Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Pierwszy dzwonek

04-09-2017, 15:11 Arkadiusz Wieczorek

Prawie 15 tysięcy uczniów rozpoczęło naukę w rudzkich szkołach. 4 września to wyjątkowy dzień, szczególnie dla 1288 pierwszoklasistów, którzy progi szkoły przekraczyli po raz pierwszy.

Zgodnie z reformą oświaty naukę w szkole podstawowej kontynuować będzie też 1210 siódmoklasistów. Z wychowania przedszkolnego skorzysta natomiast około 4,5 tys. dzieci. – Życzę wszystkim rudzkim uczniom samych sukcesów w nauce i radości z uczestnictwa w życiu szkolnym – mówi prezydent miasta Grażyna Dziedzic. – Trzymam również kciuki za całą kadrę pedagogiczną, by każdego dnia towarzyszyła jej satysfakcja zawodowa, cierpliwość i wzajemna życzliwość – dodaje.

W tym roku w szkołach podstawowych nowy rok szkolny rozpoczęło 9172 dzieci, w tym 1288 uczniów w pierwszej klasie. Naukę w klasie II i III w oddziałach gimnazjalnych kontynuować będzie około 2300 uczniów. Do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych będzie uczęszczało 3244 uczniów. Z kolei wychowaniem przedszkolnym objętych zostanie ok. 4500 dzieci. Dzieci i młodzież będzie uczyć ponad 2,5 tys. nauczycieli. Najwięcej, bo ponad 1,4 tys. z nich to nauczyciele dyplomowani, czyli z najwyższym tytułem osiąganym na ścieżce awansu zawodowego.

Od 1 września w Rudzie Śląskiej funkcjonuje 29 ośmioletnich szkół podstawowych (w tym trzy specjalne), cztery licea ogólnokształcące, sześć techników oraz siedem szkół branżowych pierwszego stopnia. Najmłodsi uczęszczają do 29 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w pięciu szkołach podstawowych. – Zatwierdzony przez radnych plan sieci szkół jest optymalnym rozwiązaniem, poprzedzonym diagnozą demograficzną i licznymi analizami – wyjaśnia Anna Krzysteczko, zastępca miasta Ruda Śląska. – Przy opracowywaniu zmian braliśmy m.in. pod uwagę bliskość budynków, rozległość terytorialną poszczególnych dzielnic, stan techniczny i wyposażenie szkół, a także możliwość zapewnienia dalszego zatrudnienia nauczycielom i pozostałym pracownikom oraz opinie społeczności szkolnych i środowisk poszczególnych dzielnic – wylicza.

W nowym roku szkolnym absolwenci klas szóstych rozpoczną naukę w siódmej klasie szkoły podstawowej. Natomiast uczniowie klas II i III gimnazjum będą kontynuować naukę na dotychczasowych zasadach i w dotychczasowych obiektach szkolnych do 31 sierpnia 2019 roku. W nowym roku szkolnym podręczniki finansowane z budżetu państwa otrzymają we wrześniu wszyscy uczniowie klas 1-7 szkół podstawowych oraz uczniowie drugiej i trzeciej klasy gimnazjum. – Szkoły zapewnią także opiekę w świetlicy szkolnej nad dziećmi, które ze względu na pracę zawodową rodziców muszą przebywać dłużej w placówce – mówi Grażyna Jaszczyk, zastępca naczelnika Wydziału Oświaty. – W placówkach jest również możliwość wykupienia posiłków – dodaje.

Koszty związane z wprowadzeniem reformy edukacji w Rudzie Śląskiej oszacowano na około 2 mln zł. Dotyczą one przede wszystkim wyposażenia sal do edukacji wczesnoszkolnej, wyposażenia pracowni przedmiotowych, doposażenia sal komputerowych oraz powiększenia księgozbioru w bibliotekach, a także dostosowania sanitariatów uczniowskich i świetlic szkolnych dla młodszych dzieci. – W celu dostosowania szkół do zmian w systemie edukacji wystąpiliśmy do Ministerstwa Edukacji Narodowej o dofinansowanie. Z wnioskowanej kwoty 686 tys. zł otrzymaliśmy 406 tys. zł, czyli 280 tys. zł mniej – podkreśla wiceprezydent Anna Krzysteczko. – W związku ze zwiększonymi wydatkami poniesionymi na wprowadzenie reformy edukacji musimy odłożyć w czasie modernizację pracowni komputerowych w szkołach i remonty placów zabaw w przedszkolach – zauważa.

Liczba etatów dla nauczycieli w rudzkich szkołach i przedszkolach wzrośnie z 2356 w roku szkolnym 2016/2017 do 2394 w roku szkolnym 2017/2018. Powodem wzrostu zatrudnienia jest konieczność zapewnienia w przedszkolach miejsc dla dzieci 3-letnich. Dodajmy, że w związku z reformą oświaty 106 nauczycieli będzie uzupełniało tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktyczno-wychowawczych w innej szkole. 16 nauczycieli podjęło decyzję o przeniesieniu się do innej szkoły, jeden nauczyciel gimnazjum, który nie wyraził zgody na uzupełnianie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć w innej szkole, zdecydował się, po rozwiązaniu stosunku pracy, przejść na emeryturę. Dwóch nauczycieli technikum utraciło pracę w związku ze zmniejszeniem się liczby oddziałów w szkole.


Komentarze