Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

ECO - MIASTO

20-07-2016, 10:42 Agnieszka Kominek

Samorządy to siła napędowa, która umożliwia wprowadzanie zasad zrównoważonego rozwoju. Gospodarka wodno-ściekowa, budowa i utrzymanie obiektów infrastruktury komunalnej i gospodarka odpadami – to główne zadania, jakie stoją przed gminami. Działania te muszą jednocześnie być zgodne z potrzebami mieszkańców – podnosić jakość życia z uwzględnieniem ograniczenia zanieczyszczeń oraz redukcji zużycia energii.

Od blisko czterech lat Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z polskimi oraz francuskimi miastami podejmuje zadania na rzecz ochrony środowiska na poziomie gminnym. Inicjatorem projektu jest Ambasada Francuska, która zachęca do podejmowania szeregu proekologicznych przedsięwzięć, połączonych z konkursem realizowanym w kategoriach zrównoważonej mobilności, efektywności energetycznej, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami.

ECO – MIASTO to kompleksowy projekt, w skład którego wchodzą seminaria tematyczne z udziałem ekspertów z Polski i Francji, konkurs dla miast oraz gmin i szeroko zakrojona kampania informacyjna.

Pod koniec czerwca br. została zainicjowana czwarta już edycja konkursu w ramach tego projektu. Celem jest nagrodzenie najbardziej zaangażowanych w ochronę środowiska polskich miast. Wszystkie miasta mogą zgłaszać swoje kandydatury w czterech kategoriach: mobilność zrównoważona, efektywność energetyczna, gospodarka wodna, zarządzanie systemami energetycznymi.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czynnie włączył się w realizację przedsięwzięcia. Są to przede wszystkim oferty dofinansowań skierowanych do samorządów realizowane w ramach Systemu zielonych inwestycji (GIS), projektów energooszczędnego i inteligentnego oświetlenia ulicznego (SOWA), niskoemisyjnego transportu miejskiego (GAZELA), a także zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej.

W ramach koordynowanych przez NFOŚiGW  projektów dotowanych przez Norweski Mechanizm Finansowy w polskich miastach przeprowadzono kilkadziesiąt działań w obszarze oszczędzania energii i promowania odnawialnych źródeł energii.

Działanie 2.5. Poprawa jakości życia w miastach (dla którego NFOŚiGW jest instytucją wdrażającą) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko obejmuje realizację rekultywacji terenów zdegradowanych w miastach oraz rozwój terenów zielonych. Wspierana finansowo będzie również inwentaryzacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych. Projekty realizowane w ramach działania pozwolą usunąć zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska oraz podjąć prace związane z rozwojem terenów zieleni przyczyniając się do promowania miejskich systemów regeneracji i wymiany powietrza. Budżet działania wynosi 97 mln euro ze środków unijnych oraz 36 mln zł uzupełniających środków pożyczkowych z NFOŚiGW.

Aktywnościami NFOŚiGW, które na bieżąco wspierają proekologiczne działania miast są: ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii, a także pełnienie funkcji krajowego koordynatora Porozumienia Burmistrzów.

Wsparcie doradcze to partnerski projekt Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (jako partnera wiodącego) oraz 14 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i województwa lubelskiego. Celem jest przygotowywanie planów dla gospodarki niskoemisyjnej w miastach oraz wyszkolenie dla potrzeb samorządów 500 gminnych energetyków. Zaplanowaliśmy tu m.in. realizację następujących zadań: szkolenia i działania informacyjno-edukacyjne w zakresie efektywności energetycznej odnawialnych źródeł energii oraz technik i technologii niskoemisyjnych, wspieranie samorządów w przygotowywaniu, weryfikacji i wdrażaniu planów gospodarki niskoemisyjnej, a także doradztwo w zakresie możliwości inwestycyjnych w obszarze efektywności energetycznej.

Budżet projektu wynosi 30 mln euro i jest on całkowicie pokrywany ze środków unijnych – poddziałanie 1.3.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Na podstawie umowy Partnerstwa, podpisanej 9 października 2014 roku z Dyrekcją Generalną ds. Energii Komisji Europejskiej, NFOŚiGW pełni rolę krajowego koordynatora Porozumienia Burmistrzów.

Narodowy Fundusz zapewnia zainteresowanym samorządom wsparcie techniczne procedury przystąpienia do Porozumienia (przystąpiło do niego 57 polskich miast; miasto Płock rozszerzyło swoje zobowiązania, przystępując do Porozumienia Burmistrzów na rzecz Klimatu i Energii), promowania jego idei, a także pomoc we wdrażaniu Planów na rzecz zrównoważonej energii.

Z bieżącymi informacjami na temat projektu ECO – MIASTO można zapoznać się na specjalnie utworzonej do tego celu platformie dostępnej pod adresem: www.eco-miasto.pl.

 


Komentarze