Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Fundusze dla środowiska

21-01-2015, 13:23 Agnieszka Kominek

Jednym z podstawowych priorytetów w Unii Europejskiej jest czynna ochrona środowiska. Polska jako kraj członkowski jest zobowiązana przystosować swoje działania zarówno w prawie jak i w praktyce, aby spełnić wymagania w zakresie ochrony środowiska. Niestety bez odpowiedniego wsparcia finansowego nie bylibyśmy w stanie sprostać oczekiwaniom Wspólnoty…


Prawo ochrony środowiska w Unii Europejskiej to regulacje w prawie pierwotnym (traktatowym) i wtórnym. Geneza ochrony środowiska w unii sięga lat 70-tych. Podkreślić należy, że  pierwsze regulacje traktatowe pojawiły się w Jednolitym Akcie Europejskim w roku 1986. Drugim, równie ważnym źródłem regulacji, jest tzw. prawo wtórne, czyli dyrektywy, rozporządzenia oraz decyzje i umowy międzynarodowe zawarte przez Wspólnoty Europejskie - Europejską Wspólnotę Energii Atomowej i Wspólnotę Europejską. Źródłem prawa unijnego są również orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości zawierające interpretację powyższych aktów prawnych.

 

Szczególne znaczenie dla realizacji celów ochrony środowiska w Unii Europejskiej mają wieloletnie programy działania. Wyznaczają one kierunki, cele oraz priorytety i stanowią podstawę kształtowania polityki ochrony środowiska w określonej perspektywie czasowej.

 

Unia Europejska promuje wyznaczone przez siebie cele ochrony środowiska oraz zachowania zasobów naturalnych m.in. poprzez instrumenty finansowe, dostępne dla krajów trzecich w tym Polski.

 

Na mocy odpowiednich rozporządzeń tworzone są programy tematyczne, w tym program na rzecz ochrony środowiska oraz zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi. Jako priorytetowe uznaje się m. in.: działania dotyczące problemów zakresie zwalczania zmian klimatu, różnorodności biologicznej, procesu pustynnienia, lasów, degradacji gleby, rybołówstwa i zasobów morskich, zgodności z normami ochrony środowiska, należytego gospodarowania substancjami chemicznymi i odpadami, zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza, zrównoważonej produkcji i konsumpcji oraz migracji związanej ze środowiskiem, działania na rzecz propagowania właściwego gospodarowania lasami i walki z nielegalnym wyrębem, działania na rzecz zwiększenia efektywnego wykorzystania energii oraz zastąpienia szczególnie szkodliwych źródeł energii przez inne mniej szkodliwe.

 

Od roku 2007 w Polsce funkcjonuje Program Operacyjny Infrastruktura  Środowisko dzięki, któremu udało się zrealizować wiele inwestycji związanych z czynną ochroną środowiska. Jednym z regionów, który najskuteczniej wdraża program jest z pewnością Województwo Śląskie.

 

Do 17 listopada 2014 r. Instytucje Wdrażające zawarły z beneficjentami Programu Infrastruktura i Środowisko 978 umów o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania z funduszy UE wynoszącą ponad 20,3 mld zł. 

 

Kolejne środki już zostały zaadaptowane 12 stycznia w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy udziale Prezesa Funduszu Andrzeja Pilota oraz Zastępcy Prezesa Adama Liwochowski i Mirosława Szemla oraz zostały odebrane przez przedstawicieli beneficjentów z Będzina, Bytomia, Chybia potwierdzenia Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności.

 

Po spełnieniu określonych przez ministerstwo warunków beneficjenci zadeklarowali zrealizowanie następujących projektów:

 

 ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w dz. Grodziec z przekierowaniem ścieków na oczyszczalnię w Będzinie”. Beneficjentem jest  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Będzinie. Inwestycja kosztować będzie 21 526 518,66 zł, a kwota dofinansowania z UE to 14 666 573,05 zł. Wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej o długości ok. 7 km, sieć kanalizacji deszczowej o długości ok. 1 km oraz budowa pompowni ścieków, zbiornika retencyjnego, osadnika i separatora. Dzięki tej inwestycji zwiększony zostanie stopień skanalizowania aglomeracji z 96,15% do 100%.

 

„Zmiana systemu napowietrzania reaktorów biologicznych eksploatowanych na OŚ Centralna w Bytomiu”. Projekt zostanie zrealizowany przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. a jego koszt wyniesie 4 813 235,79 zł, kwota dofinansowania z UE to 1 868 670,31 zł. Dzięki inwestycji zmodernizowany zostanie m.in. blok biologiczny w zakresie zastosowania nowoczesnych metod natleniania, zapewniających dostarczenie zmiennym w czasie procesom biologicznym optymalnej ilości tlenu. Efektem ekologicznym będzie poprawa jakości oczyszczonych ścieków oraz minimalizacja kosztów eksploatacyjnych oczyszczalni.

 

„Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Chybie - etap II zadanie 3". Beneficjent projektu, którym jest gmina Chybie, zadeklarował wybudować sieć kanalizacji sanitarnej o długości około 5 km oraz zmodernizowanie oczyszczalni ścieków poprzez jej doposażenie w urządzenia technologiczne zapewniające usuwanie związków biogennych azotu i fosforu. Dzięki inwestycji zwiększony zostanie stopień skanalizowania aglomeracji z 49% do 52,5 % oraz poprawiona ulegnie jakość oczyszczonych ścieków. Koszt projektu to 4 352 096,16 zł, kwota dofinansowania z UE wyniesie 3 007 546,12 zł.

 

„Oczyszczanie ścieków w Żywcu”. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu, które jest beneficjentem zamierza m.in. wybudować sieć kanalizacji sanitarnej o długości około 0,4 km, przebudować sieć kanalizacji sanitarnej o długości około 0,07 km oraz zmodernizować oczyszczalnię ścieków poprzez rozbudowę instalacji do produkcji energii elektrycznej. Po zakończeniu inwestycji zwiększony zostanie stopień skanalizowania aglomeracji z 95% do 97,9%. Realizacja projektu kosztować będzie 10 328 537,30 zł,  dofinansowanie z UE wyniesie  6 377 842,62 zł.

 

 


Komentarze