Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Rekrutacja do przedszkoli

21-02-2018, 09:10 admin

6 marca w Rudzie Śląskiej rusza rekrutacja do przedszkoli. Na złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do placówki rodzice mają czas do 20 marca. Jeżeli dziecko jest przedszkolakiem i będzie kontynuowało edukację, to opiekunowie już teraz mogą składać odpowiednią deklarację. Powinni to zrobić do 26 lutego.

- W Rudzie Śląskiej mamy miejsca dla wszystkich zgłoszonych przedszkolaków. Rodzice, którzy potrzebują miejsca w przedszkolu dla swojej pociechy z pewnością to miejsce znajdą – zapewnia wiceprezydent Anna Krzysteczko. - Może jednak nie być to przedszkole położone najbliżej miejsca zamieszkania, bowiem w przypadku przedszkoli nie obowiązuje rejonizacja – dodaje.

Nabór do miejskich przedszkoli będzie trwał od 6 do 20 marca br. Podobnie jak w latach poprzednich, będzie on prowadzony z wykorzystaniem systemu elektronicznego. - W naborze elektronicznym będą brały udział tylko dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. Rodzice, których dzieci będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, muszą jedynie złożyć odpowiednią deklarację. Mają na to czas do 26 lutego – wyjaśnia Aleksandra Piecko, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta. Jeśli natomiast rodzice zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola miejskiego, muszą wypełnić deklarację o rezygnacji z kontynuowania wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu, a ich dziecko będzie uczestniczyło w rekrutacji
na takich samych zasadach jak dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. Co ważne, w przypadku nieprzyjęcia dziecka do innej placówki, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zarezerwowane.

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy wypełniają w formie elektronicznej wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl. Osoby niemające dostępu
do Internetu wypełniają go odręcznie. Wnioski w formie papierowej można pobrać w każdym przedszkolu lub wydrukować ze strony internetowej elektronicznego systemu. Rodzice mogą ubiegać się o miejsce maksymalnie w trzech przedszkolach. - We wniosku wymieniają odpowiednio 1, 2 lub 3 przedszkola (wg preferencji) i składają wypełniony wniosek tylko w przedszkolu umieszczonym na pierwszej pozycji (tzw. przedszkolu pierwszego wyboru) – tłumaczy Aleksandra Piecko. - O przyjęciu dziecka do przedszkola nie będzie decydować kolejność zgłoszeń – podkreśla.

Niezależnie od sposobu wypełnienia wniosku (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego) należy go złożyć tylko w przedszkolu najbardziej preferowanym wraz z ewentualnymi załącznikami (oświadczeniami, dokumentami) potwierdzającymi wskazane kryteria we wniosku. Niezłożenie w określonym terminie wypełnionego wniosku do przedszkola pierwszego wyboru spowoduje nieujęcie dziecka w procesie rekrutacji.

Szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji dzieci do przedszkola oraz harmonogram dostępne są w każdej placówce. Tak jak w latach poprzednich, przy naborze dzieci do rudzkich przedszkoli publicznych będą obowiązywać ustalone kryteria. – Przede wszystkim decyduje liczba punktów kryterium ustawowego. Brane będzie pod uwagę pochodzenie z rodziny wielodzietnej, niepełnosprawność kandydata, rodzica bądź rodzeństwa. Istotne będzie również to, czy rodzic samotnie wychowuje dziecko oraz czy dziecko objęte jest pieczą zastępczą – wylicza naczelnik Wydziału Oświaty. – W przypadku równorzędnych wyników na I etapie postępowania rekrutacyjnego, na II etapie brane będą pod uwagę kryteria określone przez Radę Miasta – dodaje Aleksandra Piecko. Do najwyżej punktowanych kryteriów drugiego etapu należy praca obojga rodziców lub opiekuna samotnie wychowującego dziecko (16 pkt), uczęszczanie rodzeństwa dziecka do tej samej placówki, w której o miejsce ubiega się kandydat lub do szkoły podstawowej znajdującej się w tym samym obiekcie lub powiązanej organizacyjnie z wybranym przedszkolem (8 pkt).

13 kwietnia, po weryfikacji wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, komisja rekrutacyjna opublikuje listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej placówki. Jeżeli dziecko zostanie zakwalifikowane, rodzic będzie musiał złożyć w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola. Ma na to czas do 19 kwietnia. Niezłożenie dokumentu w określonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w tym przedszkolu, tym samym dziecko nie zostanie ujęte na liście dzieci przyjętych. Następnie 24 kwietnia zostanie podana do wiadomości publicznej lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do danego przedszkola. Jeżeli w przedszkolach będą jeszcze wolne miejsca, zostanie ogłoszone postępowanie uzupełniające, które rozpocznie się 9 maja.

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

W roku szkolnym 2018/2019 dzieci w wieku 3 - 5 lat (urodzone w latach 2013 - 2015) mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Natomiast dzieci w wieku 6 lat (urodzone w 2012 r.) są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Co za tym idzie, rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2012 – 2015, zamieszkałe w Rudzie Śląskiej.

Źródło: UM Ruda Śląska


Komentarze