Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Dofinansowanie dla OZE w obiektach użyteczności publicznej

09-03-2023, 10:29 JO

Na początku lutego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczął nabór wniosków na przedsięwzięcia polegające na likwidacji źródła ciepła opalanego węglem oraz zabudowie pompy ciepła lub kotła na biomasę; dodatkowo wraz z zabudową instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii oraz układu sterowania i modernizacją instalacji c.o. i c.w.u. na terenie województwa śląskiego w ramach programu „Poprawa Jakości Powietrza w województwie śląskim – odnawialne źródła energii w obiektach użyteczności publicznej”.

Celem tego programu jest zapobieganie powstawaniu lub ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powstających w wyniku emisji zanieczyszczeń zagrażającej zdrowiu i życiu ludzi, a także zwiększenie wykorzystywania instalacji odnawialnych źródeł energii. Ponadto chodzi o upowszechnianie wykorzystania nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji, zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz zapotrzebowania na energię elektryczną.

Można starać się o dofinansowanie w formie dotacji do 60 procent kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że wysokość dofinansowania ze środków Funduszu dla jednego zadania (lokalizacji) nie może przekroczyć 200 tys. zł. Nabór wniosków rozpoczął się 1 lutego br. i prowadzony będzie do 31 marca br. Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi 7 mln zł.

Beneficjentami środków w ramach „Poprawa Jakości Powietrza w województwie śląskim – odnawialne źródła energii w obiektach użyteczności publicznej” mogą być osoby prawne posiadające tytuł prawny do nieruchomości, w których prowadzona jest działalność, polegająca na (więcej szczegółów w regulaminie):
• świadczeniu opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych,
• prowadzeniu działalności z zakresu pomocy społecznej,
• prowadzeniu noclegowni albo ogrzewalni,
• działalności organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
• prowadzeniu działalności systemu oświaty,
• prowadzeniu działalności z zakresu systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
• prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego,
• prowadzeniu działalności kulturalnej,
• prowadzeniu działalności archiwalnej,
• prowadzeniu działalności z zakresu ochotniczej straży pożarnej,
• prowadzeniu działalności zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
• prowadzeniu działalności z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej,
• prowadzeniu działalności z zakresu administracji publicznej.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach. Można je znaleźć na stronie internetowej: www.wfosigw.katowice.pl. Więcej szczegółów w regulaminie.

Źródło: www.wfosigw.katowice.pl
Foto: Pixabay


Komentarze