Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Inicjatywy mieszkańców będą dofinansowane

05-06-2024, 12:04 Joanna Oreł

Trzy zadania z zakresu nasadzenia zieleni, budowa altany na obiekcie sportowym TP Jastrząb, festyn dzielnicowy w Halembie oraz montaż stołu do ping-ponga na osiedlu w Bykowinie – to zadania, które w tym roku realizowane będą w ramach Rudzkiej Inicjatywy Lokalnej. Z budżetu miasta przeznaczona zostanie na to kwota ponad 100 tys. zł, z której 70 tys. zł stanowić będzie dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wnioskodawcy zwycięskich projektów ze swojej strony muszą jednak zagwarantować wkład własny do przedsięwzięcia. Jest nim praca, środki rzeczowe lub pieniężne.

- Uchwała w sprawie inicjatywy lokalnej obowiązuje w naszym mieście już od 2010 r., jednak do tej pory była praktycznie niewykorzystywana. Dzięki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, która wsparła nasze działania kwotą 70 tys. zł, mogliśmy to narzędzie partycypacji społecznej reaktywować w naszym mieście - podkreśla prezydent Michał Pierończyk.

Łącznie w tegorocznym naborze mieszkańcy zgłosili 25 zadań, które następnie były oceniane. - Premiowany był przede wszystkim stopień zaangażowania wnioskodawcy, czyli jego wkład własny i jego rodzaj. Generalnie im poziom zaangażowania wnioskodawcy był większy, tym więcej punktów można było uzyskać. Ponadto punkty przyznawane były m.in. za liczbę osób popierających projekt, cykliczność projektu czy przyszły koszt utrzymania zrealizowanej inwestycji - wylicza Liliana Moskała-Zydra, sekretarz miasta.

Do etapu realizacji zakwalifikowane zostały zadania, które uzyskały największą liczbę punktów. Będą one teraz wspólnie z mieszkańcami realizowane. – Każdy z wnioskodawców musiał ze swojej strony zagwarantować wkład własny do realizowanego przedsięwzięcia. Mogła nim być praca, środki rzeczowe lub pieniężne. Teraz z wnioskodawcami będą zawierane umowy cywilnoprawne, w których deklarować będą realizację swojej części zadania, a także utrzymanie efektów całego projektu – wylicza Liliana Moskała–Zydra.

Możliwość wykorzystania inicjatywy lokalnej do wsparcia projektów realizowanych przez mieszkańców daje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Definiuje ona także zakres zadań, które dzięki temu narzędziu można realizować. Obejmują one m.in. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, działania z zakresu kultury i sztuki, edukację, oświatę i wychowanie, działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki, ochronę przyrody, w tym zieleni.

Najważniejszym jednak wyróżnikiem inicjatywy lokalnej jest zaangażowanie w cały proces mieszkańców. Co istotne, inicjatywa lokalna pozwala na realizację przedsięwzięć nie tylko na gruncie miasta, ale także na terenach należących do innych właścicieli, np. spółdzielni mieszkaniowych. – W takich przypadkach niezbędna była zgoda właściciela terenu, na którym ma być realizowane zadanie, wraz ze zobowiązaniem do utrzymania trwałości rzeczowych efektów projektu przez 3 kolejne lata. Ponadto musiało zostać także spełnione kryterium ogólnodostępności, które dotyczyło także wszystkich projektów realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej – tłumaczy sekretarz miasta.

Projekty, które wybrane zostały do realizacji:

  1. Zagospodarowanie terenu Wspólnoty Mieszkaniowej Żeromskiego 4 i 8 przez nasadzenia zieleni trwałej, wydzielenie przestrzeni przyjaznej seniorom oraz pozostałym mieszkańcom.
  2. Festyn dzielnicowy przy parafii Matki Boskiej Różańcowej w Halembie.
  3. Rozkwitająca Dolina Latki (nasadzenia zieleni oraz zagospodarowanie wód opadowych).
  4. Budowa altany ogrodowej wraz zagospodarowaniem terenu przy obiekcie sportowym TP Jastrząb Bielszowice.
  5. Wykonanie nasadzeń krzewów zimozielonych oraz innych roślin na rzecz poprawy zieleni przy SP nr 30.
  6. Montaż stołu do ping-ponga na osiedlu w Bykowinie.

Wszystkie niezbędne informację dotyczące inicjatywy lokalnej w Rudzie Śląskiej znajdują się na podstronie Rudzkiej Inicjatywy Lokalnej.

Źródło: UM Ruda Śląska


Komentarze