Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Pomoc doświadczającym przemocy

29-09-2021, 09:09 Artykuł sponsorowany

Odpowiedzialność za przemoc ponoszą zawsze osoby, które ją stosują! Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej apeluje – CHROŃ SIEBIE I SWOICH BLISKICH!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej od 10 lat zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który został powołany do życia przez prezydenta miasta w związku z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zespół ten nie jest kolejną miejską instytucją, ale tworzą go przedstawiciele instytucji już istniejących, takich jak: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, Prokuratura, Sąd Rejonowy, Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Izba Wytrzeźwień, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szpital Miejski, organizacje pozarządowe oraz Urząd Miasta, a konkretnie Straż Miejska, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Oświaty. Zespół ten powołuje grupy robocze składające się z pracowników wyżej wskazanych instytucji oraz innych specjalistów w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Skład grup uzależniony jest od sytuacji, jakie mają miejsce w poszczególnych rodzinach. W skład każdej grupy roboczej wchodzi pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Taka grupa tworzona jest zawsze z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rodziny, a działania przez nią podejmowane skierowane są bezpośrednio do zastanej sytuacji i możliwości rodziny. Tutaj nie ma szablonowych działań, ponieważ każda rodzina jest inna i każda rodzina potrzebuje indywidualnej diagnozy sytuacji oraz pomocy dopasowanej konkretnie do jej potrzeb.

Przemoc w rodzinie jest krzywdą dotykającą członków rodziny bez względu na płeć, wiek, czy rolę jaką pełnią w rodzinie. Dlatego też pomoc, której potrzebują osoby dotknięte przemocą w rodzinie, musi być wielopłaszczyznowa i kompleksowa. 

Aby jednak móc udzielić jakiejkolwiek pomocy, trzeba wiedzieć, że jest ona potrzebna. – Niestety ofiary przemocy w rodzinie często ukrywają swoją tragedię pod płaszczem strachu, wstydu czy bezsilności. Bardzo chcielibyśmy, aby te lęki były przezwyciężane oraz aby świadkowie domowej agresji mieli w sobie dość odwagi i odpowiedzialności, żeby informować odpowiednie służby, zanim skutki domowej tragedii będą nieodwracalne – mówi Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej – instytucji, która w szczególny sposób zaangażowana jest w niesienie pomocy potrzebującym – również tym dotkniętym domową agresją. – Mamy w mieście wielu wykwalifikowanych specjalistów, wśród których są m.in. pracownicy socjalni tut. ośrodka. Są to osoby życzliwe, które wiedzą jak pomóc i chcą pomóc – dodaje.

Zadania pracownika socjalnego w procesie pomocy ofiarom przemocy domowej nie są łatwe. Jego rola rozpoczyna się od diagnozy sytuacji i potrzeb osoby dotkniętej przemocą. Jest to bardzo ważny moment, od którego często zależy cała linia pomocy i wsparcia, którą otrzymują pokrzywdzeni. Do pracownika socjalnego należy również udzielanie kompleksowych informacji o: możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Od pracownika socjalnego dowiemy się również o formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz o instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc, a także o możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. To właśnie pracownik socjalny, jeśli wymaga tego sytuacja, jest na pierwszej linii działań związanych z organizacją niezwłocznego dostępu do pomocy medycznej osoby dotkniętej przemocą w rodzinie, a także organizuje, w zależności od potrzeb, schronienie w całodobowej placówce świadczącej tego typu pomoc, w tym w szczególności w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Rola pracownika socjalnego nie zamyka się tylko w ramach pomocy i wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie, ale może on również prowadzić rozmowy z osobami stosującymi przemoc. Takie działania dotyczą informowania o konsekwencjach stosowania przemocy w rodzinie oraz o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

– Każda z instytucji i organizacji powołana do walki z przemocą w rodzinie stanowi bardzo ważne ogniwo w łańcuchu wsparcia rodziny w kryzysie, a największe efekty przynoszą działania interdyscyplinarne – podkreśla Karina Kaczyńska, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. Przedstawiciele instytucji uprawnionych do wszczynania procedury „Niebieskie Karty”, czyli przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Policji, oświaty, ochrony zdrowia i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Ruda Śląska od 2011 r. wdrożyli ponad 1700 procedur.

Coraz więcej pokrzywdzonych mówi DOŚĆ.

Jeśli i Ty lub Twoi bliscy albo znajomi, sąsiedzi… doświadczacie przemocy w rodzinie, nie wahajcie się dołączyć do grona tych, którzy głośno o tym mówią, do grona tych, którzy dają szansę sobie i innym.

KONTAKT PIERWSZEJ POMOCY

Komenda Miejska Policji: www.ruda.slaska.policja.gov.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej: www.interwencjakryzysowa.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: www.mops.rsl.pl

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: mkrpa.rudasl.eu.interia.pl

Pogotowie „Niebieska Linia”: www.niebieskalinia.info


Komentarze