Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Ochrona powietrza

07-01-2015, 10:51 Agnieszka Kominek

Grudzień 2014 roku obfitował w wiele wydarzeń związanych z odnawialnymi źródłami energii (OZE). Nic dziwnego OZE coraz bardziej staje się popularne w naszym kraju jako alternatywa dla tradycyjnych źródeł energii. Z roku na rok również społeczeństwo staje się bardziej świadome i odpowiedzialne ekologicznie.


Podsumowując rok 2014 możemy powiedzieć, że to właśnie ochrona powietrza, a więc i wszystkie inne tematy powiązane z tą dziedziną królowały jako temat przewodni w ochronie przyrody województwa śląskiego.

 

16 grudnia ubiegłego roku w Gmachu Sejmu Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zorganizował konferencję pn.: konferencję "Efektywność energetyczna oraz energia ze źródeł odnawialnych w województwie śląskim, doświadczenia z ostatnich 10 lat oraz perspektywa do 2023 r." Podczas spotkania poruszone zostały kwestie energii ze źródeł odnawialnych oraz efektywności energetycznej w kontekście zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Duży udział w rozwoju odnawialnych źródeł energii w Województwie Śląskim zdecydowanie ma Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który od blisko 10 lat wspiera działania na rzecz ochrony przyrody.

 

Województwo Śląskie to region, który przez wiele lat był uważany za najbardziej zdegradowane miejsce na mapie Polski. Wielkie zakłady pracy, dymiące huty i fabryki. To wszystko nie wpływa korzystnie zarówno na wizerunek jak i na zdrowie i życie ludzi. Główne problemy jakie zdiagnozowano w naszym regionie dotyczące ochrony powietrza, to: przekroczenie dopuszczalnych stężeń pyłu, problem „niskiej emisji”, duże zużycie energii przez sektor gospodarczy (głównie pochodzące ze spalania węgla kamiennego) oraz stosunkowo mały udział w wykorzystaniu OZE.

Od 2004 roku WFOŚiGW w Katowicach czynnie podejmuje działania na rzecz ochrony atmosfery m.in. poprzez wsparcie finansowe projektów na rzecz walki z niską emisją, zwiększenia udziału wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii, termomodernizację budynków. W latach 2004 – 2013 blisko połowa budżetu została przekazana na ten cel. 

 

Szacuje się, iż rocznie dofinansowywanych jest około od 200 do 300 zadań z zakresu ochrony atmosfery. W rezultacie w przypadku większości tych zadań jest zmniejszenie zużycia energii.  Coraz popularniejsze jest zastosowanie odnawialnych źródeł energii – czego przykładem może być program dotyczący dofinansowania zakupu i montażu kolektorów słonecznych wdrożony po raz pierwszy w roku 2013. Wychodząc naprzeciw potrzebom beneficjentom można powiedzieć, że programy proponowane przez WFOŚiGW w Katowicach na rzecz ochrony atmosfery są „szyte na miarę”. Zawsze dostosowane do potrzeb oraz możliwości korzystających z tej formy wsparcia. Podstawową formą dofinansowania są preferencyjne, częściowo umarzalne pożyczki natomiast inwestycje wymagające szczególne wsparcia są dofinansowywane również w formie dotacji (OZE, obiekty użyteczności publicznej).

 

Najczęściej zadania z zakresu ochrony atmosfery obejmują działania związane z: budową lub modernizacją źródeł ciepła i instalacji wewnętrznych, likwidacją lokalnych źródeł ciepła i podłączeniem obiektów do sieci cieplnej, termoizolację budynków, budowę źródeł energii odnawialnej (od małych, lokalnych źródeł po duże instalacje w energetyce zawodowej), wdrażanie obszarowych programów ograniczenia emisji (głównie niskiej emisji), poprawę efektywności energetycznej wytwarzania, przesyłu i użytkowania energii (sieci cieplne, oświetlenie, energetyka i przemysł), budownictwo energooszczędne.

 

W efekcie w ciągu ostatnich 5 lat w wyniku działań termomodernizacyjnych energia cieplna wraz z produkcją energii ze źródeł odnawialnych w łącznej wysokości 1 564 485 GJ/rok, pozwala na ogrzanie ponad 30 000 domów jednorodzinnych i przekłada się na uniknięcie emisji ze spalania około 77 500 Mg węgla w ciągu roku (ok. 1 940 wagonów kolejowych).

 

Zaoszczędzona w ciągu ostatnich 5 lat energia elektryczna wraz z produkcją energii ze źródeł odnawialnych w łącznej wysokości 27 939 MWh/rok pozwala na zaspokojenie zapotrzebowania na energię elektryczną ponad 11 000 gospodarstw domowych. Przekłada się na uniknięcie emisji ze spalania około 12 750 Mg węgla w elektrowniach zawodowych w ciągu roku (ok. 320 wagonów kolejowych).


Komentarze