Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

RIO pozytywnie i bez zastrzeżeń

07-05-2018, 10:14 admin

Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Rudy Śląskiej za 2017 r. Zarówno ubiegłoroczne dochody i wydatki miasta po raz pierwszy w historii przekroczyły 700 mln zł. Wyniosły ono odpowiednio 700,9 mln zł i 742,8 mln zł. Na inwestycje w mieście w 2017 r. przeznaczono 108,5 mln zł, czyli 15 proc. budżetu wydatkowego. Pomimo rosnących wydatków poziom zadłużenia miasta cały czas utrzymuje się na bezpiecznym i stabilnym poziomie 33 proc. Wydana przez RIO opinia uruchamia teraz procedurę do podjęcia przez rudzkich radnych uchwały absolutoryjnej.

- Rozwijamy nasze miasto, zachowując przy tym jego płynność finansową. Ta prowadzona konsekwentnie od kilku już lat polityka przynosi owoce. Ruda Śląska jest liderem w pozyskiwaniu środków unijnych, dzięki czemu możemy coraz więcej przeznaczać na inwestycje, a jednocześnie nie opierać się tak bardzo na zaciąganych kredytach – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Stabilna sytuacja Rudy Śląskiej ma swoje odzwierciedlenie w różnych wskaźnikach finansowych dotyczących budżetu miasta. Przykładem może być wskaźnik dochodów bieżących w dochodach ogółem. W ubiegłym roku wyniósł on 94,73 proc. To więcej o 3 proc. niż w 2016 r. – Wskaźnik ten pokazuje możliwości inwestycyjne samorządu, im większe są bowiem dochody bieżące, tym miasto bardziej jest niezależne w kwestii finansowania inwestycji. Ma to ogromne znaczenie również na przyszłość w kontekście zmniejszających się dotacji unijnych w ramach kończącej się perspektywy unijnej 2014-2020 – tłumaczy Ewa Guziel, skarbnik miasta.

Innym ważnym wskaźnikiem obrazującym stan miejskich finansów jest wskaźnik zadłużenia, który pokazuje udział zobowiązań w dochodach ogółem. W 2017 r. wyniósł on 33,02 proc. Jest on wprawdzie blisko 4 proc. wyższy niż w 2016 r., porównując go jednak na przestrzeni ostatnich lat, utrzymuje się on na mniej więcej stałym poziomie od 2012 r., choć w tym czasie wydatki na inwestycje wzrosły dwukrotnie - z 54 mln zł w 2012 r. do 108,5 mln zł w 2017 r. – Jeszcze w 2010 r. zadłużenie miasta w stosunku do dochodów przekraczało 43 proc. Jak widać, wykonaliśmy ogromną pracę, żeby uzdrowić finanse miasta. Dziś ich kondycja jest dobra, tym samym mogliśmy sięgnąć po sporo unijnych pieniędzy – podkreśla Grażyna Dziedzic.

Ubiegłoroczny budżet okazał się też pierwszym w historii, w którym zarówno wydatki, jak i dochody przekroczyły 700 mln zł. Rosnące z roku na rok dochody budżetowe sprawiają, że miasto może bezpiecznie realizować zadania zapisane w budżecie po stronie wydatkowej. Przypomnijmy, że w 2012 r. dochody Rudy Śląskiej wynosiły 544,4 mln zł, w ubiegłym roku było to już 700,9 mln zł.

Ubiegłoroczny budżet w pierwotnej wersji przewidywał wydatki na kwotę 767,3 mln zł, okazały się one jednak mniejsze dokładnie o 24,3 mln zł. Tym samym deficyt, który w pierwotnej wersji planu na 2017 r. miał wynieść 67,2 mln zł, na koniec roku wyniósł ostatecznie 41,8 mln zł.

Dochody wykonane zostały w 97,2 proc., z kolei wydatki w blisko 96,9 proc. Wydatki inwestycyjne w kwocie 108,5 mln zł zrealizowane zostały natomiast w 89 proc. – Wpływ na procentowo mniejsze wykonanie założeń planu miało opóźnione tempo spływania środków unijnych do budżetu miasta i to często pomimo podpisanych już umów. Przykładem może być tu 10 mln zł, które mieliśmy otrzymać w ubiegłym roku za termomodernizację placówek oświatowych w 2016 r. Okazuje się, że pieniądze te dostaniemy dopiero w tym roku. Wydłużające się procedury oceniania wniosków unijnych przełożyły się także na obniżenie wydatków, w tym inwestycyjnych – ocenia skarbnik miasta, Ewa Guziel.

Jeśli chodzi o ubiegłoroczne wydatki miasta, to jak co roku najwięcej przeznaczono na oświatę – była to kwota blisko 234 mln zł. W dalszej kolejności środki przeznaczono na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny – 200 mln zł oraz na transport i łączność – ponad 76,8 mln zł.

Na inwestycje w ubiegłym roku miasto przeznaczyło 108,5 mln zł. To najwięcej w ostatnich latach. 25,8 mln zł z tej sumy przeznaczono na budowę III odcinka trasy N-S. Ponad 8,6 mln zł przeznaczono z kolei na budowę stadionu lekkoatletycznego. Kolejną znaczącą ubiegłoroczną inwestycją była przebudowa ul. Górnośląskiej, która kosztowała blisko 8 mln zł, natomiast 7 mln zł wydatkowano na termomodernizacje placówek oświatowych.

Ponadto w ubiegłym roku ponad 16,5 mln zł przeznaczono na remonty. Najwięcej na infrastrukturę drogową – 7,7 mln zł oraz gospodarkę mieszkaniową – 4,7 mln zł.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach w przesłanej do rudzkiego urzędu pozytywnej opinii podkreśliła, że przygotowane przez władze Rudy Śląskiej sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok jest kompletne. Opinia RIO dotycząca wykonania budżetu za 2017 r. jest jednym z dokumentów, który rozpatruje Komisja Rewizyjna Rady Miasta podczas prac nad wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium dla prezydenta miasta. Wniosek taki komisja musi przedstawić do 15 czerwca br.

Źródło: UM Ruda Śląska


Komentarze