Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Smog stop

12-04-2017, 11:03 Agnieszka Kominek

Choć wiosna kalendarzowa zawitała do nas blisko miesiąc temu, aura nadal nas nie rozpieszcza. W konsekwencji nadal nasze domy ogrzewane są paliwem. A co za tym idzie do powietrza wciąż dostaje się wiele związków niebezpiecznych.

SMOG – zjawisko atmosferyczne, które w tym roku towarzyszyło nam dość często jest przyczyną wielu schorzeń między innymi układu krążenia oraz układu oddechowego. Z alertów smogowych wynika, że w roku 2016 liczba dni z alarmem smogowym – czyli dni, w których zostało przekroczone stężenie pyłu PM10 wynosiło odpowiednio: dla Krakowa – 68 dni, Rybnika – 54 dni, zakopanego – 47 dni.

5 kwietnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej po raz pierwszy w historii stwierdził winę Republiki Bułgarii, która nie wypełniła postanowień dyrektywy dotyczącej czystego powietrza – CAFE, w zakresie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń pyłowych oraz nie przygotowała odpowiednich planów naprawczych.

Niestety przed Trybunał została postawiona również Polska. Decyzja o postawieniu Polski przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w związku z utrzymującym się wysokim poziomem cząstek pyłu zawieszonego w powietrzu podjęto 10 grudnia 2015 r. Skargę przekazano Pełnomocnikowi RP przed Trybunałem Sprawiedliwości 11 lipca 2016 r. Jak przewidują eksperci Polska może również nie uniknąć kary.

Tymczasem na naszym lokalnym rodzimym gruncie wciąż trwają intensywne działania umożliwiające poprawę jakości powietrza w naszym regionie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach mając na uwadze zeszłoroczny sukces we wdrażaniu projektu dofinansowań w zakresie ochrony powietrza dla osób fizycznych, w tym roku uruchamia kolejną ścieżkę dotacyjną.

Program SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji” jest kontynuacją Programu Pilotażowego realizowanego w 2016 roku. O udzielenie dofinansowania w formie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie to osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami oddanego do użytkowania i ogrzewanego jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Programem objęte są oddane do użytkowania i ogrzewane budynki mieszkalne jednorodzinne, zasilane w ciepło ze źródeł ciepła opalanych paliwem stałym wyposażonych w emitor (komin) o wysokości do 40 m.

Dofinansowanie obejmuje:
- wymianę, modernizację lub budowę wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania, wymianę źródeł ciepła przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń lub ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej w istniejących obiektach, na bardziej efektywne ekologicznie i energetycznie. W zakresie wymiany źródeł ciepła, na opalane biomasą lub paliwem stałym.
- zabudowa systemów grzewczych z udziałem odnawialnych źródeł energii służących do podgrzewu ciepłej wody użytkowej, wyłącznie takich jak pompy ciepła lub kolektory słoneczne
- zastosowanie rozwiązań technicznych mających na celu zwiększenie oszczędności energii w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych, do użytkowania których przystąpiono przed 16.12.2002 r.

Wnioski można będzie składać w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w terminie od 15.05.2017 r. do 26.05.2017 r.

Ponadto przed rozpoczęciem naboru zostanie uruchomiony w siedzibie Funduszu w Katowicach Punkt Konsultacyjny, który będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00. w którym Pracownicy WFOŚiGW udzielać będą szczegółowych informacji na temat Programu. Osoby zainteresowane mogą kontaktować się telefonicznie pod numerami: 32 60 32 251, 32 60 32 222, 32 60 32 264,  32 60 32 259,  32 60 32 244, 32 60 32 221. Więcej informacji znajduje się również na stronie internetowej Funduszu: www.wfosigw.katowice.pl.

Dzięki pilotażowemu programowi walki z niską emisją dla osób fizycznych w roku 2016 z pomocy skorzystało ok. 750 osób. Łączny koszt dofinansowania wyniósł 4,2 mln zł. Rezultatem tych wszystkich zabiegów modernizacyjnych jest realny efekt dla środowiska. Rocznie zmniejszy się emisja pyłu do atmosfery o ok. 134 tony, ok. 63 tony SO2 (źródło kwaśnych deszczy), a emisja CO2 (gazu cieplarnianego) ulegnie zmniejszeniu o ok. 9.883 tony.


Komentarze