Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Odnawialne Źródła Energii - szansa dla Polski ?

08-04-2015, 09:12 Agnieszka Kominek

Zgodnie z zobowiązaniami, które wynikają m.in. z pakietu klimatycznego 3 x 20 wynika, że Polska do 2020 roku ma obowiązek uzyskać 15% udział Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w ogólnym zużyciu energii. Gwarancją systematycznego rozwoju zwiększania udziału tego typu źródeł energii wymaga jednak stosowania odpowiednich mechanizmów wsparcia.

Rozwój wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł wynika przede wszystkim z potrzeby ochrony środowiska oraz wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego. Unia kładzie nacisk zwłaszcza na rozwój w skali regionu oraz lokalnie. Mimo wdrażania różnego typu projektów związanych ze zwiększeniem OZE nadal odnotowujemy niskie zainteresowanie tym tematem.

Jednym z rozwiązań systemowych ma być dedykowana ustawa dotycząca wykorzystania odnawialnych źródeł energii, która po wielu latach starań została w końcu skierowana do podpisu Prezydenta RP.

W chwili obecnej wytwarzanie energii z OZE regulowane jest przez ustawę Prawo energetyczne. Producenci energii elektrycznej, którzy nie produkują jej z OZE są zobowiązani do kupowania tzw. zielonych certyfikatów z sektora OZE. Po wejściu ustawy w życie producenci zielonej energii będą mogli zdecydować, czy chcą pozostać w tym samym systemie i odsprzedawać certyfikaty, czy też przejdą na wprowadzany nową ustawą system aukcyjny.

Ciekawą inicjatywą wydaje się być to, że każdy kto wytwarza energię z Odnawialnych Źródeł Energii na własne potrzeby (np. właściciel domu jednorodzinnego) jej nadwyżkę również będą mogły odsprzedawać do sieci. Wsparciem objęci zostaną właściciele tzw. mikroinstalacji, czyli instalacji OZE o łącznej mocy nie większej niż 40 kW niezależnie, czy producent jest osobą fizyczną czy przedsiębiorcą. Projekt ustawy zakłada, że producenci energii elektrycznej z takich właśnie mikroinstalacji będą mogli sprzedać energię do sieci po cenie równej 100% średniej ceny energii na rynku w kwartale ubiegłym. Rozliczenie będzie prowadzone raz na pół roku. Sprawdzana będzie różnica pomiędzy ilością energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci w stosunku do ilości energii pobranej z sieci w danym półroczu (tzw. mechanizm net metering). Co ważne właściciele mikroinstalacji nie będą musieli uzyskać koncesji na produkcję energii elektrycznej.

Nie bez znaczenia jest wsparcie na realizację projektów zwiększających liczbę wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Mechanizm wsparcia ze środków unijnych w latach 2014 – 2020 w zakresie ochrony środowiska koncentruje się na poziomie 9 miliardów euro na tego typu działania.

Zgodnie z zapowiedziami wiceministra infrastruktury i rozwoju wynika, że dofinansowanie zostanie przeznaczone między innym na inwestycje związane z wytwarzaniem energii z odnawialnych źródeł. O wsparcie będą mogli również starać się wnioskodawcy, których przedsięwzięcia dotyczą budowy sieci oraz instalacji do produkcji biokomponentów oraz biopaliw.

Nowe instrumenty finansowe mają nie tylko zwiększyć eksploatację OZE, ale także przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego wielu regionów Polski. 

Z perspektywy pojedynczego gospodarstwa domowego interesujący może być program PROSUMENT – dofinansowanie mikroinstalacji OZE realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jak czytamy na stronie NFOŚiGW celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych.

Dofinansowanie przedsięwzięć obejmie zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji:

 • energii elektrycznej lub
 • ciepła i energii elektrycznej (połączone w jedną instalację lub oddzielne instalacje w budynku),

 

dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.

Program nie przewiduje dofinansowania dla przedsięwzięć polegających na zakupie i montażu wyłącznie instalacji źródeł ciepła.

Efektem ekologicznym programu będzie coroczne ograniczenie emisji CO2 w wysokości 215 000 Mg oraz roczna produkcja energii z odnawialnych źródeł 470 000 MWh.

Budżet programu wynosi 800 mln zł na lata 2014-2022 z możliwością zawierania umów pożyczek (kredytu) do 2020 r.

 Finansowane będą instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej wykorzystujące:

 • źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
 • systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

 

Podstawowe zasady udzielania dofinansowania:

 • pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji,
 • dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania (15% lub 30% po 2015 r.),
 • maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł - 450 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia,
 • określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji,
 • oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%,
 • maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat
 • wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych

Zainteresowanych tego typu wsparciem odsyłamy na stronę WWW.nfosigw.gov.pl

 

 


Komentarze