Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Ścieki pod kontrolą

05-11-2014, 08:25 Agnieszka Kominek

17 października br. w Pietrowicach Wielkich (powiat raciborski) odbyła się konferencja dotycząca innowacyjnej koncepcji gospodarki ściekowej w rozproszonej zabudowie. Projekt szyty na miarę, tak w skrócie można podsumować inwestycję.


Pietrowice Wielkie, to gmina którą zdecydowanie cechuje rozproszona zabudowa. Na terenie blisko 68 km2 zamieszkuje 6,5 tys. mieszkańców w 11 sołectwach. Odległość między sołectwami kształtuje się od 1 do 20 kilometrów. Przeważającą część gminy stanowią użytki rolne, w tym grunty orne, łąki, pastwiska, zagajniki, lasy, itp. Trudno więc na takim terenie projektować rozwiązania związane z oczyszczaniem ścieków.

 

Do 2012 roku w gminie Pietrowice Wielkie ścieki odprowadzane były do przydomowych zbiorników bezodpływowych – tzw. szamb. Niestety większość z nich stanowiła przestarzałą, bo ponad 30 letnią technologię, która nie gwarantowała szczelności. Sytuacja ta zagrażała środowisku naturalnemu, a dłuższe utrzymywanie takiego stanu mogło doprowadzić do skażenia gruntu, wód podskórnych oraz płynących.

 

Gmina zmagała się z nie lada problemem. Z jednej strony teren dość obszerny z zabudową rozproszoną, z drugiej zagrożenie dla środowiska. Gdyby Pietrowice Wielkie zdecydowały się na tradycyjną kanalizację, długość sieci wyniosłaby co najmniej 90 km, co stanowiłoby ogromne obciążenie finansowe dla gminy. Dobrym i skutecznym rozwiązaniem okazały się Przydomowe Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków.

 

 W efekcie przeprowadzonej analizy, Gmina podjęła decyzję zaprojektowania budowy oczyszczalni  w technologii SBR (sekwencyjny bioreaktor), z której oczyszczone ścieki odprowadzane są do urządzenia wodnego – studni chłonnej. Urządzenia projektowanej biologicznej oczyszczalni ścieków są zgodne z normą EN – PN 12566 – 3 i posiadają certyfikat CE. Projektowane oczyszczalnie ścieków pracują samodzielnie i nie wymagają stałego nadzoru wykwalifikowanego personelu. Nadzorowanie podzespołów oczyszczalni jest poprzez system GSM 24 godz. na dobę poprzez specjalny program monitorujący, a fizyczny serwis oczyszczalni przewidziany jest raz na rok. Wywóz osadu z osadnika wstępnego zależny jest od wielkości osadnika z częstotliwością ok. 1 raz w roku przede wszystkim ze względów higienicznych. Technologia SBR oparta jest na sekwencyjnych reaktorach, gdzie proces oczyszczania zachodzi cyklicznie. Zaletą tego typu oczyszczalni jest mniejsza wrażliwość na zmienne ilości dopływających ścieków w porównaniu z klasycznym układem oczyszczalni z osadem czynnym. Komora pierwsza, spełnia rolę osadnika wstępnego i zbiornika buforowego, w którym następuje wstępne mechaniczne oczyszczanie ścieków poprzez sedymentację zawiesiny łatwo opadającej, jak również wyrównanie obciążeń spowodowanych nierównomiernym dopływem ścieków. Wstępnie oczyszczone ścieki trafiają do komory SBR, gdzie są napowietrzane i czyszczone. Napowietrzanie zaopatruje w tlen mikroorganizmy osadu czynnego, które skutecznie rozkładają zanieczyszczenia. Końcowym etapem oczyszczenia jest zrzut ścieków oczyszczonych i recyrkulacja osadu czynnego. Oczyszczalnia SBR pracuje w cyklach oczyszczania. Jeden cykl można podzielić na kilka faz. Cykl oczyszczania trwa w zależności od ustawień od 7 do 8 godzin.

 

Projektowana oczyszczalnia ścieków uzyskuje wysokie efekty oczyszczania ścieków i posiada badania wykonane przez Laboratorium notyfikowane przez Unię Europejską,  dowodzące wartości średnich oczyszczenia na poziomie:

 

•             dla BZT5 98% ,

•             dla zawiesiny ogólnej 94,1 %,

•             dla CHZT do 92 %

 

Z każdej oczyszczalni raz w roku Zakład Gospodarki Komunalnej wozem asenizacyjnym usuwa osad, będący naturalnym produktem pracy PBOŚ. Koszt powyższego serwisu ponoszą mieszkańcy w postaci miesięcznej opłaty ryczałtowej w wysokości 29 zł., bez względu na ilość zrzucanych ścieków.

 

Do tej pory w Pietrowicach Wielkich zamontowano 1170 Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków, co stanowi 85% zapotrzebowania całej gminy. Koszt inwestycji to 24 mln zł z czego 9 mln zł stanowiła dotacja z NFOŚiGW, kolejne 9 mln zł, to pożyczka z NFOŚiGW. Na kolejny etap budowy systemu gmina Pietrowice Wielkie uzyskała pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach. Za 1,3 mln zł wybudowanych zostanie 200 Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków.

 


Komentarze