Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Likwidujemy niską emisję w regionie

06-12-2017, 13:13 Agnieszka Kominek

Zima nie rozgościła się jeszcze u nas na dobre, a już pojawiają się pierwsze alerty antysmogowe. Największe stężenie pyłu PM10 odnotowano w Rybniki, Zabrzu, Gliwicach i Katowicach. Smog jest szczególnie groźny dla osób schorowanych, dzieci oraz kobiet w ciąży. Co prawda uchwała antysmogowa w naszym województwie została przyjęta przez Sejmik Województwa w tym roku, ale walka z zanieczyszczeniami powietrza to długotrwały proces.

To co wdychamy ma znaczenie dla naszego zdrowia. Zgodnie ze statystykami Światowej Organizacji Zdrowia osiem procent pacjentów chorujących na nowotwór płuc choruje właśnie przez smog.

Światowa Organizacja Zdrowia już w roku 2013 alarmowała, że jakość powietrza ma szczególne znaczenie dla naszego zdrowia. Każdego roku w Polsce z powodu smogu przedwcześnie umiera ok. 44 tysiące ludzi. W Europie 340 tysięcy, na całym świecie 3,5 miliona. W swoim raporcie uznała zanieczyszczenie powietrza za jeden z głównych kancerogenów. Oszacowała, że ok. 223 tysiące zgonów w Europie jest spowodowanych rakiem płuc.

Proces walki z zanieczyszczonym powietrzem polega na długofalowych działaniach. Od zwykłej edukacji ekologicznej na temat tego czym palimy w naszych piecach i jaki wpływ ma to na powietrze, a tym samym na to czym oddychamy. Po działania twarde, inwestycyjne polegające na wymianie źródeł ciepła na takie, które nie będą szkodzić.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Umowy z Ministrem Energii, ogłosiło kolejny konkurs. Tym razem skierowany jest on do przedsiębiorców, spółdzielni mieszkaniowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych oraz podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będących przedsiębiorcami.

Zgodnie z zapisami regulaminu celem poddziałania jest wspieranie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej poprzez budowę głównie na cele komunalno - bytowe sieci dystrybucji ciepła i/lub chłodu w celu podłączenia nowych odbiorców (nowych budynków nie posiadających do tej pory źródła ciepła) lub w celu podłączenia przyszłych odbiorców (tereny rozwojowe miasta). Dodatkowo w ramach poddziałania możliwa będzie realizacja kompleksowych projektów dotyczących budowy nowych lub zwiększania mocy (w wyniku rozbudowy) istniejących jednostek wytwarzani a energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji wraz z sieciami ciepłowniczymi lub sieciami chłodu, dzięki, którym możliwe będzie wykorzystanie ciepła powstałego w danej instalacji - tzw. projekty kompleksowe (źródło wraz z siecią).

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 29 grudnia br. i zakończy się 26 lutego 2018 roku. Wartość dofinansowania może wynieść nawet osiemdziesiąt pięć procent wartości całego projektu.

Warto również przypomnieć, że w ramach walki z niską emisją nadal przyjmowane są wnioski o dofinansowanie na zadania związane z kompleksową modernizacją energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, zmierzającą do zwiększenia efektywności energetycznej budynków. Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku to przedsięwzięcie mogące polegać na ociepleniu przegród budynku, wymianie okien lub drzwi oraz wymianie lub modernizacji źródeł ciepła (chłodu) i instalacji, w wyniku którego zostaną zmniejszone wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na: energię użytkową, energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną. Przez instalację rozumie się instalacje: ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, klimatyzacji lub oświetlenia. Zakres przedsięwzięcia głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynku musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego. Konkurs skierowany jest do spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych z obszaru województwa śląskiego. Nabór wniosków w ramach tego działania potrwa do 29 grudnia br.

W roku 2016 dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach działań na rzecz ochrony powietrza udzielono pożyczek na łączną kwotę 194 983 tys. Zł oraz podpisano 1212 umów. Dzięki realizacji zadań udało się zmniejszyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery o:
• 388 084 kg/a zanieczyszczeń pyłowych
• 72 302 449 kg/a zanieczyszczeń gazowych, w tym:
- 687 291 kg/a tlenków siarki
- 120 501 kg/a tlenków azotu
- 538 363 kg/a tlenku węgla
- 70 956 159 kg/a dwutlenku węgla.

Pomimo podejmowanych działań w zakresie ochrony powietrza nadal mamy wiele do zrobienia w tym zakresie. Nie wystarczy tylko wymiana sposobu ogrzewania, czy termomodernizacja budynków. W zakresie ochrony powietrza musi się również zmienić sposób naszego postrzegania świata zwłaszcza tego wokół nas. Palenie odpadami lub substancjami o niskiej jakości kalorycznej za to ogromnym zanieczyszczeniu nie wpływa korzystnie na powietrze. Pamiętajmy, że wszyscy oddychamy jednym powietrzem…


Komentarze