Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Bezpieczni seniorzy

31-01-2023, 14:07 admin

Rudzcy seniorzy w dalszym ciągu będą mogli korzystać z przekazanych im opasek bezpieczeństwa. Na ostatniej sesji radni podjęli uchwałę w sprawie programu osłonowego „Poprawa bezpieczeństwa Seniora w 2023 r.” W pierwszej kolejności będą do niego kwalifikowane osoby objęte programem, który realizowany był w ubiegłym roku, deklarujące chęć dalszego korzystania z tej formy wsparcia.

Przypomnijmy, że w 2022 r. miasto dokonało zakupu stu opasek bezpieczeństwa oraz zapewniało seniorom świadczenie ich obsługi, a także wsparcie pracownika socjalnego. Ocena funkcjonowania programu, dokonana na podstawie zebranych od jego uczestników anonimowych ankiet, które wypełniło 95 użytkowników opasek, wykazuje, że u 80% ankietowanych wzrosło poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania.

- Dzięki opaskom seniorzy zyskują poczucie bezpieczeństwa – podkreśla Anna Krzysteczko, wiceprezydent Rudy Śląskiej. - Wyposażone są one m.in. w przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami czy funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe, takie jak puls i saturacja - dodaje.

Program koordynuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. - Opaska bezpieczeństwa jest połączona z usługą operatora pomocy – mówi Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. - W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia, wciśnięcie guzika alarmowego opaski umożliwi połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą – dodaje.

Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy. Dyspozytor może wezwać dyżurujące służby ratunkowe, zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, zwrócić się o interwencję do osoby z najbliższego otoczenia (rodziny, sąsiadów, opiekunów), poinformować pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o zaistniałej sytuacji.

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 stanowi kontynuację programu realizowanego w roku 2022. Obecnie jest finansowany ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa. Gmina może otrzymać dotację na realizację działań przewidzianych programem, jeżeli udział jej środków własnych wynosi nie mniej niż 20% przewidywanych kosztów całkowitych realizacji zadania.

W roku 2022 Program finansowany w całości ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID–19. Całkowity koszt realizacji programu w 2022 r. to 133 150,97 zł. Planowany całkowity koszt zadania w 2023 r. to 150 000 zł. Zgodnie z wymienionymi wyżej założeniami 120 000 zł pochodzi ze środków budżetu państwa, a wymagany wkład własny Miasta to 30 000 zł.

Źródło: UM Ruda Śląska


Komentarze