Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Pierwszy dzwonek

01-09-2017, 13:28 UM Ruda Śląska

Prawie 15 tysięcy uczniów rozpocznie w poniedziałek naukę w rudzkich szkołach. To wyjątkowy dzień, szczególnie dla tych, którzy progi szkoły przekraczają po raz pierwszy. W tym roku w Rudzie Śląskiej jest 1288 pierwszoklasistów. Zgodnie z reformą oświaty naukę w szkole podstawowej kontynuować będzie też 1210 siódmoklasistów. Z wychowania przedszkolnego skorzysta natomiast około 4,5 tys. dzieci.

– Życzę wszystkim rudzkim uczniom samych sukcesów w nauce i radości z uczestnictwa w życiu szkolnym – mówi prezydent miasta Grażyna Dziedzic. - Trzymam również kciuki za całą kadrę pedagogiczną, by każdego dnia towarzyszyła jej satysfakcja zawodowa, cierpliwość i wzajemna życzliwość – dodaje.

W tym roku w szkołach podstawowych nowy rok szkolny rozpocznie 9172 dzieci, w tym 1288 uczniów w pierwszej klasie. Naukę w klasie II i III w oddziałach gimnazjalnych kontynuować będzie około 2300 uczniów. Do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych będzie uczęszczało 3244 uczniów. Z kolei wychowaniem przedszkolnym objętych zostanie ok. 4500 dzieci. Dzieci i młodzież będzie uczyć ponad 2,5 tys. nauczycieli. Najwięcej, bo ponad 1,4 tys. z nich to nauczyciele dyplomowani, czyli z najwyższym tytułem osiąganym na ścieżce awansu zawodowego.

Przypomnijmy, że wiosną, w związku z reformą oświaty, radni zatwierdzili nowy plan sieci szkół. Od 1 września w Rudzie Śląskiej funkcjonuje 29 ośmioletnich szkół podstawowych /w tym 3 specjalne/, 4 licea ogólnokształcące, 6 techników oraz 7 szkół branżowych I stopnia. Najmłodsi uczęszczają do 29 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 5 szkołach podstawowych.

Zatwierdzony przez radnych plan sieci szkół jest optymalnym rozwiązaniem, poprzedzonym diagnozą demograficzną i licznymi analizami – wyjaśnia Anna Krzysteczko, wiceprezydent miasta Ruda Śląska. - Przy opracowywaniu zmian braliśmy m.in. pod uwagę bliskość budynków, rozległość terytorialną poszczególnych dzielnic, stan techniczny i wyposażenie szkół, a także możliwość zapewnienia dalszego zatrudnienia nauczycielom i pozostałym pracownikom oraz opinie społeczności szkolnych i środowisk poszczególnych dzielnic – wylicza.W nowym roku szkolnym absolwenci klas szóstych rozpoczną naukę w siódmej klasie szkoły podstawowej. Natomiast uczniowie klas II i III gimnazjum będą kontynuować naukę na dotychczasowych zasadach i w dotychczasowych obiektach szkolnych do 31 sierpnia 2019 roku.

W nowym roku szkolnym podręczniki finansowane z budżetu państwa otrzymają we wrześniu wszyscy uczniowie klas 1 - 7 szkół podstawowych oraz uczniowie drugiej i trzeciej klasy gimnazjum. – Szkoły zapewnią także opiekę w świetlicy szkolnej nad dziećmi, które ze względu na pracę zawodową rodziców muszą przebywać dłużej w placówce – mówi Grażyna Jaszczyk, zastępca naczelnika Wydziału Oświaty. – W placówkach jest również możliwość wykupienia posiłków – dodaje.

Podobnie jak w roku ubiegłym, programem „Wyprawka szkolna” zostaną objęci tylko uczniowie niepełnosprawni. O taką pomoc mogą się starać rodzice dzieci słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest któraś z wyżej wymienionych. Wysokość kwoty dofinansowania zależeć będzie m.in. od typu szkoły, w której uczy się uczeń, klasy oraz od rodzaju niepełnosprawności. I tak wysokość dofinansowania na jednego ucznia wyniesie od 175 zł do 445 zł, a w przypadku zakupu podręczników do kształcenia specjalnego – maksymalnie do 770 zł na ucznia.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018 do 7 września 2017 r. Odpowiednie druki są dostępne w sekretariatach szkół. Projekt programu przewiduje, że do wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Warto przypomnieć, że oprócz pomocy skierowanej bezpośrednio do uczniów miasto dba również o warunki nauki. Tegoroczne remonty rudzkich placówek oświatowych będą kosztować ponad 15 mln zł. Większość z nich to termomodernizacje, na które miasto skutecznie pozyskuje kolejne dofinansowania ze środków unijnych. – Z 77 placówek oświatowych w mieście takie inwestycje przeprowadzono już w 52, a trzy budynki, które powstały w latach 90. XX wieku, ich nie wymagają – podkreśla wiceprezydent Anna Krzysteczko.

Koszty związane z wprowadzeniem reformy edukacji w Rudzie Śląskiej oszacowano na około 2 mln zł. Dotyczą one przede wszystkim wyposażenia sal do edukacji wczesnoszkolnej, wyposażenia pracowni przedmiotowych, doposażenia sal komputerowych oraz powiększenia księgozbioru w bibliotekach, a także dostosowania sanitariatów uczniowskich i świetlic szkolnych dla młodszych dzieci.

- W celu dostosowania szkół do zmian w systemie edukacji wystąpiliśmy do Ministerstwa Edukacji Narodowej o dofinansowanie. Z wnioskowanej kwoty 686 tys. zł otrzymaliśmy 406 tys. zł, czyli 280 tys. zł mniej – podkreśla wiceprezydent Anna Krzysteczko. - W związku ze zwiększonymi wydatkami poniesionymi na wprowadzenie reformy edukacji musimy odłożyć w czasie modernizację pracowni komputerowych w szkołach i remonty placów zabaw w przedszkolach – zauważa.

Liczba etatów dla nauczycieli w rudzkich szkołach i przedszkolach wzrośnie z 2356 w roku szkolnym 2016/2017 do 2394 w roku szkolnym 2017/2018. Powodem wzrostu zatrudnienia jest konieczność zapewnienia w przedszkolach miejsc dla dzieci 3 letnich.

Dodajmy, że w związku z reformą oświaty 106 nauczycieli będzie uzupełniało tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktyczno-wychowawczych w innej szkole. 16 nauczycieli podjęło decyzję o przeniesieniu się do innej szkoły, 1 nauczyciel gimnazjum, który nie wyraził zgody na uzupełnianie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć w innej szkole, zdecydował się, po rozwiązaniu stosunku pracy, przejść na emeryturę. 2 nauczycieli technikum utraciło pracę w związku ze zmniejszeniem się liczby oddziałów w szkole.


Komentarze