Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 podsumowany

16-12-2015, 09:22 Agnieszka Kominek

35 umów o łącznej wartości około 930 milionów złotych, to efekt realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 w województwie śląskim. 07 grudnia w Katowicach odbyła się konferencja prasowa podsumowująca realizację tego programu.

W konferencji wzięli udział Andrzej Pilot - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Rafał Adamus - Zastępca Prezesa Zarządu oraz Bronisław Karasek - członek Rady Nadzorczej Funduszu w Katowicach.

31 grudnia 2015 kończy się realizacja Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013, jako województwo mamy czym się chwalić. Dzięki unijnym środkom zrealizowano 35 zadań w zakresie gospodarki wodno – ściekowej oraz gospodarki odpadami. Całkowita wartość wszystkich projektów wyniosła 930 milionów złotych, z czego przyznane dofinansowanie wyniosło 513 milionów złotych, co stanowi 55% wartości nakładów inwestycyjnych na wszystkie projekty.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pełni rolę Instytucji Wdrażającej w zakresie realizacji Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” dla dwóch osi priorytetowych:

Oś priorytetowa 1 - Gospodarka wodno-ściekowa;
Oś priorytetowa 2 - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (dla projektów o wartości poniżej 25 mln euro).

W zakresie osi priorytetowej I - Gospodarka wodno-ściekowa wspierane są przedsięwzięcia zmierzające do zapewnienia skutecznych i efektywnych systemów zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych. Projekty dotyczą również wyeliminowania ze ścieków niektórych substancji niebezpiecznych bezpośrednio zagrażających życiu i zdrowiu ludzi, dotrzymywania bezpiecznych wskaźników emisyjnych w odniesieniu do pozostałych substancji zagrażających ekosystemom wodnym. Katowicki Fundusz zawarł 32 umowy z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Całkowita wartość zadań inwestycyjnych wyniosła 585 473 355 zł, z czego 335 719 929 zł wyniosła pomoc w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach wszystkich zadań powstało około 394 km kanalizacji sanitarnej i objęto systemem wodno – ściekowy 45 731 osób. Dzięki unijnym dotacjom zmodernizowano również sieci kanalizacyjne , zmodernizowano oczyszczalnie ścieków.

Wsparcie uzyskały również projekty związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej obejmującej przebudowę lub rozbudowę i modernizację systemów wodno – ściekowych w gminach. Dofinansowaniem objęto 7 projektów na łączną wartość 6 859 628 zł, z czego wartość finansowania wynosiła 4 638 617 zł.

„Dzięki tym umowom o dofinansowanie, w których beneficjent zobowiązał się aplikować o wsparcie realizacji projektów ze środków POIiŚ na lata 2014-2020, zapewniona jest kontynuacja działań inwestycyjnych w zakresie dalszej poprawy środowiska naturalnego w naszym województwie” – stwierdził Rafał Adamus.

W zakresie osi priorytetowej II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi wspierane są projekty w zakresie recyklingu oraz wdrażania technologii ostatecznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych i likwidacji zagrożeń wynikających ze składowania odpadów. Wsparcie uzyskały 3 projekty obejmujące budowę i rozbudowę zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych. Dzięki tym inwestycjom możliwe staje się uporządkowanie gospodarki odpadami na danym obszarze województwa śląskiego oraz zapewnienie mieszkańcom dostępu do systemu zagospodarowania odpadów.

W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020, zgodnie z Porozumieniem zawartym z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Instytucją Wdrażającą Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Funduszowi została powierzona część obowiązków ciążących na Instytucji Wdrażającej. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będzie wykonywał następujące zadania związane z realizacją Działania 2.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach:

- przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla wnioskodawców,
- wsparcie wnioskodawców w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie,
- kontrola na miejscu realizacji projektów.

Ponadto w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 WFOŚiGW w Katowicach będzie pełnił rolę Instytucji Wdrażającej dla Działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Zmniejszenie emisyjności gospodarki.


Komentarze