Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Odpady niebezpieczne powstają również w naszych domach

22-11-2017, 10:29 Joanna Oreł

Jak powszechnie wiadomo odpady niebezpieczne nie pochodzą jedynie z przemysłu. Sporo część produkowana jest przez nas samych. Ważne jest, to aby mieć świadomość, co zaliczamy do odpadów niebezpiecznych i aby trafiły one w odpowiednie miejsce po zużyciu.

Odpady niebezpieczne, to przede wszystkim odpady, które ze względu na swoje pochodzenie oraz skład chemiczny i biologiczny oraz inne właściwości stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi lub dla środowiska. Materiały te wymagają szczególnego postępowania i nie mogą trafić po zużyciu do zwykłych odpadów komunalnych.

W naszych domach powstaje mnóstwo odpadów komunalnych, o których często nie mamy nawet pojęcia. Do głównych grup możemy zaliczyć: baterie i akumulatory, zużyte świetlówki i żarówki energooszczędne, resztki farb, lakierów , środki do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich, środki ochrony roślin (pestycydy) i pojemniki, w których były przechowywane, przeterminowane lub tylko częściowo zużyte leki, przedmioty zawierające w sobie rtęć, takie jak: termometry, przełączniki, środki czyszczące, wywabiacze plam i opakowania po nich, rozpuszczalniki organiczne, pojemniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji lub dezynsekcji, oleje przepracowane, smary, środki do konserwacji metali, odczynniki chemiczne np. fotograficzne wraz z opakowaniami, skażone opatrunki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady azbestowe. Wszystkie wymienione odpady zawierają wiele substancji szkodliwych lub zaliczanych do szkodliwych i żrących.

Odpady te powinny zostać odpowiednio posegregowane, a potem trafić do utylizacji. Organizacja odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców to ustawy obowiązek każdej gminy. Gmina ma obowiązek zapewnić warunki funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych. Dzięki temu możliwe jest między innymi wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych.

Każdy z nas ma obowiązek odpowiedniego segregowania odpadów zarówno tych neutralnych takich jak papier, szkło, makulatura, czy odpady ulegające biodegradacji, jak i tych niebezpiecznych.

Poniżej przypominamy kilka zasad postępowania z odpadami niebezpiecznymi:
1. Pamiętajmy, że naszym obowiązkiem jest przekazywanie zużytego sprzętu podmiotom zajmującym się zbieraniem tego typu odpadów. Zużyty sprzęt możesz oddać nieodpłatnie w sklepie lub hurtowni, w chwili zakupu nowego sprzętu tego samego rodzaju lub dostarczyć do PSZOK. W sklepie, w którym kupujesz sprzęt RTV i AGD sprzedawca musi umieścić informacje o punktach zbierania tego typu sprzętu. Jeśli naprawa zepsutego sprzętu jest dla Ciebie nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, możesz go nieodpłatnie pozostawić w serwisie.
2. Wszystkie zużyte baterie i akumulatory musisz zbierać selektywnie i umieszczać w pojemnikach na ten cel przeznaczonych. Pamiętaj! Baterie i akumulatory znajdują się w przedmiotach codziennego użytku: pilotach, zabawkach, latarkach, telefonach itd. Przed wyrzuceniem takich przedmiotów do pojemnika na odpady usuń z niego zużyte baterie i akumulatory. Zużyte baterie i akumulatory możesz oddać bezpłatnie w urzędzie, szkołach i PSZOK.
3. Przeterminowane leki należy przechowywać w domu w specjalnym pojemniku, aby nie dostały się w ręce dzieci i regularnie przekazywać do PSZOK lub do najbliższej apteki, w której znajduje się specjalny pojemnik na tego typu odpady. Nie wolno spalać przeterminowanych leków w paleniskach domowych. Nie wolno porzucać śmieci w lasach. Nie wolno umieszczać ich w jednym pojemniku wraz z innymi odpadami.
4. Nigdy nie wylewaj zużytych olejów odpadowych do wód, gleby, ziemi oraz kanalizacji. Nie używaj ich również jako oleju opałowego. Nigdy nie mieszaj z innymi substancjami. Trzymaj w miejscach niedostępnych dla dzieci. Olej z samochodu możesz zostawić w serwisie samochodowym jeśli wymieniasz na nowy. Nie wolno spalać farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych itp. w paleniskach domowych, ponieważ mogą być źródłem emisji szkodliwych do atmosfery. Nie wylewaj chemikaliów do kanalizacji, ponieważ w ten sposób niszczysz system kanalizacji i utrudniasz oczyszczanie ścieków. Nie wylewaj chemikaliów na powierzchnię gleby. Substancje szkodliwe w nich zawarte mogą trafić do łańcucha pokarmowego, stanowiąc tym samym zagrożenie dla roślin oraz zdrowia i życia ludzi i zwierząt. Odpady te należy dostarczyć do PSZOK.

Odpady niebezpieczne wytwarzane na jednego mieszkańca stanowią 1% masy wytwarzanych odpadów. W roku 2016 każdy z nas wytworzył 332 kg odpadów komunalnych. Biorąc pod uwagę, że w Polsce w roku 2016 żyło ok. 38 mln ludzi razem wytworzyliśmy ok. 126 tys. Ton odpadów niebezpiecznych.

To od nas samych zależy jak będzie wyglądać środowisko, w którym żyjemy. Pamiętajmy, że jesteśmy tylko użytkownikami miejsca, w którym jesteśmy tu i teraz. Pozostawmy więc miejsce, z którego korzystamy w takim stanie, w jakim je zastaliśmy.


Komentarze