Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Prace społecznie użyteczne

29-12-2023, 12:37 JO

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta została podjęta uchwała w sprawie realizacji prac społecznie użytecznych w Rudzie Śląskiej w 2024 roku. Prace będą wykonywane przez 45 osób od 19 lutego do 29 listopada. Przepracują one ponad 18 tysięcy godzin. Podobnie jak w latach ubiegłych, osoby skierowane do tej formy aktywizacji będą wykonywały prace remontowe i porządkowe.

Prace społecznie użyteczne stanowią jedną z form aktywizacji zawodowej. Przeznaczone są dla bezrobotnych (bez prawa do zasiłku)  klientów pomocy społecznej, którzy z różnych powodów nie są w stanie podjąć pracy na otwartym rynku pracy.

- Osoby świadczące prace społecznie użyteczne wypracowują nawyki związane z zatrudnieniem i systematycznością. Ponadto zdobywają doświadczenie i praktykę zawodową, ćwiczą umiejętności współpracy w grupie, a przede wszystkim wzmacniają poczucie obowiązkowości i odpowiedzialności za wykonywaną pracę na rzecz społeczności lokalnej – mówi Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

Warunkiem uczestnictwa w pracach społecznie użytecznych jest korzystanie z pomocy społecznej i rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku.

W zależności od predyspozycji oraz możliwości uczestnicy prac społecznie użytecznych wykonują różnego rodzaju zadania. Są to m.in. prace budowlano-wykończeniowe (skuwanie tynków, wynoszenie gruzu, tynkowanie, szlifowanie ścian, naprawa i wymiana podłóg, naprawa stolarki drzwiowej i okiennej, a także malowanie ścian i inne proste prace budowlano-remontowe niewymagające uprawnień, proste prace hydrauliczne, proste prace elektryczne niewymagające uprawnień), prace pomocnicze przy robotach remontowo-budowlanych (np. przygotowywanie oraz porządkowanie stanowisk po zakończeniu prac), prace porządkowe (w szczególności: zamiatanie, konserwacja płotów, porządkowanie terenów otwartych, porządki sezonowe – grabienie liści, pielęgnacja trawników i krzewów, odśnieżanie przyległych do posesji chodników i parkingów, posypywanie ich piaskiem lub solą, prace porządkowe wewnątrz pomieszczeń, w szczególności dotyczące porządkowania powierzchni płaskich, mebli, okien, prace pomocnicze przy przeprowadzkach, załadunku i wyładunku towarów (drewna, mebli i innych, prace o charakterze pomocniczym, związane z funkcjonowaniem placówki, w której są wykonywane.

Zadania w ramach prac społecznie użytecznych wykonywane są w Rudzie Śląskiej na terenie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, które są własnością miasta i stanowią miejsce zamieszkania mieszkańców lub działań na rzecz społeczności lokalnej. Przeprowadza się je także w mieszkaniach treningowych znajdujących się w zasobach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innych lokalach i miejscach na terenie miasta.

Przy realizacji prac społecznie użytecznych ośrodek współpracuje z  wieloma podmiotami. Podczas tegorocznej edycji programu uporządkowano 107 działek gminnych, które nie są ujęte w stałym utrzymaniu czystości i porządku. W ramach tych prac zebrano łącznie 183 660 litrów odpadów i przedmiotów wielkogabarytowych, 1414 worków (120 l). Ponadto zebrano odpady luzem do kontenera o pojemności 13m3 oraz worka typu big bag.

W 2023 roku we wspomnianej formie aktywizacji zawodowej wzięło udział 67 osób, a w ramach prac wykonano m.in.: likwidacje nielegalnych wysypisk śmieci, remonty mieszkań treningowych, będących w zasobach MOPS-u, porządkowanie  piwnic,  prace porządkowe i remontowe na terenie MOPS-u. Z innych prac przeprowadzonych w ubiegłym roku warto wymienić prace porządkowe przeprowadzone m.in. na terenie Góry Antonia, a także prace remontowe w wielu placówkach oświatowych oraz w hospicjum.

Prace społecznie użyteczne prowadzone są w mieście od 2008 roku. Ich realizacja została ujęta w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda Śląska. W 2024 roku kwota zaplanowana na realizację prac społecznie użytecznych w Rudzie Śląskiej to około 200 tys. zł, z czego ponad 80 tys. zł stanowi wkład własny miasta, reszta to środki z Funduszu Pracy.

Źródło: UM Ruda Śląska
Foto: Pixabay


Komentarze