Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Fotowoltaika dla mieszkańców

01-06-2023, 11:49 admin

1 czerwca rozpoczyna się nabór wniosków na kolejny etap dofinansowania budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym w Rudzie Śląskiej. Tym razem obejmuje on tylko i wyłącznie instalacje fotowoltaiczne wraz z magazynem energii. Nabór potrwa dwa tygodnie, a liczba udzielonych dotacji uzależniona będzie od środków, jakie miasto pozyska z funduszy europejskich na ten cel.

- Chcielibyśmy, aby środki zostały przyznane nawet na kilkaset takich instalacji – podkreśla prezydent miasta Michał Pierończyk – Wszystko uzależnione jednak będzie od przyznanego naszemu miastu dofinansowania ze środków unijnych. Dedykowany temu konkurs ogłoszony ma zostać w lipcu tego roku, aby w nim wystartować wpierw musimy wiedzieć, jakie jest zainteresowanie ze strony mieszkańców takimi instalacjami, stąd ogłoszony przez nas nabór wniosków – precyzuje prezydent.

W ogłoszonym przez miasto naborze na dofinansowanie montażu instalacji OZE wraz z magazynem energii wnioskować mogą tylko i wyłącznie mieszkańcy Rudy Śląskiej posiadający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością w postaci własności lub współwłasności oraz nieprowadzący działalności gospodarczej na wskazanej nieruchomości. Niezbędnymi kryteriami do wzięcia udziału w programie będą również:

- posiadanie instalacji elektrycznej 3-fazowej w budynku oraz minimalnej mocy zamówionej 7 kW;

- termin oddania budynku do użytkowania nie późniejszy niż do 1.06.2023 r. tj. do dnia rozpoczęcia naboru;

- nieposiadanie zamontowanej instalacji fotowoltaicznej;

- posiadanie zawartej umowy kompleksowej dot. energii elektrycznej.

Nabór potrwa od 1 do 14 czerwca, a wniosek będzie można złożyć w wersji papierowej w biurze podawczym Urzędu Miasta, poprzez Pocztę Polską oraz elektronicznie przez profil zaufany ePUAP. Wraz z wnioskiem trzeba złożyć następujące dokumenty:

- kserokopię tytułu prawnego do nieruchomości,

- faktury VAT za miesięczne zużycie energii elektrycznej za okres minimum ostatnich 6 miesięcy,

- umowę kompleksową na dostarczanie energii elektrycznej do budynku,

- zgodę współwłaścicieli nieruchomości na montaż instalacji fotowoltaicznej.

W rozpoczynającym się 1 czerwca naborze nie będą mogły wystartować osoby, które uzyskały dofinansowanie we wcześniejszych edycjach programu dofinansowania do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym w Rudzie Śląskiej.

Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu się do programu będą miały osoby, które na dzień składania wniosku są:

- zameldowane w gospodarstwie domowym z co najmniej jedną osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności;

- zameldowane w gospodarstwie domowym jako rodzina wielodzietna (co najmniej troje dzieci) – zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych,

- zameldowane w gospodarstwie domowym jako rodzina zastępcza.

To powinno zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami złożonymi wraz z wnioskiem.

Rozpoznawane będą wnioski kompletne, nie będzie możliwości ich uzupełnienia.

Po zakończonym naborze przeprowadzona zostanie weryfikacja formalna i merytoryczna złożonych wniosków. - Dla osób z jednakową liczbą punktów zostanie przeprowadzone losowanie celem ustalenia pozycji na liście rankingowej. Po otrzymaniu przez miasto dofinansowania to na jej podstawie utworzona zostanie lista podstawowa i lista rezerwowa uczestników. O tym ile osób na nich się znajdzie decydować będzie wysokość wsparcia przyznanego ze środków unijnych – tłumaczy wiceprezydent Jacek Morek.

Przyznawane mieszkańcom dofinansowanie na instalacje OZE stanowić będzie zdecydowaną większość jej wartości. W ramach wkładu własnego beneficjent programu będzie musiał pokryć jedynie 15% wartości brutto instalacji oraz pokryć koszty wykonania Programu Funkcjonalno-Użytkowego, a także Inżyniera Projektu w wysokości proporcjonalnej do jego udziału w projekcie.

Szczegółowy regulamin naboru, a także wnioski zamieszczone zostały na stronie internetowej miasta.

W Rudzie Śląskiej program dofinansowania OZE w budownictwie jednorodzinnym realizowany był w latach 2018-2022. W ramach trzech jego etapów zainstalowano ponad 300 instalacji fotowoltaicznych, ponad 50 instalacji solarnych oraz ponad 30 pomp ciepła.

Osoby posiadające w swoim otoczeniu osoby niepełnosprawne proszone są o przekazanie im informacji o projekcie.

Źródło: UM Ruda Śląska


Komentarze