Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Wycinka drzew – nowelizacja nowelizacji

05-07-2017, 11:54 Agnieszka Kominek

17 czerwca weszła w życie nowelizacja kontrowersyjnej ustawy o ochronie przyrody w zakresie zasad wycinania drzew i krzewów przez osoby fizyczne. Poprzednia wersja dokumentu zliberalizowała zasady wycinki do tego stopnia, że w przeciągu kilku miesięcy z krajobrazu zniknęły setki tysięcy drzew.  Wynikało, to przede wszystkim z faktu, że każdy właściciel działki mógł bez pozwolenia wyciąć z niej drzewa bez pozwolenia i nieodpłatnie o ile wycięcie, to nie wiązało się z działalnością gospodarczą. W efekcie w okresie od lutego do praktycznie połowy czerwca br. pod topór trafiały drzewa, niestety również te, które do wycinki się nie nadawały. W Katowicach na przykład drwale tak się zapędzili, że „przez przypadek” usunęli wiekowe drzewa z terenów należących do terenów miejskich.

Zgodnie z nowelą ustawy, która weszła w życie 17 czerwca osoby fizyczne, które będą chciały wyciąć drzewo na własnej posesji fakt ten będą musiały zgłosić w gminie. Zgłoszenie obejmuje następujące przypadki, gdy:

1. obwód pnia na wysokości 5cm przekracza 80cm - dotyczy topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych;
2. obwód pnia na wysokości 5cm przekracza 65cm – dotyczy kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych;
3. obwód pnia na wysokości 5cm przekracza 50cm – dotyczy pozostałych drzew.

Należy pamiętać, że powyższy obowiązek nie dotyczy:
1. krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m²;
2. drzew i krzewów złamanych lub wywróconych w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy;
3. drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

W przypadku drzew lub krzewów owocowych również można usunąć je bez zezwolenia. Wyjątek stanowią rośliny znajdujące się na terenie nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków lub na terenach zieleni (np. bulwarach, ogrodach dworskich udostępnianych do zwiedzania). Również na ogródkach działkowych i przydomowych drzewa i krzewy owocowe można wyciąć bez zezwolenia gminy. Pamiętać należy, że jeżeli nie zgłosimy zamiaru usunięcia drzewa gminie czeka nas dotkliwa kara.

Zgłoszenie o wycinkę drzew składamy w urzędzie gminy na piśmie (przykład zgłoszenia znajduje się w ramce). Od momentu zgłoszenia właściwy organ jest zobligowany do przeprowadzenia oględzin w terenie w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia. Podczas oględzin urzędnik ma obowiązek sprawdzić, czy to co zwarliśmy w zgłoszeniu jest zgodne ze stanem faktycznym. Czyli ustala gatunek drzewa oraz mierzy obwód na wysokości 5cm. Z oględzin sporządza się protokół. Naszą uwagę powinien zwrócić fakt, że protokół traci moc po 6 miesiącach liczonych od dnia jego sporządzenia. W przypadku, gdy nie usuniemy w tym terminie roślin protokół straci moc i koniecznym będzie sporządzenie kolejnego zgłoszenia.

Po spisaniu protokołu w terenie organ będzie miał możliwość wniesienia sprzeciwu w ciągu 14 dni, w drodze decyzji administracyjnej. Wydanie powyższej decyzji będzie stanowić podstawę dla osoby fizycznej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew. Jeżeli natomiast po 14 dniach nie otrzymamy żadnej odpowiedzi możemy uznać, że otrzymaliśmy pozwolenie na wycięcie drzewa lub krzewu z naszej posesji.

Należy jednak pamiętać o tym, że za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej. W tym przypadku dla bezpiecznego dokonania wycinki należy odczekać stosownego okresu czasu w oczekiwaniu na ewentualną korespondencję zawierającą sprzeciw właściwego organu w zakresie wycinki drzew.

Obligatoryjnie organ jest zobowiązany do wniesienia sprzeciwu tylko w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy drzewa, którego nie możemy usunąć bez zezwolenia lub w przypadku, gdy pomimo wezwania nas do uzupełnienia zgłoszenia nie dopełniliśmy tego obowiązku. Organ ma również prawo zgłoszenia sprzeciwu na podstawie tzw. decyzji uznaniowych (organ jest uprawniony, ale nie zobowiązany), w następujących przypadkach:

1. Drzewo znajduje się na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
2. Drzewo znajduje się na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Drzewo znajduje się na terenie: parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, obszaru Natura 2000.
4. Drzewo spełnia kryteria do uznania go za pomnik przyrody.

Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy nie wynikają żadne dodatkowe kryteria, którymi organ powinien się kierować wydając decyzję. Organ nie ma także obowiązku do uzgadniania rozstrzygnięcia z innymi podmiotami np. z konserwatorem zabytków w przypadku nieruchomości objętych ochroną konserwatorską.

W przypadku, gdy w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę, a budowa ta będzie związana z działalnością gospodarczą i będzie usytuowana w miejscu, gdzie wcześniej wycięto drzewa, które stanowiły przedmiot procedury zgłoszenia, na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości na której rosły usunięte drzewa będące przedmiotem procedury zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.

Na mocy nowej ustawy w terminie do 1 miesiąca od dnia wejścia w życie nowych przepisów minister właściwy do spraw środowiska w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek opłat oraz ich zróżnicowanie; do czasu wejścia w życie ww. rozporządzenia do ustalania opłaty za usunięcie zieleni stosowane będą maksymalne stawki określone w ustawie o ochronie przyrody, tj. 500zł/1cm obwodu drzewa dla drzew i 200zł/1m2 krzewu).

 

Miejscowość, data

Dane:
Imię i nazwisko wnioskodawcy (właściciela nieruchomości)
Adres
Tel. Kontaktowy


Organ do którego kierujemy zgłoszenie
(prezydent, burmistrz)
Adres

Zgłoszenie wycinki drzew lub krzewów


Imię i nazwisko wnioskodawcy (właściciela nieruchomości) …………………………………………………………
Oznaczenie nieruchomości, z której drzewo na zostać usunięte (np. poprzez podanie jej adresu)……………………………………………………………………………………………………………………………………….
rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości (rysunek może mieć przy tym charakter uproszczony, określenie rysunek wskazuje, że nie musi on być opracowany w skali).

Podpis

 

Uwaga!!
dane dotyczące drzewa, czyli rodzaj oraz obwód organ będzie musiał ustalić samodzielnie po dokonaniu jego oględzin, W przypadku jeśli zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa nie będzie zawierało wszystkich elementów właściwy organ nałoży (w drodze postanowienia) obowiązek jego uzupełnienia w ciągu 7 dni.


Komentarze