Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Kolejny krok do czystego powietrza

02-12-2015, 12:53 Agnieszka Kominek

Zgodnie z zapowiedziami Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach konsekwentnie wdraża działania mające na celu poprawę jakości powietrza w naszym regionie. Od listopada br. działa 5 certyfikowanych doradców energetycznych, ruszyły również pierwsze dofinansowania na przygotowanie planów niskoemisyjnych.

Wychodząc naprzeciwko postulatom pakietu klimatyczno – energetycznego UE20/20/20, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach bierze udział w projekcie pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Projekt został zainicjowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwo Gospodarki.

Z ramienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w projekcie uczestniczy 5 osób, które po przejściu kilkutygodniowego szkolenia zakończonego egzaminem otrzymało tytuł certyfikowanego Doradcy energetycznego. Doradcy dzięki zdobytym umiejętnościom m. in. z zakresu efektywności energetycznej, transportu, odnawialnych źródeł energii są przygotowani w pierwszej kolejności do wsparcia gmin, powiatów, Urzędu Marszałkowskiego w zakresie przygotowywania i późniejszej weryfikacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). W kolejnym etapie Doradcy będą służyć pomocą w szkoleniu i wsparciu energetyków gminnych, a wreszcie przy przygotowaniu i realizacji inwestycji w obszarze efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

Założenia Wojewódzkiego Funduszu i Gospodarki Wodnej w Katowicach przewidują, że docelowo odbiorcami usług doradczych mogą być również przedsiębiorcy i osoby fizyczne realizujące zadania służące poprawie efektywności energetycznej obiektów lub procesów oraz zadania związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Na terenie województwa śląskiego pracuje 5 Doradców energetycznych zatrudnionych w strukturach WFOŚiGW. Każdemu z Doradców zostały przypisane gminy, w których będzie świadczył usługi doradcze. W tym celu teren województwa został podzielony na 5 regionów, do każdego regionu przypisanych zostało ok. 30, spośród 167 gmin. Kontakt do doradców znajduje się na stronie: https://www.wfosigw.katowice.pl/index.php/ochrona-atmosfery/doradztwo-energetyczne.

Kolejnym etapem, który został wdrożony przez WFOŚiGW w Katowicach jest przekazanie dotacji w kwocie ponad 760 tysięcy złotych na przygotowanie planów gospodarki niskoemisyjnej. Beneficjentami Funduszu jest 30 gmin z naszego województwa.

Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument, który określa cele strategiczne i szczegółowe dochodzenia do gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym. Informacje zawarte w opracowanym dokumencie zostaną wykorzystane do podjęcia stosownych działań, pozwalających na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do środowiska. Opracowany dokument ukształtuje gospodarkę energetyczną gminy w sposób optymalny do istniejących warunków lokalnych.

Wdrażanie planów gospodarki niskoemisyjnej jest związane z przyjęciem w 2007 roku tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej. PGN jest dokumentem wymaganym przy składaniu wniosków przez gminy o wsparcie ze środków UE w ramach perspektywy 2014-2020.

W ostatnim czasie działania na rzecz ochrony powietrza nabierają coraz większego tempa. Do walki z niską emisja włączają się zarówno władze lokalne, szereg organizacji pozarządowych, instytucje monitorujące stan jakości środowiska, ale również Kościół.

16 listopada podczas piętnastej Sesji Sejmiku Województwa Śląskiego, metropolita katowicki abp Wiktor Skworc, Urszula Mendera-Bożek ze Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego, Anna Wrześniak z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, a także Andrzej Pilot – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i marszałek województwa Wojciech Saługa wzięli udział w konferencji prasowej na temat jakości powietrza w województwie śląskim. Przedstawione zostały m.in. informacje dotyczące monitoringu jakości powietrza oraz możliwości dofinansowania inwestycji, których celem jest przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza. Podczas konferencji Prezes Andrzej Pilot poinformował, że w latach 2004-2014 WFOŚiGW w Katowicach przeznaczył nieco ponad 2 mld złotych na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery.
Szeroko zakrojona kampania informacyjna zarówno na temat szkodliwości niskiej emisji, jak i możliwości wsparcia na walkę z tym problemem z pewnością przyczyni się do zainteresowania społeczeństwa. Jak zawsze w ekologii chodzi tylko i wyłącznie o zdroworozsądkowe podejście do sprawy. Im więcej informacji pozyskujemy na dany temat, tym bardziej jesteśmy w stanie wyrobić sobie własne zdanie. Niska emisja, to jeden z największych problemów naszej cywilizacji. W chwili obecnej zanieczyszczenia powietrza w Polsce przyczyniają się do ok. 45 tys. przedwczesnych zgonów rocznie…


Komentarze