Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Miasto przyjazne osobom z niepełnosprawnościami

29-04-2022, 14:59 admin

Rada Miasta Ruda Śląska przyjęła plan działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. To już 6. edycja programu, który tym razem będzie realizowany do 2030 roku. – Fakt, że dana osoba boryka się z niepełnosprawnością nie oznacza, że brak jej potencjału czy zdolności, które mogą wnieść wiele dobra do naszej społeczności. Dlatego tak przygotowaliśmy program, by maksymalnie integrować takie osoby, bo wierzę głęboko, że jest to w interesie nas wszystkich – podkreśla wiceprezydent Anna Krzysteczko.

Niepełnosprawność jest nie tylko rezultatem uszkodzenia ciała lub choroby, ale także wynikiem barier społecznych, fizycznych i ekonomicznych, które osoby z niepełnosprawnościami napotykają w swoim środowisku. Program ma pomóc w konstruowaniu najlepszych rozwiązań, wdrażaniu skutecznych działań i tworzeniu odpowiednich warunków, by wszystkie osoby mogły żyć samodzielnie i jak najszerzej uczestniczyć w życiu społecznym. Warto dodać, że dokument ma charakter otwarty, co oznacza, że może być uzupełniany o nowe zadania, w ramach których będzie możliwe sięganie po projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych.

Według danych rudzkiego Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności największy odsetek orzekanych to osoby po 60. roku życia, a najczęstszą przyczyną niepełnosprawności jest schorzenie narządu ruchu. Dlatego priorytetem systemowych rozwiązań na rzecz osób niepełnosprawnych jest likwidacja wszelkich barier funkcjonalnych, czyli architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, w strefie publicznej. Inną bolączką środowiska osób z niepełnosprawnościami jest niski stopień zatrudnienia, który wynosi niecałe 23%. Dlatego program zakłada aktywizację zawodową, a także promocję i wspieranie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Wśród działań ujęto również zadania, które mają sprzyjać aktywności kulturalnej, fizycznej, edukacyjnej, integracyjnej czy profilaktycznej. – Od lat realizujemy działania w tych zakresach, wystarczy wymienić ciągle rozwijającą się Szkołę Podstawową nr 12 Specjalną im. św. Łukasza, ofertę środowiskowych domów samopomocy, szereg imprez na czele z Tygodniem Godności Osób z Niepełnosprawnościami, Olimpiadą Zdrowia czy Regionalnym Turniejem Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych. Chcemy utrzymać dobre praktyki i w miarę możliwości je poszerzać – mówi Anna Krzysteczko.

Warto dodać, że program skierowany jest zarówno do osób dorosłych, jak i do dzieci i młodzieży. Obejmie całą zbiorowość osób niepełnosprawnych, niezależnie od rodzaju dysfunkcji, stopnia niepełnosprawności oraz źródła jej powstania. – Będą z niego korzystać również rodziny osób z niepełnosprawnościami. Ich zaangażowanie ma decydujące znaczenie dla rozwiązywania problemów tych osób – podkreśla wiceprezydent Krzysteczko.

Działania założone w programie będą realizować różne podmioty, przede wszystkim Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który dysponuje środkami przekazywanymi miastu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /PFRON/. W tym roku to ponad 4,6 mln zł, które są przeznaczone m.in. na działalność warsztatów terapii zajęciowej, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, dofinansowanie uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych czy wydarzeniach sportowych i kulturalnych. Rudzki MOPS realizuje również programy „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa”, które są finansowane z Funduszu Solidarnościowego. Na ich wykonanie miasto otrzymało w tym roku w sumie ponad 2 mln zł. Warto też wspomnieć o programie „Aktywny Samorząd 2022”, w ramach którego osoby z niepełnosprawnościami mogą starać się o pomoc np. w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym czy protezy kończyny, samochodu osobowego lub uzyskaniu prawa jazdy.

Wiele zadań zawartych w programie będzie realizowanych przez rudzkie organizacje pozarządowe, które od lat wspomagają osoby z niepełnosprawnościami. W ramach otwartych konkursów ofert otrzymują one z budżetu miasta dotacje na taką działalność.

Przypomnijmy, że pierwszy „Miejski program działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich integracji ze społeczeństwem »Miasto przyjazne niepełnosprawnym«” został przyjęty w roku 2000. Zakładał on przede wszystkim rozpoznanie potrzeb osób niepełnosprawnych, zarówno tych fizycznych, społecznych, jak i psychicznych. Działania zakładały 44 projekty, a ostatecznie zrealizowano ich 70. Kolejny Program „Ruda Śląska – miastem przyjaznym osobom niepełnosprawnym” obejmował lata 2009 – 2013, a następny był realizowany w latach 2014 – 2015. Ostatni uchwalono na lata 2016-2020.

Liczbę osób z niepełnosprawnościami trudno oszacować ze względu na fakt, że informacje są rozproszone w różnych instytucjach, a jednocześnie mogą się pokrywać. Według danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku liczba takich osób w Rudzie Śląskiej wynosiła ponad 10 tys. W skali całego kraju prawne orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne posiadało prawie 3,8 mln Polaków. W 2021 roku Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej wydał 2464 orzeczenia z określeniem stopnia niepełnosprawności osobom dorosłym oraz 404 osobom poniżej 16. roku życia.

Źródło: UM Ruda Śląska
Foto: Pixabay


Komentarze