnymi. W odniesieniu do pomocy udzielanej w ramach szybkiej, nieformalnej ścieżki pomocy nie prowadzono statystyk, skupiliśmy się na działaniu. Z kolei z 132 osób, które mimo przejścia tej ścieżki, zarejestrowały się w naszym Urzędzie, 6 aktualnie uczęszcza na staż, 7 osób przerwało tę formę wsparcia i nie figuruje już w rejestrach, 8 osób udało nam się zaktywizować poprzez podjęcie prac interwencyjnych, 41 osób podjęło pracę, a 10 właśnie ukończyło szkolenia. Obecnie w aktywizacji pozostało jeszcze 19 osób. Sytuacja jednak się zmienia, gdyż osoby zarejestrowane podejmują pracę, a nowe się rejestrują. Wszyscy obcokrajowcy, w tym także uchodźcy z Ukrainy, po uzyskaniu statusu osoby bezrobotnej mogą skorzystać z następujących form wsparcia: pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego, szkoleń, sfinansowania studiów podyplomowych, sfinansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu, a także finansowania kosztów postępowania nostryfikacyjnego lub postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie. Warto wspomnieć, że Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej wspólnie z 29 śląskimi urzędami pracy i Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach realizuje projekt pt. „Wsparcie cudzoziemców przez PSZ województwa śląskiego” wybrany w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, ogłoszonego w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025. W projekcie biorą udział Ukrainki, które przybyły do Polski w wyniku prowadzonych działań zbrojnych w ich kraju i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. 11 kobiet skorzystało z doradztwa zawodowego, następnie wzięło udział w szkoleniach zawodowych wraz z elementami branżowego języka polskiego. Jedna z pań uczestniczy jeszcze w szkoleniu, natomiast pozostałe korzystają ze wsparcia w postaci pośrednictwa pracy.

– Dziękuję za rozmowę.


Komentarze