Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Sprawdź swój dowód

16-01-2018, 10:21 UM Ruda Śląska

Ponad 3,2 tys. dowodów osobistych mieszkańców Rudy Śląskiej straci ważność w pierwszym kwartale tego roku. W zeszłym roku minęła data ważności prawie 14,3 tys. takich dokumentów, ale wciąż jeszcze prawie tysiąc rudzian ich nie wymieniło. Wydanie dowodu jest bezpłatne, procedura nieskomplikowana, a czas oczekiwania to maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W Rudzie Śląskiej na dowód osobisty oczekujemy od dwóch do trzech tygodni.

– Posiadanie ważnego dowodu osobistego jest obowiązkiem każdego pełnoletniego obywatela RP, mieszkającego w kraju, a za jego brak przepisy przewidują sankcje karne - mówi Bożena Kurpanik, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich. - Jednak przede wszystkim brak ważnego dowodu jest przeszkodą do załatwienia spraw urzędowych, bankowych, nie mówiąc już o braku możliwości wykorzystania go jako dokumentu uprawniającego do przekraczania granic w państwach Unii Europejskiej - dodaje.

Wniosek o dowód musi złożyć każdy, kto ukończył 18. rok życia, zmienił swoje dane osobowe, np. nazwisko lub zmienił wygląd. Może go złożyć również osoba, która jest obywatelem RP, ale mieszka za granicą, jest rodzicem, opiekunem prawnym lub kuratorem i składa wniosek w imieniu dziecka lub osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionej. – Procedura jest prosta i nie zabiera wiele czasu. Wnioski można składać nie tylko osobiście, ale również w formie dokumentu elektronicznego, a osobista wizyta w takim przypadku konieczna jest jedynie w celu odbioru dokumentu. Odbierając nowy dowód osobisty osoba winna przedłożyć dotychczas posiadany – mówi Bożena Kurpanik.

Odpowiedni wniosek można pobrać ze strony internetowej lub bezpośrednio w siedzibie urzędu. Składając nowy wniosek osoba przedkłada do wglądu dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport. Do wniosku należy dołączyć jedną kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, o dobrej ostrości, wykonaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Fotografia winna odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami, przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Osoba powinna patrzeć na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy, a więc bez uśmiechu, i zamkniętymi ustami. Dopuszcza się zdjęcie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, jeśli wynika to ze wskazań zdrowotnych. Jednak w takim przypadku wskazanie to powinno być potwierdzone orzeczeniem o niepełnosprawności. Jeśli wniosek jest składany w formie dokumentu elektronicznego, to do wniosku dołącza się plik o rozdzielczości co najmniej 492x633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB. Oczywiście taka fotografia musi spełniać wszystkie inne wskazane wyżej wymogi techniczne. - Najczęściej nieprawidłowe są fotografie przesyłane drogą elektroniczną – zauważa Bożena Kurpanik. - Są to zdjęcia wykonywane samodzielnie, co jest łatwo zauważalne. Takich zdjęć nie można przyjąć i jeśli wnioskodawca nie prześle ponownie prawidłowej fotografii, to w konsekwencji wydajemy decyzję o odmowie wydania dowodu osobistego – zastrzega.

Decydując się na elektroniczne złożenie wniosku musimy dysponować profilem zaufanym. To bezpłatne narzędzie, które potwierdza tożsamość (służy jako podpis elektroniczny). Można go założyć m.in. za pomocą internetowego konta bankowego. Wystarczy zalogować się w swojej bankowości elektronicznej i wypełnić formularz o założeniu profilu zaufanego.

Warto przypomnieć, że od 1 marca 2015 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące dowodów osobistych. Zmienił się wzór dowodu, a także procedura jego wydawania. Nie umieszcza się już informacji o kolorze oczu i wzroście, adresu zameldowania ani skanu podpisu posiadacza. W związku z tym zmiana miejsca zamieszkania nie powoduje konieczności wymiany dokumentu. Pojawiły się natomiast nowe zabezpieczenia, m.in. dwukrotnie powtórzone zdjęcie, mikrodruki, tłoczenia i specjalne farby.

Wprowadzono również zmiany we wniosku oraz w procedurze wydania dowodu osobistego. Wniosek można złożyć w dowolnym urzędzie gminy w Polsce, niezależnie od zameldowania, jednak odbiór następuje w tym samym miejscu. Do wniosku nie trzeba już dołączać akt stanu cywilnego. Dla osoby niepełnoletniej wniosek może złożyć jeden rodzic (poprzednio oboje) lub opiekun prawny. Dowody osobiste wydane nieletnim powyżej 5. roku życia będą ważne przez okres 10 lat (poprzednio 5 lat).

Wniosek o wydanie dowodu osobistego należy złożyć nie później niż 30 dni przed upływem jego ważności. Warto o tym pamiętać, ponieważ dokument zostanie unieważniony w rejestrze dowodów osobistych w dniu upływu terminu jego ważności. Odbiór dowodu osobistego dla osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych lub ma ograniczoną zdolność prawną, wymaga obecności tej osoby, chyba, że osoba ta była obecna przy składaniu wniosku. Przy składaniu wniosku o dowód nie jest wymagana obecność dziecka do ukończenia 5. roku życia. Dowód osobisty dla osoby dorosłej i po ukończeniu 5 lat jest wydawany na 10 lat, a dla dzieci do 5. roku życia na 5 lat.

Wg danych ogólnopolskich w ubiegłym roku z grupy 4,7 mln osób, których dowody osobiste straciły ważność, prawie 870 tys. nie odebrało nowych dokumentów. W tym roku, według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w pierwszym kwartale upłynie ważność dowodów osobistych ponad miliona osób.

Tylko w ubiegłym roku Urząd Miasta Ruda Śląska wydał 19 335 dowodów osobistych. W roku 2016 było to 17 199, w 2015 – 19 753.


Komentarze