Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Jeden dzień, dwie sesje

30-11-2018, 12:39 Joanna Oreł

Dwie sesje jednego dnia – tak wyglądał ubiegły czwartek dla radnych w Rudzie Śląskiej. W trakcie pierwszych obrad zwołanych na wniosek Rady Miasta wybrano członków poszczególnych komisji. Natomiast druga sesja była sesją nadzwyczajną, zwołaną na wniosek prezydent miasta i dotyczyła ona m.in. przesunięć budżetowych oraz dotacji dla żłobków i klubów dziecięcych.

Podczas południowej sesji wybrano członków: Komisji Rewizyjnej; Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości; Komisji Infrastruktury i Rozwoju; Komisji Ochrony Środowiska; Komisji Oświaty; Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej; Komisji Kultury; Komisji Sportu i Kultury Fizycznej oraz Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa. Ponadto na przewodniczącą Komisji Rewizyjnej wybrano radną Katarzynę Korek, a na wiceprzewodniczącego radnego Andrzeja Stanię. Z kolei na przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji została wybrana radna Dorota Tobiszowska, a na wiceprzewodniczącego – radny Andrzej Stania. W związku z nową funkcją w tej komisji radna Dorota Tobiszowska zrezygnowała z przewodniczenia i członkostwa w Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa, a jej nowym przewodniczącym został Andrzej Stania. Takie były najważniejsze ustalenie pierwszej, czwartkowej (29.11) sesji Rady Miasta.

Natomiast o godz. 15 rozpoczęła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta, podczas której radni nie we wszystkich punktach zgadzali się z zarządem miasta. Dotyczyło to m.in. zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na latach 2018-2041, których radni nie przegłosowali. Głosy w dyskusji pojawiły się także przy ustalaniu wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na działalność żłobków i klubów dziecięcych na 2019 rok. Władze miasta zaproponowały, by miesięczna stawka dotacji w przeliczeniu na jedno dziecko wyniosła 200 zł dla żłobków oraz 100 zł w przypadku klubów dziecięcych. Jednak radny Marek Wesoły podkreślił, że w programie wyborczym prezydent Grażyny Dziedzic znalazł się punkt, mówiący o tym, że dotacja miała wynosić 500 zł. Wiceprezydenci Anna Krzysteczko i Krzystof Mejer odpowiedzieli na to, że deklaracja dotyczyła dotacji do kwoty 500 zł, a na realizację tego założenia przeznaczona jest cała, pięcioletnia kadencja. Ostatecznie uchwała została przyjęta, podobnie jak ta w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022. Radni podjęli również uchwałę w sprawie powierzenia wiceprezydentowi Krzysztofowi Mejerowi reprezentowania miasta w Zgromadzeniu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach i wyznaczyli dodatkowego przedstawiciela miasta w Zgromadzeniu KZK GOP-u, którym został radny Andrzej Stania.


Komentarze