Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Nabór wniosków w ramach programu „Dobry start”

01-07-2021, 10:01 admin

1 lipca br. rozpoczął się nabór wniosków do tegorocznej edycji programu „Dobry start”. To 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego uczącego się dziecka, wypłacane bez względu na osiągany dochód.

Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia:

 • 20. roku życia;
 • 24. roku życia - w przypadku dzieci legitymujących się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności.

Orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność dziecka to: orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub wydawane na podstawie przepisów oświatowych: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia psychicznego.
Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie na dzieci uczące się w szkole, w której jest realizowany obowiązek szkolny, także uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych. Nie obejmuje dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. "zerówce" prowadzonej w szkole, nie obejmuje także studentów.

Ważne!
W ramach tegorocznej edycji programu "Dobry start” zmienią się zasady naboru wniosków.

Według nowych zasad, wnioski będzie można składać  tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazane konto bankowe.


Obsługę programu „Dobry start” przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który będzie przyznawał i wypłacał świadczenie.

Wnioski  będzie można złożyć do ZUS tylko drogą online:

 • za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego Emp@tia,
 • przez bankowość elektroniczną,
 • portal PUE ZUS.

Natomiast nie będzie możliwości składania wniosków w formie papierowej  bezpośrednio w ZUS ani za pośrednictwem poczty.

Wniosek należy złożyć w terminie od 1 lipca do 30 listopada. Złożenie wniosku w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty przyznanego świadczenia nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach (tj. wrześniu, październiku lub listopadzie) rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start może otrzymać:

 • matka lub ojciec dziecka,
 • opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,
 • opiekun prawny dziecka  – osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
 • osoba ucząca się. Osoba ucząca się to pełnoletni uczeń, który: nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma od nich ustalone alimenty.

Istotne jest, że w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach - każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę kwoty przysługującego świadczenia dobry start czyli w wysokości 150 zł.

Świadczenie dobry start przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej oraz osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą. W tym przypadku wniosek o świadczenie dobry start może złożyć:

 • rodzina zastępcza,
 • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,
 • dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej,
 • dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,
 • osoba ucząca się będąca osobą usamodzielnianą.

Komentarze