Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Prezydent miasta z wotum zaufania i absolutorium

23-06-2023, 15:28 JO

Rudzcy radni udzielili prezydentowi Rudy Śląskiej Michałowi Pierończykowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2022 r. Przyjęte przez radnych uchwały dotyczą oceny działalności prezydenta miasta za miniony rok, a ich rozpatrzenie jest obowiązkiem wynikającym z ustawy o samorządzie gminnym.

- Dziękuję za udzielone poparcie. Jest ono dla mnie bardzo ważne. Dobra współpraca z Radą Miasta była jednym z moich założeń wyborczych i cieszę się, że udało się to zrealizować. Podjęte dziś uchwały dają też podstawę do dalszych dobrych działań dla Rudy Śląskiej – podkreśla prezydent Michał Pierończyk.

Za udzieleniem wotum zaufania głosowało 23 radnych, 1 wstrzymał się od głosu, natomiast absolutorium udzielone zostało jednogłośnie,  za głosowało 24 radnych.

Zarówno udzielone wotum zaufania, jak i absolutorium obejmują 2022 r. Ten z kolei w kwestii obu tych uchwał był dla samorządu Rudy Śląskiej skomplikowany. 16 czerwca 2022 r. zmarła ówczesna prezydent Grażyna Dziedzic. Po stwierdzeniu wygaśnięcia jej mandatu do czasu objęcia obowiązków przez wybranego w wyborach nowego prezydenta miasta jego funkcję od 1 lipca do 29 września 2022 r. pełnił Jacek Morek, wyznaczony na to stanowisko przez premiera RP. Od 29 września 2022 r. funkcję prezydenta miasta sprawuje wybrany w przedterminowych wyborach Michał Pierończyk.

Wotum zaufania, którego udzielili radni, dotyczy podsumowania pracy prezydenta miasta w oparciu o raport o stanie miasta.

W pierwszej części raportu zawarte zostały dane dotyczące pracy Prezydenta Miasta, urzędu, miejskich jednostek organizacyjnych i spółek z większościowym udziałem miasta. To tu znalazły się m.in. informacje o dostępności prezydenta miasta dla mieszkańców. Można tu też przeczytać o współpracy rudzkiego samorządu w ramach różnych związków miast, a także o współpracy z organizacjami pozarządowymi. W tej części raportu znajdują się również szczegółowe informacje o urzędzie miasta, jednostkach budżetowych czy miejskich spółkach.

Druga część raportu obejmuje realizację polityk, programów i strategii miasta. Omówiona została tam m.in. realizacja programów dotyczących: ochrony środowiska, opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, ochrony przed hałasem, usuwania azbestu, ograniczenia niskiej emisji i gospodarki niskoemisyjnej, a także planu adaptacji miasta Ruda Śląska do zmian klimatu do roku 2030. To tu znajdują się dane demograficzne. Według danych GUS na koniec grudnia 2022 r. w Rudzie Śląskiej mieszkały 131 532 osoby. Od tej liczby różnią się dane meldunkowe. Z nich wynika, że na koniec 2022 r. w Rudzie Śląskiej zameldowanych było 124 034 mieszkańców, dla porównania na koniec 2021 r. liczba ta wynosiła 125 334.

W drugiej części raportu zawarte zostały także szczegółowe informacje z zakresu oświaty. W roku szkolnym 2021/2022 w Rudzie Śląskiej funkcjonowało 86 placówek oświatowych, w tym 29 przedszkoli i 30 szkół podstawowych. W publicznych szkołach i przedszkolach w 1 001 oddziałach uczyło się łącznie 20 056 wychowanków, uczniów i słuchaczy. W rudzkiej oświacie zatrudnionych było 2 779 nauczycieli. 62% z nich to nauczyciele dyplomowani. Inne dane znajdujące się w tej części raportu dotyczą m.in. pomocy społecznej, ochrony zdrowia, działalności miasta w zakresie kultury i sportu, bezpieczeństwa czy gospodarki mieszkaniowej.

W dalszej części opracowania zawarto informacje dotyczące realizacji budżetu obywatelskiego (część III) oraz realizacji uchwał Rady Miasta Ruda Śląska (część IV).

Do raportu dołączone zostało obszerne sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2030 r., a także sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Jednym z załączników jest także informacja o stanie mienia komunalnego.

Udzielone przez radnych absolutorium jest z kolei oceną działalności prezydenta miasta za dany rok w oparciu o realizowany budżet. W tym przypadku ocenie podlegał rok 2022. Ubiegłoroczny budżet miasta po stronie dochodowej zamknął się kwotą 968,7 mln zł, natomiast wydatki wyniosły 1,05 mld zł.

W ubiegłym roku miasto najwięcej środków, bo 333 mln zł, czyli blisko 1/3 całego budżetu, przeznaczyło na transport – 135,4 mln zł, w dalszej kolejności wydatkowano pieniądze na rodzinę – 134,3 mln zł oraz działania z zakresu pomocy społecznej – 116,9 mln zł. W przypadku wydatków inwestycyjnych, które wyniosły 182,6 mln zł, największa pula pieniędzy tradycyjnie przeznaczona została na drogi. Była to kwota 92,6 mln zł, czyli blisko połowa tych wydatków. Z tej kwoty ponad 64 mln zł wykorzystano na budowę trasy N-S od ul. Kokota do ul. Bielszowickiej. Ponad 30 mln zł z wydatków inwestycyjnych przeznaczono na inwestycje z zakresu mieszkalnictwa. Połowę tej kwoty wydatkowano na termomodernizacje budynków wielorodzinnych znajdujących się w miejskim zasobie mieszkaniowym.

Deficyt budżetowy w ubiegłym roku wyniósł 85 mln zł. – Tak naprawdę realny deficyt, o którym możemy mówić, to kwota rzędu 49,6 mln zł ponieważ ponad 35 mln zł to środki, które wydatkowane były w 2022 r., ale zostały przekazane w latach wcześniejszych. Chodzi o zadania, które finansowane były m.in. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, czy w ramach subwencji ogólnej – tłumaczy Ewa Guziel, skarbnik miasta.

Deficyt to także pokłosie ponadplanowych wydatków miasta, które musiało dopłacać do szeregu zadań z własnych środków. Największa kwota to dofinansowanie niewystarczającej kwoty subwencji oświatowej. Do wynagrodzeń nauczycieli miasto musiało dopłacić ponad 21 milionów złotych. Dopłata do funkcjonowania systemu gospodarki odpadami wyniosła 10,9 mln zł, natomiast na realizację zadań zleconych przez administrację rządową 6,3 mln zł.

Źródło: UM Ruda Śląska


Komentarze