Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Raport za 2022 rok złożony

02-06-2023, 08:51 admin

Sytuacja demograficzna Rudy Śląskiej, wartość jej majątku, stan rudzkiej oświaty, wykaz zadań realizowanych z zakresu pomocy społecznej czy ochrony środowiska. To tylko niektóre dane i informacje zgromadzone w obszernym „Raporcie o stanie miasta za 2022 rok”. Przygotowany przez magistrat dokument przekazany został do Kancelarii Rady Miasta, a już 22 czerwca będzie przedmiotem dyskusji podczas sesji rudzkich radnych. Wtedy też głosować będą oni nad udzieleniem lub nieudzieleniem prezydentowi miasta wotum zaufania. Podczas tego samego posiedzenia radni podejmować będą także uchwałę w sprawie absolutorium.

- Raport to prawdziwe kompendium wiedzy o mieście. Ogrom zawartych tam danych pokazuje, iloma sprawami zajmuje się samorząd. To także ważny materiał służący analizie tego, co udało się zrobić oraz pozwalający zobaczyć, jak zmieniała się rzeczywistość na przestrzeni kolejnych lat – podkreśla prezydent Michał Pierończyk. – Pamiętać trzeba jednak, że nawet ogrom danych oraz liczb nigdy do końca nie oda wkładu pracy i zaangażowania ludzi – dodaje.

Raport o stanie miasta obejmuje cały rok 2022. Dla samorządu Rudy Śląskiej był on trudny. 16 czerwca 2022 r. zmarła ówczesna prezydent Grażyna Dziedzic. Po stwierdzeniu wygaśnięcia jej mandatu do czasu objęcia obowiązków przez wybranego w wyborach nowego prezydenta miasta jego funkcję od 1 lipca do 29 września 2022 r. pełnił Jacek Morek, wyznaczony na to stanowisko przez premiera RP. Od 29 września 2022 r. funkcję prezydenta miasta sprawuje wybrany w przedterminowych wyborach Michał Pierończyk. Wszystko to ujęte zostało w raporcie, którego jedna z części poświęcona jest właśnie działalności Prezydenta Miasta.

Sam raport składa się z czterech części (346 stron) oraz trzech załączników (303 strony).

W pierwszej części raportu zawarte zostały dane dotyczące pracy Prezydenta Miasta, urzędu, miejskich jednostek organizacyjnych i spółek z większościowym udziałem miasta. To tu znajdują się m.in. informacje o dostępności prezydenta miasta dla mieszkańców. Można tu też przeczytać o współpracy rudzkiego samorządu w ramach różnych związków miast, a także o współpracy z organizacjami pozarządowymi. W tej części raportu znajdują się również szczegółowe informacje o urzędzie miasta, jednostkach budżetowych czy miejskich spółkach.

Druga część raportu obejmuje realizację polityk, programów i strategii miasta. Omówiona została tam m.in. realizacja programów dotyczących: ochrony środowiska, opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, ochrony przed hałasem, usuwania azbestu, ograniczenia niskiej emisji i gospodarki niskoemisyjnej, a także planu adaptacji miasta Ruda Śląska do zmian klimatu do roku 2030. To tu znajdują się dane demograficzne. Według danych GUS na koniec grudnia 2022 r. w Rudzie Śląskiej mieszkały 131 532 osoby. Od tej liczby różnią się dane meldunkowe. Z nich wynika, że na koniec 2022 r. w Rudzie Śląskiej zameldowanych było 124 034 mieszkańców, dla porównania na koniec 2021 r. liczba ta wynosiła 125 334.

W drugiej części raportu zawarte zostały także szczegółowe informacje z zakresu oświaty. W roku szkolnym 2021/2022 w Rudzie Śląskiej funkcjonowało 86 placówek oświatowych, w tym 29 przedszkoli i 30 szkół podstawowych. W publicznych szkołach i przedszkolach w 1 001 oddziałach uczyło się łącznie 20 056 wychowanków, uczniów i słuchaczy. W rudzkiej oświacie zatrudnionych było 2 779 nauczycieli. 62% z nich to nauczyciele dyplomowani. Inne dane znajdujące się w tej części raportu dotyczą m.in. pomocy społecznej, ochrony zdrowia, działalności miasta w zakresie kultury i sportu, bezpieczeństwa czy gospodarki mieszkaniowej.

W dalszej części opracowania zawarto informacje dotyczące realizacji budżetu obywatelskiego (część III) oraz realizacji uchwał Rady Miasta Ruda Śląska (część IV). 

Do raportu dołączone zostało obszerne sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2030 r., a także sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Jednym z załączników jest także informacja o stanie mienia komunalnego. Z tych danych możemy się dowiedzieć, że miasto jest właścicielem blisko 14 800 działek o łącznej powierzchni ponad 2 400 ha, natomiast wartość całego majątku miasta to ponad 1,3 mld zł.

Raport będzie przedmiotem dyskusji radnych podczas czerwcowej sesji, po czym nastąpi głosowanie nad udzieleniem bądź nieudzieleniem prezydentowi miasta wotum zaufania. Co istotne, brak udzielenia wotum zaufania jednoznaczny jest z nieudzieleniem wotum zaufania. Ponadto, jeżeli prezydent miasta nie uzyska wotum zaufania dwa lata z rzędu, Rada Miasta może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum.

Źródło: UM Ruda Śląska


Komentarze