Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Aktywizacji ciąg dalszy

15-11-2017, 12:30 UM Ruda Śląska

Ponad 1,1 mln zł dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego otrzyma Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej na aktywizację osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Program ruszy z początkiem stycznia przyszłego roku i potrwa 2 lata. Zakłada on realizację zajęć z zakresu animacji lokalnej, zajęć motywacyjnych, warsztatów umiejętności społecznych oraz szkoleń edukacyjnych dających nowe kwalifikacje zawodowe. Prowadzone będą też działania integracyjne.

Chebzie, Nowy Bytom i Wirek to dzielnice ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Każda z nich podzielona jest na obszary, między którymi znajdują się wyraźne granice mentalne, stanowiące poważne bariery przy podejmowanych działaniach z zakresu aktywizacji czy integracji – tłumaczy Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. - Program skierowany jest do mieszkańców tych obszarów dotkniętych przeróżnymi problemami społecznymi – bezrobociem i biernym stylem życia, nadużywaniem alkoholu, bezradnością opiekuńczo – wychowawczą, pogarszającym się stanem zdrowia czy ubóstwem – wymienia.

Projekt „Ruda Śląska dla społeczności lokalnych” adresowany jest do osób pełnoletnich. W projekcie będą mogły wziąć udział osoby korzystające z pomocy społecznej, mieszkańcy wspomnianych dzielnic oraz ich otoczenie. Uczestnictwo w projekcie będzie się wiązało z wypełnieniem kilku niezbędnych oświadczeń. Celem dotarcia do jak najszerszego grona odbiorców będzie prowadzona akcja informacyjno - promocyjna.

Z trzech wymienionych wyżej dzielnic jedynie w Nowym Bytomiu wcześniej realizowany był podobny projekt. W roku 2008 na osiedlu Kaufhaus zainicjowano Program Aktywności Lokalnej, który kontynuowany jest obecnie w ramach projektu pozakonkursowego. Program zakładał też aktywizację zagrożonych wykluczeniem mieszkańców Starego Orzegowa. – Po niespełna dziesięciu latach pracy ze społecznościami lokalnymi osiedla Kaufhaus oraz dzielnicy Orzegów widzimy widoczne zmiany na lepsze. Obserwujemy m.in. wyraźny wzrost umiejętności komunikacyjnych uczestników, ich asertywności i świadomego podejmowania decyzji, większą świadomość na temat swojego zdrowia oraz gotowość do podejmowania działań na rzecz środowiska lokalnego – zdradza Fabian Szajor, animator lokalny. - Największą bolączką realizowanych programów jest fakt, że mimo, iż w środowiskach wyłaniali się liderzy, to nie zgadzali się na to, by eksponować ich rolę w społeczności. Byli to liderzy silnie nieformalni – dodaje.

Uczestnicy programów realizowanych w Nowym Bytomiu oraz Orzegowie wskutek przeprowadzonych spotkań świetlicowych poświęconych rękodziełu, pracom porządkowym, ogrodowym czy drobnym pracom naprawczym, nabyli wiele praktycznych umiejętności i dobrych nawyków przydatnych na co dzień, ze szczególnym uwzględnieniem korzystnej zmiany podejścia do dyscypliny, współpracy w grupie czy porządku na stanowisku pracy. Dzięki wielu wyjazdom w rejony bogate krajobrazowo i historycznie wzrosła ich społeczna i historyczna świadomość, w tym ciekawość poznawcza. Z kolei realizowana od trzech lat amatorska osiedlowa Asfalciok Liga Fusbal umożliwiła młodzieży rozwój ich zdolności piłkarskich, uczyła dyscypliny, poszanowania, pełniła funkcję profilaktyczną i umożliwiła nabycie nowych kwalifikacji zawodowych.

Projekt „Ruda Śląska dla społeczności lokalnych” dofinansowany został w 95 proc. z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego, Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych.


Komentarze