Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Opieka dla bezdomnych zwierząt

28-12-2023, 10:13 JO

Prawie 698 tys. zł na pomoc dla bezpańskich zwierząt przeznaczą władze Rudy Śląskiej w 2024 roku. Podczas ubiegłotygodniowej sesji Rady Miasta rudzcy radni przyjęli „Program opieki nad bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta”. Głównymi założeniami programu są przede wszystkim: zapewnienie psom i kotom miejsca w schronisku oraz opieki, ich obowiązkowa sterylizacja albo kastracja oraz poszukiwanie nowych właścicieli. Zwierzętami będzie zajmowało się rudzkie schronisko, które otrzyma prawie 647 tys. zł. Pozostała część pieniędzy zostanie rozdysponowana na inne podmioty opiekujące się zwierzętami.

Założenia, które zostały określone we wspomnianym programie, realizuje Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „Fauna” z siedzibą przy ul. Bujoczka w dzielnicy Ruda. Obowiązkiem tej placówki jest m.in.: prowadzenie schroniska, monitorowanie miasta pod względem występowania bezdomnych zwierząt, ich wyłapywanie i odprowadzanie do schroniska. – Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są na przykład: porzucanie zwierząt przez właścicieli, niekontrolowane rozmnażanie, ucieczki, łatwość pozyskiwania zwierząt, moda na konkretne rasy czy brak wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności – wymienia Beata Drzymała-Kubiniok, prezes Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami „Fauna” w Rudzie Śląskiej.

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie miasta” określa m.in. zapewnienie zwierzętom miejsca w schronisku, zasady kastracji i sterylizacji zwierząt, opiekę nad wolno żyjącymi kotami oraz ich dokarmianie, odławianie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, usypianie ślepych miotów czy także znakowanie zwierząt. Program ten reguluje też sprawy związane z dokonywaniem adopcji. Na realizację wspomnianych zadań miasto w roku 2024 przeznaczy dokładnie 646 800 zł, z kolei w bieżącym roku była to kwota 644 800 tys. zł. Obowiązek corocznego przyjmowania programu wynika z ustawy o ochronie zwierząt.

W 2023 roku (do końca listopada) do prowadzonego przez „Faunę” schroniska przyjęto 389 psów i 232 koty, w tym 234 psy i 121 kotów z terenu miasta Ruda Śląska. Ponadto schronisko udzieliło pomocy: 119 ptakom, 19 jeżom, siedmiu królikom, jednemu chomikowi, czterem nietoperzom, czterem żółwiom, 11 zającom, jednemu wężowi, dwóm wiewiórkom, czterem sarnom i jednej szynszyli. Co więcej, w 2023 roku przeprowadzono na terenie miasta Ruda Śląska (do końca listopada) 456 interwencji dotyczących podjęcia zwierząt i 61 interwencji dotyczących kontroli warunków bytowych zwierząt. W tym roku rudzkie schronisko oddało do adopcji 213 psów i 121 kotów. Ponadto właściciele odebrali ze schroniska 155 zagubionych psów i 18 kotów.

W ramach edukacji skierowanej do dzieci i młodzieży na temat opieki nad zwierzętami rudzkie schronisko dla zwierząt od 2002 roku realizuje program „Odpowiedzialna przyjaźń”, w ramach którego współpracuje ze szkołami i przedszkolami. Na terenie schroniska odbywają się prelekcje i warsztaty dla dzieci i młodzieży. Przedszkolaki natomiast odwiedza od lat pluszowy pies Felek w towarzystwie któregoś z mieszkańców schroniska.

Warto również zaznaczyć, że kilkadziesiąt osób wykonuje na terenie schroniska prace społecznie użyteczne czy też odpracowuje kary zasądzone przez sąd. – Nasze schronisko pełni tu rolę instytucji, gdzie skazani poprzez kontakt ze zwierzętami przechodzą proces resocjalizacyjny – podkreśla prezes Beata Drzymała-Kubiniok.

W tym roku wysterylizowano i wykastrowano 123 wolno żyjące koty. Ponadto wysterylizowano 174 psy przebywających w schronisku oraz 85 kotów. W ramach dokarmiania kotów wolno żyjących wydano w 2023 roku 1249 kg karmy (do listopada włącznie).

Warto także podkreślić, że od 2013 r. w ramach programu znakowania zwierząt z terenu Rudy Śląskiej zaczipowano łącznie 2699 psów. W roku 2024 r. planuje się zaczipować ich około 20. Miasto pokrywa zarówno koszty zakupu czipa, jak i usługi weterynaryjnej polegającej na wszczepieniu go pod skórę zwierzęcia za pomocą aplikatora.

Źródło: UM Ruda Śląska


Komentarze