Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Woda to życie

20-05-2015, 10:07 Agnieszka Kominek

Dzięki unijnym dotacjom wciąż przybywa sieci kanalizacyjnych w Polsce. 11 maja br. po raz kolejny w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisano umowę w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z gminą Porąbka.

Jednym z wielu problemów z jakimi zmagają się gminy jest brak funduszy na rozwiązywanie podstawowych problemów, m.in. związanych z dostępem do kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków. Niestety prawo unijne w tym zakresie jest bezlitosne i nakłada na Polskę jako państwo członkowskie wiele obowiązków również w tym zakresie. Dyrektywa 91/271/EWG nakłada na nas m.in. obowiązek wyposażenia wszystkich aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków, zapewniające oczyszczanie zgodne z obowiązującymi normami, oraz odpowiednie zagospodarowanie w środowisku osadów ściekowych.

Teoretycznie przepisy powinny w pełni obowiązywać od 31 grudnia 2015, zgodnie z podpisanym po przystąpieniu przez Polskę do Unii Europejskiej Traktatem Akcesyjnym. W negocjacjach przedakcesyjnych ustalono, że cały obszar Polski, ze względu na jego położenie w 99,7% w zlewisku Morza Bałtyckiego, uznano za „obszar wrażliwy” na eutrofizację spowodowaną zanieczyszczeniami ze ścieków komunalnych, co oznacza, że ścieki muszą zostać poddane bardziej rygorystycznemu oczyszczeniu w celu ograniczenia zrzutów związków azotu i fosforu oraz zanieczyszczeń biodegradowalnych do wód.

Zgodnie z założeniami, wszystkie ścieki powinny być zamknięte w sieci kanalizacyjnej, a tym samym powinny trafić do oczyszczalni ścieków. To, co powstaje w wyniku ich oczyszczenia, powinno zaś być w odpowiedni sposób zagospodarowane. Gospodarka wodna jest jednym z zadań własnych gmin. To właśnie gmina powinna w swoim budżecie zabezpieczyć środki finansowe na organizację kanalizacji. Niestety z praktyki wiadomo, że pieniędzy często na cele wodne brakowało i gminy nie podejmowały działań w tym kierunku. Z pomocą przyszły środki unijne oraz Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Dzięki unijnym dotacjom do tej pory wydano blisko 20 mld zł, co znacznie przyczyniło się do podniesienia jakości i wydajności procesów oczyszczania ścieków. Poprawił się stan czystości rzek, wód gruntowych i podziemnych.

Z podpisanych do tej pory umów zostało wybudowanych (i przebudowanych) ponad 12 tys. km kanalizacji sanitarnej (to tyle, ile wynosi odległość z Warszawy do Buenos Aires), z której korzysta ponad 1,2 mln nowych użytkowników. Ponadto wybudowano lub zmodernizowano 154 oczyszczalnie ścieków. Ponad 110 tys. osób uzyskało dostęp do sieci wodociągowych o łącznej długości ponad 2,4 tys. km. Kolejne projekty już czekają na realizację.

11 maja br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisano umowę w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z gminą Porąbka. Zakres przedmiotowy projektu obejmuje jedno zadanie inwestycyjne – budowę systemu kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno-tłocznej w sołectwie Czaniec w gminie Porąbka w rejonie ulic: Królewskiej, Koralowej, Kryształowej, Kościelnej, Kwiatowej i Dworskiej (z ulicami bocznymi). Realizacja projektu umożliwi odbiór ścieków z budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, obiektów usługowych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. M.in. do nowo budowanej sieci podłączone zostanie przedszkole publiczne w Czańcu oraz stacja benzynowa z restauracją.

Zadanie obejmuje (w części dofinansowywanej z POIiŚ):

• budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – 7,12 km
• budowę sieci kanalizacji tłocznej – 2,02 km
• przepompownie ścieków – 6 kpl.

Ponadto projekt przewiduje:

• budowę przyłączy kanalizacyjnych (od budynków do granicy nieruchomości) – 2,94 km

Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych stanowi koszt niekwalifkowany i nie jest objęte dofinansowaniem. Wykonanie przyłączy będzie przedmiotem rozliczeń pomiędzy gminą Porąbka a mieszkańcami. Efektem ekologicznym projektu ma być przyrost równoważnej liczby mieszkańców, którym w wyniku realizacji projektu zostanie zapewniona możliwość podłączenia się do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Wynosi on 887 RLM, w tym 572 mieszkańców. Realizacja projektu umożliwi objęcie systemem kanalizacyjnym nieruchomości do tej pory nieskanalizowanych oraz odprowadzanie ścieków do oczyszczalni ścieków w Kętach.

Całkowita wartość projektu wynosi 9.405.157,98 zł, kwota dofinansowania z UE: 6.211.753,36 zł. Majątek wytworzony w wyniku realizacji niniejszego projektu pozostanie własnością gminy Porąbka, która będzie operatorem powstałego majątku, podobnie jak i pozostałych elementów majątku związanego gospodarką wodno-ściekową. Przyjęte rozwiązanie zabezpieczy trwałość projektu, w tym interes gminy Porąbka oraz jej mieszkańców korzystają- cych z usług wodno-kanalizacyjnych. Ukształtowanie jej terenu uniemożliwia w całości grawitacyjne odprowadzenie ścieków z obszaru objętego projektem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. W związku z powyższym, obszar realizacji projektu objęty zostanie systemem kanalizacji grawitacyjno-tłocznej.

Trasy kanałów poprowadzone zostały w dostosowaniu do istniejącej zabudowy oraz warunków terenowych. Kanalizacja sanitarna usytuowana została w większości w pasie dróg publicznych. Tam gdzie przebieg rurociągu wymagał przejścia przez działki należące do osób prywatnych lub innych właścicieli, uzyskane zostały już zgody na czasowe zajęcie terenu. W ramach projektu zabudowane zostaną przepompownie niewymagające stałej obsługi, sterowane automatycznie i wyposażone w system ochronny dla bezobsługowych przepompowni ścieków. Pompownie zostały zaprojektowane i dobrane w sposób zapewniający niezawodność całego systemu kanalizacyjnego oraz minimalizację kosztów eksploatacyjnych, w tym minimalizację zużycia energii.

Oprócz nowych projektów WFOŚiGW w Katowicach w maju przygotował cykl spotkań poświęconych zagadnieniom związanym z ochroną wód, gospodarką wodną oraz edukacją ekologiczną w tym zakresie. Ich celem jest zaprezentowanie potencjalnym beneficjentom Funduszu oferty współpracy oraz nowych propozycji i rozwiązań w tym zakresie.

WFOSiGW w Katowicach w spotkaniach tych nastawił się przede wszystkim na dialog oraz na wsłuchanie się w potrzeby samorządów, bo to one są głównymi beneficjentami programów związanych z pozyskiwaniem funduszy na ochronę wód. Ostatnie spotkanie z cyklu „Fundusz dla wody” odbędzie się 26 maja w BielskuBiałej w godzinach 9.00-13.00 – sala Starostwa Powiatowego ul. Piastowska 40.


Komentarze