Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Program dla NGO

20-10-2017, 12:34 UM Ruda Śląska

Rada Miasta uchwaliła Program Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na kolejny rok. Konsultacje w sprawie programu trwały od maja br. Na realizację Programu zarezerwowano w miejskim budżecie 13 milionów złotych.

Rola organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego jest niebagatelna – podkreśla Jerzy Szczerbiński, pełnomocnik prezydenta miasta ds. organizacji pozarządowych. – Spajają one i aktywizują społeczność lokalną, mają realny wpływ na rozwój miasta i jakość życia mieszkańców. Wiele dziedzin życia społecznego nie mogłoby funkcjonować bez aktywności obywatelskiej w takiej formiePrzyjęty Program określa zasady współpracy rudzkiego samorządu z sektorem pozarządowym – wyjaśnia.

Dokument zakłada przede wszystkim ożywienie zaangażowania mieszkańców w sprawy miasta, zwiększenie ich udziału w rozwiązywaniu lokalnych problemów czy umacnianie poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną i swoje otoczenie. – Chcemy tworzyć środowisko przyjazne organizacjom pozarządowym, które gwarantują pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych i poprawę efektywności świadczenia usług publicznych – mówi Jerzy Szczerbiński. Ważnym aspektem uchwalonego dokumentu jest również chęć wzmacniania roli organizacji w realizacji zadań publicznych, podnoszenie ich efektywności oraz jakości prowadzonych przez nie działań.

Jedną z zasad takiej współpracy jest zasada pomocniczości. – Samorząd przekazuje organizacjom  realizację wielu zadań publicznych, dotyczących np. wydarzeń kulturalnych, działań prozdrowotnych, aktywizacji osób starszych czy organizacji atrakcji sportowych – mówi Jerzy Szczerbiński. Stowarzyszenia zainteresowane wypełnianiem tych zadań biorą udział w otwartych konkursach organizowanych przez urząd. Miasto udziela również dotacji na wsparcie zadań, których inicjatorem są same organizacje. Współpraca może się również odbywać na podstawie wieloletnich umów na wykonanie zadań, szczególnie z zakresu pomocy społecznej czy wsparcia rodzin i systemu pieczy zastępczej. – Od wielu lat prowadzona jest również współpraca pozafinansowa – zaznacza Jerzy Szczerbiński. – Prowadzone są konsultacje projektów, wspieramy się merytorycznie, wzajemnie promujemy i wspólnie angażujemy w realizację przedsięwzięć – dodaje.

Uchwalenie Programu zostało poprzedzone blisko trzymiesięcznymi konsultacjami, w czasie których organizacje mogły zgłaszać swoje propozycje do projektu dokumentu. We wrześniu na spotkaniu zespołu doradczo–inicjatywnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicieli grup branżowych został on przedstawiony przedstawicielom rudzkiego trzeciego sektora.

Przypomnijmy, że w Rudzie Śląskiej jest zarejestrowanych 144 stowarzyszeń rejestrowych, 53 stowarzyszenia sportowe, 29 stowarzyszeń zwykłych oraz 28 fundacji.


Komentarze